Báo cáo thực tập kế toán tại công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam

Rate this post

Báo cáo thực tập  giới thiệu bài báo cáo thực tập kế toán  là Báo cáo thực tập kế toán tại công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam để các bạn làm tài liệu tham khảo.

Xêm thêm:

bao-cao-thuc-tap-ke-toan

Báo cáo thực tập kế toán

1. Tính cấp thiết của đề tài :
Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam ( Tedi South ) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành giao thông vận tải Việt Nam. Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển , với sự năng động và sáng tạo , công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đảm trách thực hiện các công trình chuyên ngành giao thông tại Việt Nam và khu vực Châu Á.
Tuy nhiên với xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực và trên toàn thế giới hiện nay, thì những thành tựu trên chỉ là những thành công bước đầu . Hơn nữa , để thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và
Nhà nước về cải cách và đổi mới doanh nghiệp , góp phần nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường , Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam đã xây dựng Đề án sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ năm 2005.Do
đó , để chuẩn bị tốt cho quá trình cổ phần hóa , Công ty cần đặc biệt chú trọng đến việc lập và trình bày hệ thống báo cáo kế toán của công ty .
Hệ thống báo cáo kế toán là sản phẩm cao nhất của quá trình kế toán và trong bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường , hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay , thông tin trình bày trên báo cáo kế toán trở nên hết sức đa dạng và càng có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng . Nó một mặt phải đảm bảo được tình hữu ích đối với nhiều đối tượng sử dụng , đáp ứng được yêu cầu phát triển và quản lý nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , một mặt phải hoà hợp với thông lệ quốc tế , phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế .Ở các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam nói riêng, hệ thống báo cáo kế toán được xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của ngành nghề trên cơ sở tuân thủ các quy định chung của Bộ Tài chính . Tuy nhiên , trong quá trình xây dựng và áp dụng ở Công ty và các xí nghiệp thành viên , nhất là trong giai đoạn tiến hành cổ phần hoá, hệ thống báo cáo kế toán đã bộc lộ nhiều hạn chế và đang được các nhà quản lý quan tâm sửa chữa , xây dựng tốt hơn
Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam phù hợp hơn với điều kiện kinh doanh mới , tôi chọn viết đề tài “ Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty Tư vấn thiết
kế GTVT Phía Nam “  của bài bao cao thuc tap

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, đến với website chúng tôi các bạn không chỉ được biết đến các tài liệu hay mà các bạn còn được chúng tôi hỗ trợ về làm báo cáo thực tập. Với kinh nghiệm viết thuê báo cáo thực tập chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn tốt nhất.