Cho Vay Trung Và Dài Hạn Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÀI GÒN – PGD NGUYỄN VĂN TRỖI

  1. Tên đề tài nghiên cứu:

Cho vay trung và dài hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi

  1. Lý do chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp:

Đa dạng hóa là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Đặc biệt trước những yêu cầu mới của cạnh tranh và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng phải không ngừng phát triển và tìm kiếm những hướng đi mới phù hợp để vừa có thể đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng vừa đứng vững trong cơ chế thị trường.Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cho vay trung- dài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.

Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lược trong việc đáp ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của cho vay trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế- xã hội, các NHTM cũng đang triển khai nhiều biện pháp để có những bước chuyển dịch về cơ cấu cho vay, tăng dần tỷ trọng cho vay trung- dài hạn với phương châm: “Đầu tư chiều sâu cho DN cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành NH”. Việc phát triển cho vay NH không những chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho vay trung-dài hạn còn đang gặp nhiều khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả cho vay trung- dài hạn còn thấp rủi ro cao, dư nợ cho vay trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thường chiếm tỷ lệ không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tư cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao cho vay ra nhưng không thu hồi được cả gốc và lãi nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói chung và của hệ thống NH  nói riêng.

Chính vì vậy vấn đề hiệu quả cho vay trung- dài hạn đang là một vấn đề được mọi người trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Và đây cũng đang  là đề tài của nhiều cuộc trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, diễn đàn nghiên cứu.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại trường và sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi một NH giữ vai trò chủ lực trong cho vay trung- dài hạn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế đất nước, thấy rằng những vấn đề còn tồn tại trong cho vay trung- dài hạn nên em đã chọn đề tài: “Cho vay trung và dài hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi” để thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

  1. Vấn đề nghiên cứu

Qua việc tìm hiểu hoạt động cho vay trung và dài hạn tại phòng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi cùng với việc đưa các lý luận đã học vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, em muốn thông qua đề tài này phân tích sâu hơn về hiệu quả hoạt động cho vay cũng như những biến động trong thời gian qua để rút ra những kiến nghị, những điều đã làm được và chưa làm được nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi

  1. Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Các mục tiêu cụ thể

Để thực hiện mục tiêu chung về việc phân tích tình hình tín dụng tại chi nhánh nhằm phản ánh đúng thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể như:

Phân tích dư nợ nhằm xem xét tình hình về tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dư nợ để đánh giá được vai trò, đóng góp của tín dụng trung dài hạn trong cơ cấu tín dụng chung?

Phân tích nợ quá hạn nhằm đánh giá công tác quản lý, kiểm soát nợ qúa hạn tại chi nhánh có đạt hiệu quả hay không, đồng thời phản ảnh chất lượng thật sự của hoạt động tín dụng thông qua so sánh số liệu tăng trưởng nợ quá hạn qua các năm?

Phân tích tình hình thu nhập của chi nhánh, tình hình thu lãi từ tín dụng để xem xét hiệu quả hoạt động của chi nhánh, đồng thời xem xét hiệu quả thu lãi tín dụng trung dài hạn so với thu lãi tín dụng ngắn hạn?

4.2. Cơ sở lý luận (hoặc cơ sở khoa học) của nghiên cứu

Cho vay trung- dài hạn là một nghiệp vụ đang được tồn tại cùng với nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của NH. Ngày nay, trong điều kiện hoạt động của nền kinh tế thị trường, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, do đó nghiệp vụ cho vay trung- dài hạn đòi hỏi phát triển theo góp phần quan trọng trong việc đổi mới hiện đại hoá trang thiết bị và công nghệ sản xuất cho các ngành kinh tế của mọi thành phần kinh tế. Nghiệp vụ cho vay trung- dài hạn của các NH trong những năm gần đây đã triển khai theo các hình thức sau:

Cho vay theo dự án

Đây là hình thức cấp cho vay dựa trên cơ sở dự án sau khi đã xem xét  khẳng định tính hiệu quả, tính khả thi của dự án đó. Do vậy, công việc của NH không chỉ đơn thuần là cho vay mà còn thẩm định lại các vấn đề: Chi phí sản xuất , giá thành thị trường tiêu thụ, quy trình công nghệ. Bởi vì việc cấp quyết định một khoản cho vay sẽ dàng buộc NH với người vay một khoảng thời gian quá dài 3 đến 5 năm hoặc 7 năm tuỳ theo từng dự án cho nên cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và xem xét kỹ các rủi ro xảy ra. Hình thức cho vay theo dự án gồm:

Cho vay hợp vốn (Cho vay đồng tài trợ):

Trong hoạt động thực tiễn của các NHTM trong lĩnh vực cho vay, không ít các trường hợp mức cho vay hoặc mức rủi ro mà bản thân một NH không thể đảm đương nổi, do đó dẫn đến sự liên kết phối hợp giữa các NH cùng tham gia tài trợ cho một dự án.

