Đề cương Phân tích thực trạng tài chính tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cát Lái

đề cương Đề tài: Phân tích tài chính ngân hàng tác động đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cát lái Sài Gòn

Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại và hoạt động của ngân hàng thương mại

 • 1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò đối với nền kinh tế quốc dân
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Các chức năng cơ bản của Ngân Hàng thương mại
 • 1.1.3 Vai trò của Ngân Hàng thương mại đối với nền kinh tế quốc dân
 • 1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng thương mại
 • 1.2.1 Các hoạt động kinh doanh cơ bản
 • 1.2.2 Sự khác biệt hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng thương mại và các tổ chức kinh tế khác.
 • 1.3. Những quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các Ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Quy định điều chỉnh từ thông tư 36/2014/TT-NHNN
 • 1.3.2. Luật các tổ chức tín dụng
 • 1.3.3 Quy định tại Ngân Hàng Thượng mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 1.3.4 Quy định tại Ngân Hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 1.4 Khái quát về báo cáo tình hình tài chính của NHTM
 • 1.4.1 khái niệm
 • 1.4.2 Đặc điểm và vai trò
 • 1.4.1 Phân loại báo cáo tình hình tài chính
 • 1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của NHTM
 • 1.5.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 • 1.5.1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn
 • 1.5.1.2 Hệ số thanh toán thanh
 • 1.5.1.3 Khả năng thanh toán lãi vay
 • 1.5.2 Chỉ tiêu về khả năng hoạt động
 • 1.5.2.1 Vòng quay tổng tài sản
 • 1.5.2.2 Vòng quay vốn lưu động
 • 1.5.2.3 Chu kì hàng tồn kho
 • 1.5.3 Chỉ tiêu về khả năng tăng trưởng
 • 1.5.3.1 Tăng trưởng doanh thu
 • 1.5.3.2 Tăng trưởng lợi nhuận doanh thu
 • 1.5.4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 • 1.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp
 • 1.5.4.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản
 • 1.5.4.3 Tỷ suất sinh lời của VCSH

Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn.

 • 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.1.1. Sơ lược chung về BIDV
 • 2.1.2. Tổng quan về BIDV Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.1.3. Phòng Quản Trị Tín Dụng
 • 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn.
 • 2.2.1 Tình hình kết quả kinh doanh của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.2.1.1 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2015
 • 2.2.1.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2016
 • 2.2.1.3 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh 2017
 • 2.2.1.4 Phân tích sự thay đổi qua các năm 2015 2016 2017
 • 2.2.2 Tình hình tài chính của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn
 • 2.2.2.1 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2015
 • 2.2.2.2 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2016
 • 2.2.2.3 Phân tích báo cáo tài chính của chi nhánh 2017
 • 2.2.2.4 Phân tích sự thay đổi qua các năm 2015 2016 2017
 • 2.3 Phân tích ảnh hưởng của tình hình tài chính đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn qua các chỉ tiêu tài chính
 • 2.3.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 • 2.3.1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn
 • 2.3.1.2 Hệ số thanh toán thanh
 • 2.3.1.3 Khả năng thanh toán lãi vay
 • 2.3.2 Chỉ tiêu về khả năng hoạt động
 • 2.3.2.1 Vòng quay tổng tài sản
 • 2.3.2.2 Vòng quay vốn lưu động
 • 2.3.2.3 Chu kì hàng tồn kho
 • 2.3.3 Chỉ tiêu về khả năng tăng trưởng
 • 2.3.3.1 Tăng trưởng doanh thu
 • 2.3.3.2 Tăng trưởng lợi nhuận doanh thu
 • 2.3.4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 • 2.3.4.1 Tỷ suất lợi nhuận gộp
 • 2.3.4.2 Tỷ suất sinh lời của tài sản
 • 2.3.4.3 Tỷ suất sinh lời của VCSH

Chương 3. Kết quả đạt được và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cát Lái Sài Gòn

 • 3.1 Kết quả đạt được
 • 3.2 Những mặt hạn chế
 • 3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế
 • 3.4 Những đề xuất

Các bạn xem thệm các đề cương báo cáo thực tập hiện mình đang chia sẻ trên website nhé.Mình đang có dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập bạn nào cần dịch vụ nhanh chóng nt mình nha.