Báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh Hutech – ĐH Công Nghệ HCM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.8/5 - (12 bình chọn)

Báo cáo tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Hutech – ĐH Công Nghệ HCM. Bài viết này anh chia sẻ một số đề tài, đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh để các em tham khảo.

Nếu em nào chưa chọn được đề, chưa viết được đề cương, hoặc không có thời gian viết bài báo cáo thực tập thì có thể liên hệ anh qua zalo hoặc gặp trực tiếp tại quận Tân Phú.


Báo cáo tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Hutech – ĐH Công Nghệ HCM

Một số đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành nhân sự

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp/điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/
 • Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV kỹ thuật, thiết bị phần mềm/điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho nhân viên tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh,..v.v..
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/ kỹ thuật, thiết bị phần mềm/ thiết bị công nghiệp
 • Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/ kỹ thuật, thiết bị phần mềm/ thiết bị công nghiệp

Một số đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành marketing

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing mix tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/ kỹ thuật, thiết bị phần mềm/ thiết bị công nghiệp
 • Các giải pháp nhằm nâng cao/ hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/ kỹ thuật, thiết bị phần mềm/ thiết bị công nghiệp
 • Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TMDV in ấn/ điện tử/ điện lạnh/ bất động sản/ buôn bán thực phẩm/ kỹ thuật, thiết bị phần mềm/ thiết bị công nghiệp
 • Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH in ấn, bảo hiểm, .v.v.v.
 • Thực trạng chính sách giá tại công ty TNHH
 • Hoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty TNHH

..v.v.v.

Sườn quy định viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường Hutech đại học Công nghệ Tp.HCM

Trang bìa (theo mẫu)

Trang phụ bìa (theo mẫu)i

Trang Lời cảm ơn ii

Trang Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)iii

Trang Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu)

Trang Mục lục

Trang Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Trang Danh sách các bảng sử dụng

Trang Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh

LỜI MỞ ĐẦU: nêu lý do chọn đề tài.

CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP (NƠI THỰC TẬP)

 • Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
 • Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 -5 năm
 • Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

Tóm tắt chương 1

Báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh Hutech - ĐH Công Nghệ HCM
Báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh Hutech – ĐH Công Nghệ HCM

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MÀ SV CHỌN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ /DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

2.1    Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo chủ đề thực tập tại đơn vị

2.2    Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích ở mục 2.1

Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ NHẰM KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ Ở MỤC 2.2

3.1    Kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế ở mục 2.2

3.2    Các kiến nghị khác (nếu có)

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (nếu có)

 

3.2.  Hình thức trình bày

3.2.1.   Độ dài của báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp (từ Lời mở đầu cho đến Kết luận được giới hạn trong khoảng từ 23 đến 25 trang). Trong đó:

 • Lời mở đầu: 1 trang
 • Chương 1: 4 trang
 • Chương 2: 14-16 trang
 • Chương 3: 3 trang
 • Kết luận: 1 trang

3.2.2.   Quy định định dạng trang:

 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái, lề phải, đầu trang và cuối trang: 2,5 cm
 • Font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13
 • Cách dòng (Line Space): 1.5
 • Các đoạn văn cách nhau 1 dấu Enter.

3.2.3.   Đánh số trang

 • Từ trang bìa đến trang Mục lục đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv…), canh giữa ở đầu trang.
 • Từ Lời mở đầu đến Tài liệu tham khảo đánh theo số (1,2,3…), canh giữa ở đầu trang.

Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

Đề cương chi tiết MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TẠI ABC #HUTECH

#ZALO 0909 23 26 20
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ABC
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ABC
1.2.Các ngành nghề kinh doanh
1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy của ABC
1.3.1 Sơ đồ tổ chức
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ máy quản lý
1.4.Tình hình lao động và sử dụng lao động của ABC trong 3 năm (2016 – 2018)
1.4.1.Cơ cấu lao động của công ty
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)
1.5. Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA ABC
2.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực tại ABC
2.1.2. Các nội dung đào tạo và phát triển nhân sự
2.1.3.Quy mô đào tạo qua các năm của công ty
2.1.4.Những quy định về công tác đào tạo và phát triển nhân lực của công ty
2.2. Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại ABC
2.2.1.Sơ đồ quy trình đào tạo của công ty
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
2.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.4.Triển khai thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực
2.3. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC TẠI ABC
3.1. Kiến nghị 1
3.2. Kiến nghị 2
3.3. Kiến nghị 3
KẾT LUẬN

Đề cương chi tiết MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

#HUTECH #ZALO 0909 23 26 20
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính và quản trị nhân sự
1.2.1..Chức năng
1.2.2.Nhiệm vụ
1.3. Cơ cấu tổ chức công ty
1.4.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2016-2018
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TY XXX
2.1. Tổng quan về tình hình nhân sự qua 3 năm 2016-2018
2.1.1. Lao động về giới tính
2.1.2. Lao động về trình độ
2.1.3. Lao động về độ tuổi
2.1.4. Biến động tình hình nhân sự
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty qua 3 năm 2016-2018
2.2.1. Quy trình tuyển dụng nhân sự
2.2.1.1.Xác định nhu cầu
2.2.1.2Tìm kiếm ứng viên
2.2.1.3.Đánh giá lựa chọn
2.2.1.4.Phỏng vấn ứng viên
2.2.1.5.Quyết định tuyển dụng
2.2.1.6.Hướng dẫn hội nhập
2.2.2. Phương pháp tuyển dụng
2.2.2.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
2.2.2.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
2.2.3. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
2.3.1. Những ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số kiến nghị cho công ty XXX
3.2.1. Kiến nghị 1
3.2.2. Kiến nghị 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

Contact Me on Zalo