Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm. Hôm nay mình tiếp tục gửi tới những bạn 05 Mẫu Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm, các đề cương được chỉnh đúng form và tải File word về, chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập/ Khóa luận Kế toán của mình

Trong quá trình làm bài môn học Báo cáo thực tập, nếu các bạn găp khó khăn như Không tìm được công ty, Không có chứng từ số liệu, Không có thời gian làm bài, mình có thể hỗ trợ được cho các bạn đạt điểm cao nhé, https://zalo.me/0909232620

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty Sản Xuất

 • LỜI NÓI ĐẦÙ
 • CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • PHẦN A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SÁN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • I.Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
 • 1. Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh:
 • 2. Khái niệm giá thành sản phẩm:
 • II. Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • 1.Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất
 • 1.1.Phân loại chi phí sản xuất
 • 1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
 • 1.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 1.4.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất phát sinh vào đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
 • 1.4.1.Phương pháp kế toán chi phí NL-VL trực tiếp:
 • 1.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:
 • 1.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung:
 • 1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp:
 • 2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm :
 • 2.1.Đối tượng tính giá thành sản phẩm :
 • 2.2.Kì hạn tính giá thành :
 • 2.3.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở sang :
 • 2.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm :

Xem thêm Kho 95 bài ==> Khóa luận tốt nghiệp kế toán

 • PHẦN B : CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 1.Chế độ kế toán đơn vị áp dụng :
 • 2. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng :
 • 3. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoảng tương đương tiền:
 • 4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 • 5. Phương pháp khấu hao TSCĐ:
 • 6. Phương pháp tính giá hàng tồn kho:
 • 7. Phương pháp hạch toán thuế GTGT:
 • CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM PHI HÙNG
 • I. Tình hình cơ bản của công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển:
 • 2.Tổ chức bộ máy quản lý của công tyTNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 2.1. Sơ đồ:
 • 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:
 • 3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 4. Tình hình lao động và sử dụng lao động tại công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 5. Tình hình trang bị cơ sở vật chất tại công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 5.1 Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • 5.2. Tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ của công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG:
 • 6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH SX&TH PHI HÙNG:
 • 6.1. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh:
 • 6.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
 • II. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Canxi100-PH tại công ty TNHH SX&TM PHI HÙNG :
 • 1. Quy trình kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
 • 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
 • 2.1. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
 • 2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:
 • 2.3 Kế toán chi phí sản xuẩt chung:
 • 2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ : Do đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc
 • 3. Phương pháp sửa sai sót trong sổ kế toán:
 • CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 1. Đánh giá chung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạị công ty TNHH SX & TM Phi Hùng:
 • 2 Những mặt đạt được:
 • 3. Những mặt chưa đạt dược:
 • 4. Kiến nghị
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty Quảng cáo

Đề tài : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH
 • 1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • 1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.1.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • 1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty (có liên quan đến đề tài)
 • 1.5. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • 2.1.1. Chi phí sản xuất
 • 2.1.1.1. Khái niệm
 • 2.1.1.2. Phân loại.
 • 2.1.2. Giá thành sản phẩm
 • 2.1.2.1. Khái niệm
 • 2.1.2.2. Phân loại.
 • 2.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
 • 2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành
 • 2.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm
 • 2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
 • 2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
 • 2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • 2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO GIA ĐỊNH (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gia Định
 • 3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
 • 3.1.2. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • 3.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • 3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • 3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty
 • 3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty
 • 3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty
 • 3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • 3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
 • 3.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Hạn chế
 • 4.2. Kiến nghị KẾT LUẬN PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty Xây dựng

