Đề Tài tiểu luận Chủ Đề Chủ Nghĩa Mác – Lê Nin (hay, 2021)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.9/5 - (12 bình chọn)

Dưới đây là những đề tài tiểu luận chủ đề Chủ Nghĩa Mác – Lê Nin đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ. Mời các bạn sinh viên tải về sử dụng khi viết tiểu luận của mình. Ngoài ra, còn nhiều mẫu báo cáo thực tập của nhiều đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải bài viết khác.

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu, hãy trao đổi với mình qua sđt / zalo : 0909232620


Mục lục

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN CHỦ ĐỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN

Những Nguyên Lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác–Lê Nin HP 1

Đề tài 1. Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về: “Nguồn gốc, kết cấu của ý thức”, hãy phân tich: Vai trò của tri thức, tình cảm, niềm tin, ý chí trong cuộc sống và học tập của sinh viên? Liên hệ với ngành nghề được đào tạo.

Đề tài 2. Vận dụng quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng về: “Bản chất của ý thức”, hãy phân tích các giải pháp nhằm nâng cao tính năng động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập ở bậc Đại học? Liên hệ với ngành nghề được đào tạo.

Đề tài 3: Vận dụng quan điểm của Phép biện chứng duy vât về: “Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập”, hãy phân tích những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ với ngành nghề đào tạo.

Đề tài 4: Vận dụng quan điểm của Phép biện chứng duy vât về: “Con đường biên chứng của quá trình nhận thức” vào việc nâng cao hiệu quả học tập và nhận thức các vấn đề xã hội của sinh viên? Liên hệ với ngành nghề được đào tạo.

Đề tài 5: Vận dụng quan điểm của Phép biện chứng duy vât về: “Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội”, hãy phân tích việc xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập? Liên hệ với ngành nghề được đào tạo.

Những Nguyên Lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin P2

Đề tài 1: Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở nước ta hiện nay.

Đề tài 2: Phân tích ưu điểm của sản xuất hàng hóa. Liên hệ thực tiễn Việt Nam?

Để tài 3: Hàng hóa sức lao động và thị trường sức lao đông ở Việt Nam hiện nay?

Đề tài 4: Tích lũy tư bản và ý nghĩa của nó trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay?

Đề tài 5: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay?

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề tài 1:  Vai trò của nhân tố chủ quan trong việc hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đề tài 2:  Những vấn đề cơ bản trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài 3:  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay.

Đề tài 4:  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Đề số 5: Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

Đường lối cách mạng cuả Đảng cộng sản Việt Nam

Đề tài 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề tài 2:  Phân tích nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2-1930) để thấy được sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Đề tài 3: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế?

Đề tài 4: Làm rõ những cơ hội và thách của đối ngoại Việt Nam? Liên hệ với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay?

Đề số 5: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam


Trên đây là một số đề tài tiểu luận mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài tiểu luận chủ đề chủ nghĩa Mác – Lê nin  các bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo