5 Đề cương báo cáo thực kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, HAY!

Rate this post

List 5 Đề cương chi tiết báo cáo thực kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, giúp các bạn sinh viên thêm tài liệu hỗ trợ viết báo cáo thực tập ngành kế toán, Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới để tải về máy tính,

ĐỀ CƯƠNG SỐ 1 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty Hải Nam

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1  Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
 • 1.1.1 Khái niệm của tiền lương
 • 1.1.2Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
 • 1.1.2.1  Vai trò của tiền lương
 • 1.1.2.2  Ý nghĩa của tiền lương
 • 1.1.3   Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương
 • 1.2   Phân loại
 • 1.2.1  Phân loại lao động trong doanh nghiệp
 • 1.2.1.1  Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động
 • 1.2.1.2  Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp
 • 1.2.2  Các hình thức tiền lương
 • 1.1.2.1  Hình thức tiền lương theo thời gian
 • 1.1.2.2  Hình thức tiền lương theo sản phẩm
 • 1.1.2.3  Hình thức tiền lương hỗn hợp
 • 1.1.2.4  Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương
 • 1.3  Kế toán tiền lương
 • 1.3.1 Nhiệm Vụ của kế toán tiền lương
 • 1.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.3.3.,Tài khoản sử dụng
 • 1.3.4        Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 1.3.5        Sơ đồ hoạch toán
 • 1.4  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 1.4.1        Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
 • 1.4.2        Kết cấu tài khoản
 • 1.4.3        Tài khoản sử dụng
 • 1.4.4        Phương pháp hoạch toán
 • 1.4.5        Sơ đồ hoạch toán
 • CHƯƠNG 2:  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI NAM
 • 2.1  Lich sử hình thành và phát triển
 • 2.2  Thông tin công ty
 • 2.3  Nghành nghề kinh doanh
 • 2.4  Sơ đồ tổ chức
 • 2.5  Chức năng và  nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.5.1        Giám đốc
 • 2.5.2        Phó giám đốc
 • 2.5.3        Bộ phận kế toán
 • 2.5.4        Phòng kinh doanh
 • 2.5.5        Thư ký
 • 2.5.6        Bộ phận sản xuất và kỹ thuật
 • 2.6  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
 • 2.6.1        Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.6.2        Chức năng nhiệm vụ chủ phòng kế toán.
 • 2.7  Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.7.1        Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.7.2        Phương pháp kế toán hàng tồn kho
 • 2.7.3        Phương pháp nộp thuế GTGT
 • 2.7.4        Phương pháp kế toán TSCD
 • 2.7.5        Niên độ kế toán
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI NAM
 • 3.1  Tổng quan về lao động tiền lương tại công ty
 • 3.1.1        Lao động, tiền lương
 • 3.1.1.1  Tình hình lao động tại đơn vị
 • 3.1.1.2  Trình độ năng lực của người lao động
 • 3.1.1.3  Nguồn hình thành quỹ tiền lương
 • 3.1.1.4  Thời gian chi trả lương và hình thức trả lương
 • 3.1.1.5  Cách tính lương tại công ty
 • 3.1.2        Các khoản trích theo lương
 • 3.2  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2.1        Kế toán tiền lương
 • 3.2.1.1  Chứng từ sử dụng
 • 3.2.1.2  Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.3  Sổ sách sử dụng
 • 3.2.1.4  Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.1.5  Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.2        Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Nam
 • 3.2.2.1  Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 3.2.2.2  Tài khoản sử dụng
 • 3.2.2.3  Sổ sách sử dụng
 • 3.2.2.4  Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.2.5  Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1  Nhận xét
 • 4.1.1. Những thành tựu đạt được
 • 4.1.2. Những hạn chế và khó khăn của công ty
 • 4.2  Kiến nghị
 • 4.2.1. Về lao động
 • 4.2.2. Phương thức trả lương
 • 4.2.3. Hình thức trả lương
 • 4.2.4. Điều kiện và môi trường làm việc
 • 4.2.5. Về đãi ngộ thông qua công việc
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm 

ĐỀ CƯƠNG SỐ 2 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trung Tâm Y Tế