Cho vay đồng tài trợ là quá trình cho vay của một nhóm tổ chức cho vay cho một dự án do một tổ chức cho vay làm đầu mối, phối hợp với các bên tài trợ để thực hiện, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và tổ chức cho vay.

Quan hệ cho vay dưới hình thức đồng tài trợ gồm hai bên tham gia: Bên đồng tài trợ và bên nhận tài trợ

Cho vay trực tiếp

Đây là hình thức cho vay trung- dài hạn phổ biến trong nền kinh tế thị trường. NHTM tiến hành mọi hoạt động và tự chịu trách nhiệm đối với từng dự án đầu tư của khách hàng mà họ đã lựa chọn để tài trợ. Thực tế cho thấy việc lựa chọn dự án tốt là yếu tố quyết định nhất của hình thức cho vay này.

Cho vay tuần hoàn

Cho vay tuần hoàn được coi là cho vay trung- dài hạn khi thời hạn của hợp đồng được kéo dài từ một đến vài năm và người vay rút tiền ra khi cần và được trả nợ khi có nguồn, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Cho vay thuê mua- dịch vụ thuê mua

Cho vay cho thuê là một kiểu cho thuê tài sản để sử dụng chuyên môn theo hợp đồng. Nếu trong hợp đồng có kèm theo lời hứa của người thuê sẽ bán lại tài sản này, chậm nhất là khi hợp đồng cho thuê theo giá thoả thuận trước thì đó là thuê tài chính. Nếu trong hợp đồng không kèm theo lời hứa thì đó gọi là thuê hoạt động hay thuê đơn giản. Tài sản cho thuê bao gồm động sản và bất động sản như nhà cửa máy móc, thiết bị văn phòng.

Nghiệp vụ đầu tư chứng khoán

Đây cũng là nghiệp vụ sinh lời của NHTM, trong nghiệp vụ này, NH đầu tư vào hai loại chứng khoán là chứng khoán Nhà nước và chứng khoán Công ty.

4.3. Phạm vi nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Nhằm giới hạn phạm vi nghiên cứu theo như mục tiêu đã đề ra, đề tài tập trung xem xét, phân tích, đánh giá các yếu tố nằm trong phạm vi sau:

– Địa điểm nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi

– Hoạt động được nghiên cứu: tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng chung của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu về thu nhập, dư nợ, nợ xấu, lãi suất… Đồng thời kết hợp với tình hình phát triển kinh tế chung trên địa bàn để so sánh và rút ra nhận xét khách quan nhất.

– Thời gian nghiên cứu: số liệu được thu thập qua 3 năm: 2017, 2018, 2019 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi Để cho nội dung phong phú và sát với thực tế, tôi đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như:

Phương pháp quan sát thực tiễn: quan sát thực tế công tác tín dụng, các nghiệp vụ quy trình tín dụng tại chi nhánh để có cái nhìn thực tiễn và tổng quan

Phương pháp thu thập thông tin: thu nhập thông tin cần thiết về tín dụng tại chi nhánh, đồng thời thu thập thêm thông tin trên báo, internet…

Phương pháp phân tích, so sánh số liệu theo chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối và so sánh với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế địa phương, hệ thống các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.

  1. Trình bày báo cáo nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay trung- dài hạn của NHTM

Chương 2: Thực trạng tình hình hoạt động cho vay trung- dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay trung- dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi

  1. Thời gian nghiên cứu
Thời gian (tuần) Nội dung thực hiện Mô tả chi tiết
     
     
     
     
     
     
     
     
  1. Ứng dụng của nghiên cứu

Các giải pháp được nêu ra góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cũng như hạn chế được sự rủi ro đến mức thấp nhất, hy vọng rằng hoạt động tín dụng sẽ không ngừng phát triển hơn nữa mang lại sự thuận lợi cũng như uy tín của ngân hàng không chỉ ở trong nước mà còn phát triển hơn nữa trên  thị trường quốc tế.

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên xác nhận chỉnh sửa đề cương)

…………………………………

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm

SINH VIÊN THỰC HIỆN

………………………………….

 

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Cho Vay Trung Và Dài Hạn Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Cho Vay Trung Và Dài Hạn Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương, các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!