Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán – Báo cáo thực tập

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toánBáo cáo thực tập: những vấn đề cơ bản về kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp_Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp_ Một số khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán ….

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán – Báo cáo thực tập

LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán

1.1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.2. Nội dung nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.3. Các phương thức thanh toán chủ yếu

1.1.4. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán thanh toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.2.2. Nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

1.2.3. Kế toán thanh toán với người bán

1.2.3.1. Chứng từ và tài khoản kế toán

1.2.3.2. Phương pháp kế toán

1.2.4. Kế toán thanh toán với người mua

1.2.4.1. Chứng từ và tài khoản kế toán

1.2.4.2. Phương pháp kế toán

1.2.5. Kế toán thanh toán nội bộ

1.2.5.1. Tài khoản kế toán

1.2.5.2. Phương pháp kế toán

1.2.6. Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước

1.2.6.1. Kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng

1.2.6.2. Kế toán thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2.6.3. Kế toán thanh toán thuế xuất, nhập khẩu

1.2.6.4. Kế toán thanh toán các loại thuế khác

1.2.7. Kế toán thanh toán với người lao động

1.2.7.1. Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp

1.2.7.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động

1.3.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương cho người lao động tại doanh nghiệp

1.2.8. Kế toán khoản tiền vay tại doanh nghiệp

1.2.8.1. Kế toán vay ngắn hạn

1.2.8.2. Kế toán vay dài hạn

1.2.9. Sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp thanh toán

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp thanh toán

Phần 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

2.1. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng ảnh hưởng đến kế toán các nghiệp vụ thanh toán

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của  Công ty

2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty

2.1.2.3. Đặc điểm về sản phẩm của công ty

2.1.2.4. Đặc điểm về thị trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh của công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty

2.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

2.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty

2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty

2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán

2.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán

2.2. Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng

2.2.1. Kế toán thanh toán với người bán tại Công ty

2.2.1.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người bán tại Công ty

2.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty

2.2.1.3. Sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty

2.2.2. Kế toán thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng

2.2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người mua tại Công ty

2.2.2.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua tại Công ty

2.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán thanh toán với người mua tại Công ty

2.2.3. Kế toán thanh toán với Nhà nước tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng

2.2.3.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng

2.2.3.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2.4. Kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty

2.2.4.1. Đặc điểm lao động tại Công ty

2.2.4.2. Cách tính trả lương cho người lao động tại Công ty

2.2.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty

2.2.5. Kế toán các khoản tiền vay tại Công ty

Phần 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán nói chung

3.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán

3.1.2. Những tồn tại

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư  kỹ thuật xi măng

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

ngoài  Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán  ra, các bạn có thể tải đề cương, bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại website hoặc fanpage của mình.

Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Nếu bạn nào không có thời gian viết bài, có thể liên hệ với mình qua zalo: 0909 23 26 20