Đề cương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – BCTT

Đề cương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – BCTT

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4

1. Khái niệm và ý nghĩa đào tạo để phát triển nguồn nhân lực . 4

1.1. Một số khái niệm về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực . .4

1.2. Hình thức đào tạo để phát triển . .5

1.3. ý nghĩa của đào tạo để phát triển nguồn nhân lực . .7

2. Nội dung của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực .7

2.1. Mục tiêu của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực . .7

2.2. Nội dung đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp . .8

2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo để phát triển . . . 10

2.2.2. xây dựng chương trình đào tạo . .11

2.2.3. Lựa chọn những phương pháp đào tạo . 11

2.2.4. Thực hiện chương trình đào tạo để phát triển .11

2.2.5. Đánh giá chương trình đào tạo để phát triển. . 11

2.3. Các nhân tổ ảnh hưởng tới công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực 12

2.3.1. Sự phát triển nền KT – XH . .12

2.3.2. Chiến lược phát triển công . .12

2.3.3. Cơ chế chính sách . .14

3. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực .14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CP MAY 10 .16

1. Tổng quan chung về công ty cổ phần may 10 . .16

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty . 16

1.2. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty cổ phần may 10 17

2. Thực trạng công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực của Công ty .20

2.1. Kế hoạch đào tạo . .20

2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần may 10 . .21

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 21

2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty . .24

3. Đánh giá kết quả của công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực ở

Công ty cổ phần May 10 . .27

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

CÔNG TY CP MAY 10 . .32

1. Định hướng về đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần

May 10 . . 32

2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo để phát triển tại Công ty cổ phần may 10 .32

2.1. Đổi mới về nội dung và phương pháp đào tạo .34

2.2. Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đào tạo để phát triển 34

2.3. Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên được cử đi đào tạo 35

2.4. Đầu tư trang thiết bị cho việc đào tạo để phát triển 35

KẾT LUẬN .36

TÀI LIỆU THAM KHẢO .37

ngoài Đề cương đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  ra, các bạn có thể tải đề cương, bài mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp tại website hoặc fanpage của mình.

Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Nếu bạn nào không có thời gian viết bài, có thể liên hệ với mình qua zalo: 0909 23 26 20