Báo cáo thực tập tổng hợp, chuyên đề Tốt nghiệp đại học QUANG TRUNG

Rate this post

QUY TRÌNH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỖNG HỢP VÀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CỦA ĐẠI HỌC QUANG TRUNG, HIỆN NAY MÌNH HỖ TRỢ LÀM BÁO CÁO VÀ LUẬN VĂN BẠN NÀO CẦN HỖ TRỢ PM MÌNH NHÉ: 0973287149

;

I. BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

Lời mở đầu
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY……..
– Trình bày sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty
– Chức năng, nhiệm vụ của công ty
– Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ( vẽ sơ đồ, nêu chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban)
– Tổ chức bộ máy kế toán công ty (vẽ sơ đồ, nêu chức năng nhiệm vụ từng kế toán)
– Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
Lưu ý: các sơ đồ phải thể hiện nguồn thông tin thu thập từ phòng ban nào của công ty
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY………
Trong chương này nêu tất cả các phần hành kế toán đang áp dụng tại công ty, không cần số liệu, theo quy trình như sau:
Ví dụ: Kế toán nguyên vật liệu
1. Nội dung, đặc điểm
2. Phân loại
3. Chứng từ sử dụng (nêu các chứng từ sử dụng ở công ty và quy trình luân chuyển chứng từ)
4. Tài khoản sử dụng (TK cấp 1, cấp 2 nếu có)
5. Hạch toán tổng hợp
6. Sổ kế toán
7. Báo cáo kế toán (nếu có)
8. Nhận xét
Tương tự theo quy trình trên cho các phần hành kế toán còn lại
Lưu ý: chương này nêu thực trạng tại công ty, không mô tả lý thuyết
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
– Nêu kết luận chung về công tác kế toán của công ty
– Tóm lại các ưu nhược điểm đã nêu ở từng phần hành kế toán
– Các giải pháp khắc phục dựa trên các nhược điểm trên
– Định hướng đề tài tốt nghiệp.
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Lời mở đầu
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN ……..TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT/THƯƠNG MẠI
Chương này nêu lý thuyết về công tác kế toán mà anh/chị chọn làm đề tài, theo quy trình tham khảo:
– Khái niệm, đặc điểm
– Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển
– Tài khoản sử dụng
– Hạch toán
– Sổ kế toán
– Báo cáo kế toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN ………TẠI CÔNG TY…….
2.1. Tổng quan về công ty (tương tự chương 1 của Báo cáo tổng hợp)
2.2. Thực trạng công tác kế toán……tại công ty………
– Đặc điểm, nội dung, phân loại, tính giá
– Chứng từ sử dụng (nêu quy trình luân chuyển chứng từ)
– Tài khoản sử dụng
– Phương pháp hạch toán (có số liệu cụ thể của một kỳ kế toán)
– Sổ kế toán (ghi sổ theo số liệu đã hạch toán ở trên)
– Báo cáo kế toán
Lưu ý: Phần này chỉ đi sâu trình bày thực trạng công tác kế toán mà anh/chị sử dụng làm chuyên đề, phải có số liệu. Phần lý luận chương 1 phải tương thích với phần thực trạng.
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
– Nêu kết luận chung về công tác kế toán mà anh/ chị chọn làm chuyên đề của công ty
– Đưa ra các ưu nhược điểm
– Các giải pháp khắc phục liên quan
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

DỰ TRÙ LỊCH LÀM VIỆC

I Khối đại học: bắt đầu 17/2/2014, kết thúc 28/4/2014
1, GĐ 1: Báo cáo thực tập tổng hợp từ 17/2 đến 17/3
– 1/3 nộp bản thảo
– 17/3 hoàn thiện báo cáo tổng hợp, Kết thúc gđ1
2, GĐ 2: Chuyên đề thực tập từ 18/3 đến 20/4
– 25/3 nộp đề cương chi tiết
– 10/4 nộp bản thảo
– 20/4 hoàn thiện chuyên đề
3, tuần cuối từ 21/4 đến 28/4 hoàn thiện và nộp 2 báo cáo về khoa
II, KHối cao đẳng: bắt đầu 2/3/2014, kết thúc 28/4/2014
1, GĐ 1: Báo cáo thực tập tổng hợp từ 2/3 đến 2/4
– 15/3 nộp bản thảo
– 2/4 hoàn thiện báo cáo tổng hợp, Kết thúc gđ1
2, GĐ 2: Chuyên đề thực tập từ 2/4 đến 28/4
– 10/4 nộp đề cương chi tiết
– 20/4 nộp bản thảo
– 28/4 hoàn thiện chuyên đề và nộp 2 báo cáo về khoa
Yêu cầu mỗi lớp cử ra 1 nhóm trưởng và liên lạc với cô để làm việc, mọi vấn đề giáo viê n làm việc thông qua nhóm trưởng,