Mẫu đề cương chuyên đề Đánh giá hiệu quả khai thác kho hàng!!

Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHO HÀNG TẠI CÔNG TY KHO VẬN MIỀN NAM ICD SOTRANS, mình nhận viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên! SDT/ZALO Mình: 0973.287.149

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHO HÀNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO HÀNG
1.1 Khái niệm, vai trò và chức năng của kho
1.1.1 Khái niệm về kho hàng
1.1.2 Vai trò của kho hàng
1.1.3 Chức năng của kho hàng
1.2 Phân loại kho hàng
1.3 Các trang thiết bị chủ yếu được sử dụng trong kho hàng
1.3.1 Pallet
1.3.2 Hệ thống kệ lưu trữ
1.3.3 Xe nâng (forklift)
1.4 Các ứng dụng của công nghệ thông tin trong kho hàng
1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác kho hàng
1.5.1 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động khai thác
1.5.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý kho hàng
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHO HÀNG TẠI CÔNG TY KHO VẬN MIỀN NAM ICD SOTRANS
2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Kho vận miền nam ICD Sotrans
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.4.1 Hệ thông kho bãi
2.4.1.2 Thiết bị mang hàng, công cụ xếp hàng
2.1.4.3 Hệ thống luu kho và truy hồi tự động AS/RS
2.1.4.4 Hệ thống quản lý kho hàng Accelllos
2.1.5 Khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh
2.1.5.1 Khách hàng
2.1.5.2 Thị trường và đối thủ cạnh tranh

2.1.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016
2.2 Bố trí nhân lực trong kho
2.3 Quy trình xuất-nhập hàng trong kho
2.3.1 Quy trình nhập hàng vào kho
2.3.2 Quy trình xuất hàng
2.4 Các nguồn lực đầu vào của kho hàng
2.4.1 Con ngƣời
2.4.2 Tiền
2.4.3 Máy móc, thiết bị
2.4.3.1 Hệ thống thiết bị sử dụng trong lưu trữ:
2.4.3.2 Thiết bị sử dụng trong xếp dỡ
2.4.3.3 Thiết bị dữ liệu
2.4.4 Phƣơng pháp làm việc trong kho
2.4.5 Hàng hóa nhập kho

2.5 Các hoạt động trong kho
2.6 Đầu ra của kho hàng
2.6.1 Hàng hóa
2.6.2 Chất lƣợng dịch vụ
2.6.3 Tính hiệu quả
2.7 Đánh giá hiệu quả hoạt động kho hàng
2.7.1 Hiệu quả thời gian làm việc của công nhân bốc xếp
2.7.2 Tỷ số hàng bị hƣ hỏng
2.7.3 Tỷ số hoạt động dịch chuyển
2.7.4 Phần trăm diện tích lối đi
2.7.5 Hiệu quả sử dụng không gian lƣu trữ
2.7.6 Hiệu quả sử dụng trọng tải trên pallet

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHO HÀNG TẠI CÔNG TY KHO VẬN MIỀN NAM ICD SOTRANS
3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động khai thác kho hàng
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động khai thác kho hàng
3.2.1 Dồn hàng trên pallet
3.2.2 Bố trí lại nguồn nhân lực
3.2.3 Hạn chế những rủi ro trong kho hàng