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT
 • 1.1 Đặc điểm sản xuất kịnh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát
 • 1.1.1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát. Quá Trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ những thành tựu đạt được, cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh
 • 1.1.2.1 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu:
 • 1.1.2.2 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp
 • 1.1.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
 • 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đang áp dụng và đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.2.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 1.2.4 Nhận xét công tác kế toán tại đơn vị
 • CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT. (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1 Đặc điểm và tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 2.1.1.1 Quy định, nguyên tắc kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.1.1.2 Quy định, nguyên tắc kế toán chi phí giá thành tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh Phát
 • 2.1.1.3 Quy định, nguyên tắc kế toán chi phí giá thành tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh Phát
 • 2.1.1.4 Quy định, nguyên tắc kế toán chi phí giá thành sản phẩm dở dang tại công ty.
 • 2.1.1.5 Quy định, nguyên tắc tập hợp chi phí tại công ty
 • 2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 2.1.3 Phương phát xác định tính chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 2.1.4 Tình hình chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh phát.
 • 2.1.5 Phương phát tính tính giá thành hàng tồn kho tại Công ty
 • 2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh Phát.
 • 2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty
 • 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng trong chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.1.3 Chứng từ sử dụng trong kế toán máy thi công
 • 2.2.1.3 Chứng từ sử dụng trong kế toán sản xuất chung
 • 2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hoach toán
 • 2.2.3.1 Tổ chức sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.3.1 Tổ chức sổ kế toán tổng hợp
 • 2.3 Nhận xét về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh Phát.
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Tồn tại
 • Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An Thịnh
 • Phát.
 • 3.1 Sự cần thiết phải phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An
 • Thịnh Phát.
 • 3.2 Yêu cầu nguyên tác hoàn thiện kế toán toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An
 • Thịnh Phát.
 • 3.3 Các giải pháp ( kiến nghị) hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng An
 • Thịnh Phát.
 • KẾT LUẬN (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)

DOWNLOAD FILE

Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty Dệt may

Đề tài  : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT MAY A
 • .1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển công ty
 • .1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • .1.2.1. Chức năng
 • .1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 • .1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • .1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • .1.3.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • .1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty
 • .1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • .1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức
 • .1.4.1.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • .1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • .1.4.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty (có liên quan đến đề tài)
 • .1.5. Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty
 • .CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
 • .SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT MAY A (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • .2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may A
 • .2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
 • .2.1.2. Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty.
 • .2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • .2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm  tại công ty.
 • .2.1.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty.
 • .2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty dệt may A
 • .2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty
 • .2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty
 • .2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty
 • .2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty
 • .2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
 • .2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty
 • .CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • .3.1. Nhận xét
 • .3.1.1. Ưu điểm
 • .431.2. Hạn chế
 • .3.2. Kiến nghị
 • .KẾT LUẬN
 • .PHỤ LỤC
 • .TÀI LIỆU THAM KHẢO (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)

DOWNLOAD FILE

Đề cương khóa luận Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty xây lắp

Đề tài:  KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG.

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG
 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH TMDV Minh Khang
 • 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH TMDV Minh Khang
 • 1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý tại công ty
 • 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TMDV Minh Khang
 • 1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang :
 • 1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.2. Hình thức kế toán công ty đang áp dụng:
 • 1.4.3. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty
 • 1.4.4.Phương pháp kế toán hàng tồn kho
 • 1.4.5.Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:
 • 1.4.6.Phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG.
 • 2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp của Công trình 8X Đầm Sen tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang.
 • 2.1.1 Các loại nguyên vật liệu tại Công ty
 • 2.1.2.Xác định giá nguyên vật liệu
 • 2.1.3.Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.1.4.Trình tự hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • 2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp thi công tại Công trình 8X Đầm Sen.
 • 2.2.1. Nội dung
 • 2.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.2.3.Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4. Quy trình ghi sổ
 • 2.2.5.Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công cho công trình 8X Đầm Sen
 • 2.3.1. Nội dung
 • 2.3.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.3.3. Tài khoản sử dụng:
 • 2.3.4. Quy trình hạch toán (Công trình 8X Đầm Sen)
 • 2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung cho công trình 8X Đầm Sen
 • 2.4.1. Chi phí chung tại Công ty
 • 2.4.2.Chứng từ, sổ sách sử dụng
 • 2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.4.4.Trình tự hạch toán kế toán chi phí sản chung
 • 2.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • 2.5.1. Kỳ tính giá
 • 2.5.2.Phương pháp tính giá thành
 • 2.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.5.4. Sổ sách sử dụng
 • 2.5.5. Trình tự hạch toán
 • CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH KHANG. (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.1.Nhận xét ưu điểm, hạn chế về công tác kế tóan hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang.
 • 3.1.1.Ưu điểm
 • 3.1.1.1. Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán
 • 3.1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 3.1.2.Hạn chế
 • 3.1.2.1 Ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán
 • 3.1.2.2 Về công tác chứng từ kế toán
 • 3.1.2.3. Về công tác quản lý và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp
 • 3.1.2.4. Về việc đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • 3.2.Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH TMDV Minh Khang
 • 3.2.1. Về công tác tổ chức kế toán
 • 3.2.2. Về luân chuyển chứng từ kế toán
 • 3.2.3. Về công tác quản lý và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề cương Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm công ty nhựa

ĐỀ TÀI:  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SÁN PHẨM “VĨ NHỰA XẾP BIÊN” TẠI CÔNG TY TNHH- SX- TM- DV LƯU KỲ LINH.

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX- TM-DV LƯU KỲ LINH.
 • 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 • 1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển.
 • 1.1.2. Sơ lược về tình hình sản xuất kinh doanh.
 • 1.1.3. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay.
  1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.
 • 1.2.1. Chức năng.
 • 1.2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 • 1.2.3. Phương hướng phát triển.
 • 1.3. ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM.
  1.3.1. Đặc điểm sản phẩm.
 • 1.3.2. Sơ đồ quy trình sản xuất tại phân xưởng nhựa cứng.
 • 1.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.
 • 1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty.
 • 1.4.2. Nhiệm vụ của các phòng ban.
 • 1.5. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
 • 1.5.1. Sơ đồ bộ phận kế toán, chức năng và nhiệm vụ.
 • 1.5.2. Hình thức kế toán.
 • 1.5.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các phòng ban khác.
 • 1.5.4. Chính sách kế toán.

Kho 78 bài ==> Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm

 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN.
 • 2.1.1. Chi phí sản xuất.
 • 2.1.2.1. Khái niệm.
 • 2.1.2.2. Phân loại.
 • 2.1.2. Giá thành.
 • 2.1.2.1. Khái niệm.
 • 2.1.2.2. Phân loại.
 • 2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.
 • 2.2. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN.
 • 2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 2.2.1.1. Khái niệm.
  2.2.1.2. Ý nghĩa xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 2.2.1.3. Căn cứ để xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 2.2.2.1. Khái niệm.
  2.2.2.2. Ý nghĩa xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 2.2.2.3. Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 2.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 2.2.4. Nhiệm vụ kế toán.
 • 2.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT.
 • 2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp.
 • 2.3.1.1. Khái niệm.
 • 2.3.1.2. Chứng từ sử dụng.
 • 2.3.1.3. Tài khoản sử dụng.
 • 2.3.1.4. Phương pháp hạch toán.
 • 2.3.1.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
 • 2.3.2.1. Khái niệm.
 • 2.3.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2.3. Tài khoản sử dụng.
 • 2.3.2.4. Phương pháp hạch toán.
 • 2.3.2.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung.
 • 2.3.3.1. Khái niệm.
 • 2.3.3.2. Chứng từ sử dụng.
 • 2.3.3.3. Tài khoản sử dụng.
 • 2.3.3.4. Phương pháp hạch toán.
  2.3.3.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 2.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT.
 • 2.4.1. Kế toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng.
 • 2.4.2. Kế toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất.
 • 2.5. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ.
 • 2.5.1. Khái niệm.
 • 2.5.2. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính.
 • 2.6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
 • 2.7. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
 • 2.7.1. Tập hợp chi phí sản xuất.
 • 2.7.2. Tính giá thành sản phẩm.
 • CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM “VĨ NHỰA XẾP BIÊN” TẠI CÔNG TY TNHH-
 • SX- TM- DV LƯU KỲ LINH. (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.1. NHỮNG VẤN ