167 Đề tài báo cáo thực tập khoa luật, Ngành luật tham khảo

3.9 (77.14%) 7 votes

DANH MỤC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA LUẬT, NGÀNH LUẬT

1. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại địa phương
2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại địa phương
4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại địa phương
5. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại địa phương
6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ pháp lý tại địa phương
7. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào công ty tại địa phương
8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương
9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về vốn của công ty cổ phần tại địa phương
10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tăng giảm điều lệ vốn đối với công ty cổ phần tại địa phương
11. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức quản lý công ty cổ phần tại địa phương
12. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tách bạch giữa sở hữu và điều hành trong công ty cổ phần tại địa phương
13. Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần tại địa phương

14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
15. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nội bộ trong công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
16. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty hợp danh tại địa phương
17. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại địa phương
18. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước tại địa phương
19. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế pháp lý trong hoạt động của hợp tác xã tại địa phương
20. Thực trạng tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương
21. Thực tiễn kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty tại địa phương
22. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về mua bán doanh nghiệp tại địa phương
23. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại địa phương
24. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tại địa phương
25. Thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương
26. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương
27. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
28. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
29. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
30. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại địa phương
31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ viễn thông tại địa phương
32. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chữ ký số

33. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương
34. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
35. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tự vệ trong hoạt động thương mại
36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại tại địa phương
37. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại giảm giá tại địa phương
38. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm tại địa phương
39. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ logistics
40. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại
41. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương
42. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng bán hàng đa cấp tại địa phương
43. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại địa phương
44. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thương mại
45. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong thương mại
46. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT
47. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BCC
48. Thực trạng thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương
49. Thực tiễn kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
50. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh

51. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
52. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
53. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
54. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
55. Thực tiễn kiểm soát tập trung kinh tế bị cấm
56. Thực tiễn kiểm soát hành vi thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại địa phương
57. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại địa phương
58. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại tại địa phương
59. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khuyến mại tại địa phương
60. Thực tiễn điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Cục quản lý cạnh tranh
61. Khảo sát hiệu quả thực thi Luật cạnh tranh tại địa phương
62. Thực tiễn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại văn phòng khiếu nại người tiêu dùng của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương
63. Thực tiễn hòa giải tranh chấp thương mại tại địa phương
64. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại tại địa phương
65. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài tại địa phương
66. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài tại địa phương
67. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại địa phương
68. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án tại địa phương

69. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thế chấp tài sản tại địa phương
70. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về đặt cọc tài sản tại địa phương
71. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bảo lãnh tài sản tại địa phương
72. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng vay tài sản tại địa phương
73. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán nhà ở tại địa phương
74. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng tặng cho nhà ở tại địa phương
75. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương
76. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng bảo hiểm tại địa phương
77. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương
78. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán hàng hóa tại địa phương
79. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng gia công tại địa phương
80. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng dịch vụ tại địa phương
81. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo di chúc tại địa phương
82. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo pháp luật tại địa phương
83. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại địa phương
84. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản tại địa phương

85. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp trong giải quyết phá sản tại địa phương
86. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản tại địa phương
87. Thực tiễn áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
88. Thực tiễn áp dụng thủ tục thanh lý tài s ản trong giải quyết phá sản tại địa phương
89. Thực tiễn thu hồi tài sản và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản tại địa phương
90. Thực tiễn về vai trò của Tòa án trong thủ tục phá sản tại địa phương
91. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại địa phương
92. Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại địa phương
93. Tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại địa phương
94. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương
95. Tình hình tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương
96. Tình hình đình công và giải quyết đình công tại địa phương
97. Tình hình kỷ luật sa thải người lao động tại địa phương
98. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động tại địa phương
99. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động tại địa phương
100. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
101. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
102. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm hưu trí tại địa phương
103. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chứng từ hóa đơn tại doanh nghiệp tại địa phương
104. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thuế thu nhập tại địa phương

105. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật chi ngân sách nhà nước cho mua sắm tài sản tại địa phương
106. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật quản lý nợ công tại địa phương
107. Thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại địa phương
108. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ưu đãi về thuế tại địa phương
109. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại địa phương
110. Thực trạng bất cập trong pháp luật thuế thu nhập tại địa phương
111. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế tại địa phương
112. Thực trạng pháp luật quản lý nợ thuế tại địa phương
113. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại địa phương
114. Thực trạng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế tại địa phương
115. Thực tiễn thủ tục hành chính thuế tại địa phương
116. Thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương
117. Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng tại địa phương
118. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay ở ngân hàng thương mại tại địa phương
119. Thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại địa phương
120. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương
121. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cho thuê tài chính tại địa phương
122. Thực trạng điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng tại địa phương
123. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại địa phương
124. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ thanh toán tại địa phương
125. Những vướng mắc phát sinh trong thực hiện pháp luật về ngoại hối tại địa phương

126. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại địa phương
127. Thực trạng giao dịch bảo đảm trong quan hệ tín dụng tại địa phương
128. Thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm ở ngân hàng tại địa phương
129. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án tại địa phương
130. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm tại địa phương
131. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất tại địa phương
132. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai tại địa phương
133. Thực trạng chính sách tài chính đối với đất đai tại địa phương
134. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương
135. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương
136. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nông nghiệp tại địa phương
137. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương
138. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất tại địa phương
139. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại địa phương
140. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương
141. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại địa phương
142. Thực trạng pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương
143. Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của Tòa án tại địa phương

144. Thực trạng giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương
145. Tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại địa phương
146. Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử đụng đất tại địa phương
147. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương
148. Thực trạng bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương
149. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về nhãn hiệu tại địa phương
150. Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu tại địa phương
151. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sáng chế tại địa phương
152. Thực trạng bảo hộ sáng chế tại địa phương
153. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
154. Thực trạng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
155. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tên thương mại tại địa phương
156. Thực trạng bảo hộ tên thương mại tại địa phương
157. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý tại địa phương
158. Thực trạng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại địa phương
159. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bí mật kinh doanh tại địa phương
160. Thực trạng bảo hộ bí mật kinh doanh tại địa phương
161. Thực trạng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
162. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh dưới góc độ sở hữu trí tuệ tại địa phương
163. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
164. Thực trạng đánh giá kết quả hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật môi trường tại địa phương
165. Thực trạng đánh giá kết quả thực tiễn hoạt động phòng chống ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường tại địa phương

166. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường tại khu công nghiệp hoặc khu chế xuất tại địa phương
167. Thực trạng giải quyết tranh chấp về môi trường bằng Tòa án tại địa phương

Cần hộ trợ làm bài báo cáo thực tập ngành luật các bạn có thể LH qua: SDT/ZALO 0973287149, EMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com