LỜI MỞ ĐẦU

 • 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu:
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu:
 • 3. Phương pháp ngiên cứu:
 • 4. Phạm vi nghiên cứu:
 • 5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề:
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG”:
 • 1.1- Những vấn đề chung về tiền lương và cá khoản trích theo lương :
 • 1.1.1. Tiền lương:
 • 1.1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa
 • 1.1.1.2. Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm
 • 1.1.1.3. Các hình thức tiền lương và phương pháp tính
 • 1.1.1.4. Tính lương ngoài giờ:
 • 1.1.2. Các khoản trích theo lương:
 • 1.1.2.1. Khái niệm
 • 1.1.2.2. Mức trích lập:
 • 1.1.2.3. Quy trình thu nộp:
 • 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán:
 • 1.2. Kế toán phải trả cho công chức , viên chức
 • 1.2.1. Chứng từ kế toán
  1.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3. Phương pháp kế toán
 • 1.3- Kế toán và các khỏa phải trả, nộp theo lương
 • 1.3.1. Chứng từ kế toán
 • 1.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.3.3. Phương pháp kế toán
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN:
 • 2.1. Giới thiệu về đơn vị:
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
 • 2.1.3. Chiến lược phát triển của đơn vị
 • 2.1.4. Thuận lợi và khó khăn của đơn vị:
 • 2.1.4.1. Thuận lợi
 • 2.1.4.2. Khó khăn
 • 2.2. Cơ cấu, tổ chức quản lý của đơn vị:
 • 2.2.1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
 • 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
 • 2.3. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị:
 • 2.3.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại đơn vị
 • 2.3.2. Hệ thống tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị
 • 2.3.4. Hệ thống báo cáo tài chính
 • 2.3.5. Tin học hoá công tác kế toán tại đơn vị
 • 2.2.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị
 • CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG VỀ “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG” TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN:
 • 3.1. Giới thiệu tổng quan về lao động và tiền lương tại đơn vị:
 • 3.1.1. Giới thiệu và phân loại lao động tại đơn vị
 • 3.1.1.1. Giới thiệu số lao động của đơn vị
 • 3.1.1.2. Phân loại lao động của đơn vị
 • 3.1.2. Nội dung quỹ tiền lương
 • 3.1.3. Hình thức tiền lương tại đơn vị và Phương pháp tính lương
 • 3.2. Kế toán tiền lương tại đơn vị:
 • 3.2.1. Phương pháp lập và luân chuyển chứng từ về tiền lương tại đơn vị
 • 3.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Ghi sổ kế toán
 • 3.3. Kế toán các khoản trích theo lương tại đơn vị
 • 3.3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ
 • 3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Ghi sổ kế toán
 • CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại đơn vị
 • 4.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị
 • 4.2. Kiến nghị
 • 4.2.1. Kiến nghị chung về công tác kế toán tại đơn vị
 • 4.2.2. Kiến nghị về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị
 • Kết luận:
 • Tài liệu tham khảo:
 • CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1- Nhận xét:
 • 4.1.1- Nhận xét chung về công tác kế toán tại đơn vị.
 • 4.1.1.1 – Ưu điểm:

Xem thêm 

ĐỀ CƯƠNG SỐ 3 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty xây dựng 

 • MỤC LỤC
 • BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
 5. Ý nghĩa của đề tài
 6. Kết cấu của đề tài
 • KẾT LUẬN
 • CHƯƠNG 1
 • GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG THANH THANH TÂM
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
 • 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
 • 1.1.2. Đặc điểm, quy trình xây lắp công trình
 • 1.2. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý
 • 1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty
 • 1.3.2. Chức năng của từng bộ phận
 • 1.4. Chế độ, chính sách kế toán và hình thức áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
 • 1.4.1. Chế độ áp dụng tai công ty
 • 1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
 • CHƯƠNG 2
 • THỰC TRẠNG KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG THANH THANH TÂM
 • 2.1. Đặc điểm tình hình lao động của Công ty
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Ghi sổ kế toán
 • 2.2.4. Trình tự ghi sổ
 • 2.3. Phân tích biến động của kế toán phải trả người lao động tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng Thanh Thanh Tâm
 • 2.3.1. Phân tích theo chiều dọc của tài khoản 334
 • 2.6.2. Phân tích chiều ngang
 • 2.6.3. Các chỉ số liên quan
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1 Những thành tựu đạt được
 • 3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty
 • 3.2.Kiến nghị
 • 3.2.1 Về lao động
 • 3.2.2 Phương thức trả lương
 • 3.2.3 Hình thức trả lương
 • 3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
 • 3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG SỐ 4 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty A

 • Mở đầu (1 trang)
 • -Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
 • -Giới hạn viết đề tài (Giới hạn phạm vi, mức độ của đề tài)
 • -Nội dung đề tài gồm 3 chuong ngoài mở đầu và kết luận: Nêu nội dung 3 chuong đó
 • Chương 1 : Cơ sở lý luận
 • Chương 2 : Thực trạng kế toán Tiền lương và hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị
 • Chương 3 : Những biện pháp nhằm hoàn thiện Công tác kế toán Tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại đơn vị

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :
 • 1.1.1 Khái niệm
 • 1.1.2 Nhiệm vụ
 • 1.2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương
 • 1.2.1. Các hình thức tiền lương
 • 1.2.2. Quỹ tiền lương
 • 1.2.3. Tiền lương chính và tiền lương phụ
 • 1.3. Hạch toán lao động :
 • 1.3.1.Hạch toán tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động
 • 1.3.2.Hạch toán kết quả lao động
 • 1.3.3.Tính lương và trợ cấp BHXH
 • 1.4. Kế toán Tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương:
 • 1.4.1.Tài khoản kế toán sử dụng
 • 1.4.2.Phương pháp kế toán

