Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ thanh toán

Đề cương báo cáo tốt nghiệp Kế Toán Nghiệp Vụ Thanh Toán -Các bạn kế toán hiếm khi chọn đề tài này, để làm tốt các bạn cần chuẩn bị đề cương chi tiết kế toán Thanh toán, các số liệu, chứng từ cần thiết, chuẩn bị tâm lý thoải máu và dành nhiều thời gian cho báo cáo

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới bài Báo cáo tốt nghiệp: những vấn đề cơ bản về kế toán các Nghiệp Bụ thanh toán trong doanh nghiệp_Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp_ Một số khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán ….

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha. sdt/zalo: 0909 23 26 20

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán tại công ty Xi măng

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Những vấn đề cơ bản về kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.1.1. Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nghiệp vụ thanh toán
 • 1.1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.1.2. Nội dung nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.1.3. Các phương thức thanh toán chủ yếu
 • 1.1.4. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán thanh toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.2.2. Nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
 • 1.2.3. Kế toán thanh toán với người bán
 • 1.2.3.1. Chứng từ và tài khoản kế toán
 • 1.2.3.2. Phương pháp kế toán
 • 1.2.4. Kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.4.1. Chứng từ và tài khoản kế toán
 • 1.2.4.2. Phương pháp kế toán
 • 1.2.5. Kế toán thanh toán nội bộ
 • 1.2.5.1. Tài khoản kế toán
 • 1.2.5.2. Phương pháp kế toán
 • 1.2.6. Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước
 • 1.2.6.1. Kế toán thanh toán thuế giá trị gia tăng
 • 1.2.6.2. Kế toán thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.2.6.3. Kế toán thanh toán thuế xuất, nhập khẩu
 • 1.2.6.4. Kế toán thanh toán các loại thuế khác
 • 1.2.7. Kế toán thanh toán với người lao động
 • 1.2.7.1. Tiền lương và các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp
 • 1.2.7.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động
 • 1.3.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương cho người lao động tại doanh nghiệp
 • 1.2.8. Kế toán khoản tiền vay tại doanh nghiệp
 • 1.2.8.1. Kế toán vay ngắn hạn
 • 1.2.8.2. Kế toán vay dài hạn
 • 1.2.9. Sổ kế toán các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp
Đề cương chi tiết kế toán nghiệp thanh toán
Đề cương chi tiết kế toán nghiệp thanh toán
 • Phần 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG
 • 2.1. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng ảnh hưởng đến kế toán các nghiệp vụ thanh toán
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của  Công ty
 • 2.1.2.1. Chức năng hoạt động của công ty
 • 2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.2.3. Đặc điểm về sản phẩm của công ty
 • 2.1.2.4. Đặc điểm về thị trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh của công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
 • 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
 • 2.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty
 • 2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty
 • 2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán
 • 2.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán
 • 2.2. Thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 2.2.1. Kế toán thanh toán với người bán tại Công ty
 • 2.2.1.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người bán tại Công ty
 • 2.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty
 • 2.2.1.3. Sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty
 • 2.2.2. Kế toán thanh toán với người mua tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 2.2.2.1. Đặc điểm tình hình thanh toán với người mua tại Công ty
 • 2.2.2.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua tại Công ty
 • 2.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán thanh toán với người mua tại Công ty
 • 2.2.3. Kế toán thanh toán với Nhà nước tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 2.2.3.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • 2.2.3.2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.2.4. Kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty
 • 2.2.4.1. Đặc điểm lao động tại Công ty
 • 2.2.4.2. Cách tính trả lương cho người lao động tại Công ty
 • 2.2.4.3. Phương pháp kế toán thanh toán với người lao động tại Công ty
 • 2.2.5. Kế toán các khoản tiền vay tại Công ty
 • Phần 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG
 • 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng
 • 3.1.1. Những ưu điểm
 • 3.1.1.1. Về tổ chức công tác kế toán nói chung
 • 3.1.1.2. Về tổ chức hạch toán thanh toán
 • 3.1.2. Những tồn tại
 • 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Vật tư  kỹ thuật xi măng
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Xem thêm

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán tại công ty du lịch

 •  LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
 • 1.1. Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán
 • 1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.1. Nguyên tắc thanh toán với người mua.
 • 1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán thanh toán với người mua.
 • 1.3.1Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.3 Kế toán các nghiêp vụ thanh toán với người bán
 • 1.4.1Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
 • 1.5 Sự cần thiết của kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • 1.6 Nhiệm vụ của công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • 1.7 Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung
 • 1.7.1 Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung
 • 1.7.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HATRACO.
 • 2.1. Khái quát về công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • 2.2.1. Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • 2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco.
 • 2.2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với người bán tại công ty
 • CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HATRACO
 • 3.1. Đánh giá thực trạng thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Hạn chế
 • 3.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
 • 3.2.1. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • 3.2.2. Nội dung và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco.
 • 3.2.2.1. Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ
 • 3.2.2.2. Giải pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán
 • 3.2.2.3. Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi
 • Biểu số 19: Bảng trích lập dự phòng năm 2017
 • 3.2.2.4. Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Xem thêm

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán tại công ty vận tải

 • Lời Mở Đầu
 • CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
 • 1.1.Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán
 • 1.2.Nội dung kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.1.Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua.
 • 1.2.2.Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong thanh toán với người mua
 • 1.2.3.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua
 • 1.3.Nội dung kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.1.Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong thanh toán với người bán
 • 1.3.3.Kế toán nghiệp vụ thanh toán với người bán
 • 1.4.Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
 • 1.4.1Tỷ giá và quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán
 • 1.4.2.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên quan đến ngoại tệ.
 • 1.5.Nhiệm vụ của công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • 1.6.Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung
 • 1.6.1.Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung
 • 1.6.2.Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN
 • 2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn.
 • 2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai
 • 2.1.3.1.Thuận lợi
 • 2.1.3.2.Khó khăn
 • 2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn .
 • 21.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc sơn
 • 2.1.5.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.5.2.Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 2.2.1.Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 2.2.2.Kế toán thanh toán với người mua tại công ty Cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN
 • 3.1. Đánh giá thực trạng thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Hạn chế
 • 3.2. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc Sơn
 • 3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán
 • 3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải Phúc S
 • 3.4.1. Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ
 • 3.4.2. Giải Pháp 2: Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán
 • 3.4.3. Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi
 • 3.4.4.Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán và quản lý khách hàng.
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm

Đề cương chi tiết kế toán nghiệp vụ thanh toán tại công ty Cơ khí

 • CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán
 • 1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với ngưuời mua
 • 1.2.2. Chứng từ , tài khoản và sổ sách trong kế toán thanh toán với người mua
 • 1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngưuời mua
 • 1.2.4 Sơ đồ các nghiệp vụ thanh toán với người mua
 • 1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán
 • 1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với ngƣời bán
 • 1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với ngƣời bán
 • 1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngƣời bán
 • 1.3.4. Sơ đồ kế toán thanh toán với ngƣời bán
 • 1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ
 • 1.4.1. Tỷ giá và quy định về tỷ giá sử dụng trong kế toán
 • 1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán có liên quan đến ngoại tệ
 • 1.5. Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán
 • 1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
 • 1.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
 • 1.5.3. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
 • 1.5.4. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính
 • CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HOÀNG MINH
 • 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần cơ khí thƣơng mại Hoàng Minh
 • 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần cơ khí thƣơng mại Hoàng Minh
 • 8. 2.1.3. Công tác kế toán tại công ty cổ phần cơ khí thƣơng mại Hoàng Minh
 • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
 • 2.1.3.3. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.3.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán
 • 2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần cơ khí thƣơng mạiHoàng Minh
 • 2.2.1. Đặc điểm về phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cơ khí thƣơng mại Hoàng Minh
 • 2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với ngƣời mua tại Công ty cổ phần Cơ khí Thƣơng mại Hoàng Minh
 • 2.2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với ngƣời bán tại công ty Cổ phần Cơ khí Thƣơng mại Hoàng Minh
 • CHƢƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THƢƠNG MẠI HOÀNG MINH
 • 3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh toán nói riêng tại Công ty Cổ phần Cơ khí Thƣơng mại Hoàng Minh
 • 3.1.1. ưu điểm
 • 3.1.2. Hạn chế
 • 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua và ngƣời bán
 • 3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán
 • 3.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí thƣơng mại Hoàng Minh
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ thanh toán  mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Dich vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

Kế toán phải thu phải trả

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →