Cách trình bày và nội dung báo cáo thực tập nghề nghiệp

Rate this post

Mục lục

 Nội dung chính của báo cáo thực tập nghề nghiệp có các phần sau (các trang này được đánh số thứ tự).

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập, phần này viết khoản 6 trang chiếm 25% thang điểm báo cáo
Phần này cần nêu những nội dung trong đơn vị về: Quá trình hình thành và phát triển; Tổ chức bộ máy quản lý; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý; Tổ chức sản xuất kinh doanh; Quy trình sản xuất; Tổ chức công tác kế toán, các chính sách, chế độ, nguyên tắc, phương pháp kế toán DN đang áp dụng;

Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập về đề tài đã chọn, phần này viết khoản 15-20 trang, chiếm 50% thang điểm báo cáo, chương này có hai phần chính cơ bản như sau:
Trình bày phương pháp sử dụng các thiết bị văn phòng nơi đơn vị thực tập:

Mô tả lại phương pháp (cách thức) sử dụng các thiết bị văn phòng như: máy Fax, máy in, máy Photocoppy, … bằng sơ đồ có giải thích cụ thể.

Số liệu thực tế về kế toán (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong một kỳ nhất định (tháng, quý, năm) về đề tài đã chọn tại đơn vị thực tập – Phần này cần trình bày những nội dung chính như sau:
Mô tả lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh) trong kỳ từ đó lập định khoản (phân tích, so sánh, đối chiếu, nhận xét đối với những đề tài về phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) và minh họa chứng từ liên quan (đối với chứng từ photo thì kèm theo phụ lục)

Ghi sổ kế toán (lập các mẫu biểu phân tích tài chính, phân tích kết quả hoạt động SX kinh doanh) – Phần này trình bày những nội dung chính như sau:
– Ghi sổ kế toán chi tiết liên quan phần hành kế toán thực tập; ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng;
– Mô tả những gì đã và đang thực hiện tại đơn vị. Tập trung vào những nội dung sẽ đưa ra nhận xét kiến nghị sau này ở phần ba. Đối với đề tài kế toán cần mô tả cách thực hiện như thế nào, số liệu chỉ để minh họa rõ hơn cho cách làm và số liệu thời gian tối thiều từ năm 2011 đến nay; Đối với đề tài phân tích thì phải lấy số liệu mới nhất và trung thực thì mới có giải pháp kịp thời và hữu ích cho đơn vị.
Chương 3: Nhận xét kiến nghị về đề tài đã chọn: phần này viết khoảng 4 trang chiếm 15% thang điểm báo cáo.
Tập trung và tìm hiểu những vấn đề đã phát hiện trong lời mở đầu cũng như đã được mô tả trong phần ba. Không nêu nhận xét kiến nghị lạc sang lĩnh vực khác với chuyên ngành kế toán (như tài chính, quản lý, …). Tóm lại nội dung của tất cả các phần (lời mở đầu, phần hai, phần ba, phần bốn) phải xoay quanh chủ đề chính mà tên đề tài đã xác định.
4. Trang kết luận: khoàn 1-2 trang chiếm 5% thang điểm báo cáo
5. Trang tài liệu tham khảo
[1] Tài liệu đơn vị thực tập cung cấp (luận văn các khóa trước)
Tên tác giả luận văn / luận án, năm. Tên luận văn / luận án. Bậc tốt nghiệp (CĐ, ĐH, cao học hay tiến sỹ). Tên trường. Địa danh của trường.
[2] Tài liệu từ sách và giáo trình
Tác giả (Hiệu đính hay Editor(s)). Tên quyển sách. Tên nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Năm xuất bản
Ví dụ: Ts Nguyễn Văn A. Kế toán tài chính. NXB Thống kê, Hà Nội. Năm 2009
[3] Tài liệu trên mạng
Tên tác giả, năm. Tên bài viết. Tên website, ngày truy cập (truy cập ngày … hay Accessed on ….)

 

Hỗ trợ viết thuê luận văn

viết thuê báo cáo thực tập

nhận làm báo cáo thực tập

LH: SĐT: 0909.23.26.20