Xem thêm 

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)
 • 2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • – Quá trình hình thành công ty
 • + Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước: Thành lập theo quyết định số, ngày, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • + Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, … : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
 • + Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
 • – Quá trình phát triển của công ty :
 • Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
 • – Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( doanh thu, vốn, lao động, cơ cấu lao động, mức lương bình quân …)
 • (Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây cho các chỉ tiêu trên) (2009 – 2011)
 • 2.1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty:
 • Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).
 • 2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY
 • 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :
 • – Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)
 • 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :
 • a) Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).
 • b) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).
 • 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :
 • a) Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :
 • Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.
 • b) Hình thức kế toán công ty áp dụng
 • Hình thức nào : Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).
 • 2.1.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
 • 2.1.3.1 Hệ thống tài khoản hiện nay Công ty đang áp dụng: Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?
 • 2.1.3.2 Phương pháp kế toán hàng tồn kho tại DN: Phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.
 • 2.1.3.3 Phương pháp tính thuế: Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ..
 • 2.1.3.4 Các hình thức trả lương : lương thời gian, lương khoán, lương sản phẩm
 • 2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ
 • (Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương tại đơn vị: Lấy số liệu cụ thể của một quý để minh hoạ và thể hiện trên sổ kế toán )
 • 2.2.1 Kế toán lao động tại công ty
 • 2.2.1.1. Các loại lao động tại công ty
 • Lao động trực tiếp
 • Lao động gián tiếp
 • 2.2.1.2. Phương pháp trả công cho người lao động tại công ty
 • Theo ngaỳ công, giờ công hay theo doanh thu bán hàng thu được
 • 2.2.2. Kế toán lao động tiền lương, các khoản trích tại công ty
 • 2.2.2.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
 • – Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc,phiwus nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH
 • – Sổ kế toán sử dụng: sổ theo dỏi lương (334), sổ tổng quỷ lương, sổ theo dõi các khoản trích theo lương (338)
 • 2.2.2.2 Phương pháp tính lương tại công ty
 • – Cách tính lương thời gian áp dụng tại công ty (áp dụng cho bộ phận gián tiếp:các phòng ban, bộ phận quản lý sản xuất)
 • – Cách tính lương sản phẩm tại công (áp dụng cho bộ phận công nhân trực tiếp S.xuất)
 • – Các cách tính lương khác tại công ty (lương cho bộ phận nhân viên bán hàng)
 • 2.2.2.3 Phương pháp kế toán tiền lương :
 • – Tài khoản sử dụng
 • – Chứng từ: bảng chấm công, phiếu giao việc, phiếu nhập kho thành phẩm, biên bản kiểm nghiệm, biên bản kiểm kê sản phẩm dỡ dang, bảng thanh toán BHXH
 • – Trình tự luân chuyển chứng từ: Các chứng từ phát sinh ở bộ phận nào, luân chuyển qua những bộ phận nào và sử dụng để ghi những lọai sổ nào,
 • – Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ tiền lương : sổ theo dõi lương (334), sổ tổng quỹ lương, sổ theo dõi các khoản trích theo lương (338). Lấy số liêu tiền lương 1 tháng cụ thể
 • 2.2.2.4 Phương pháp kế toán các khoản trích theo lương
 • – Tài khoản sử dụng
 • – Chứng từ sử dụng
 • – Trình tự luân chuyển chứng từ
 • – Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ trên BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN … (dùng chứng từ, sổ sách nào theo dõi)
 • 2.2.2.5 Phương pháp kế toán trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép
 • – Tài khoản sử dụng
 • – Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết sổ tổng hợp các nghiệp vụ (dùng chứng từ , sổ sách nào theo dõi)
 • 2.2.3 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
 • 2.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động Tổng quỹ lương của doanh nghiệp (gồm quỹ lương thực tế tại doanh nghiệp, lương trong thời gian không tham gia sản xuất, lươn gbổ sung) – Tiền lương bộ phận sản xuất tính theo ngày công lao động
 • 2.2.3.2 Phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tổng quỹ lương tại công ty
 • CHƯƠNG 3 : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (5 – 7 TRANG)
 • 3.1. đánh giá thực trạng kế toán lao động tiền lương tại công ty
 • 3.1.1 Nhận xét cơ bản về kế toán lao động tiền lương tại công ty (Bố trí lao động, quản lý, sử dụng lao động, hạch toán )
 • 3.1.2 Những tồn tại về hạch toán lao động tiền lương tại công ty cần phải hoàn thiện
 • 3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán …)
 • 3.1.2.2 Về phương pháp tính lương, hình thức trả lương
 • 3.1.2.3Về quản lý lao động, thời gian và hiệu quả lao động
 • 3.2. Các biện pháp của bản thân nhằm hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động áp dụng cho công ty(Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế kế toán lao động tiền lương ở công ty )
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ( 1 trang):
 • A. Kết luận : Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới. Đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn kinh tế và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.Có lời cảm ơn đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn và thầy cô giáo hướng dẫn thực tập
 • B. Kiến nghị
 • – Đối với doanh nghiệp
 • – Đối với nhà trường

Xem thêm 

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề cương báo cáo thực kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →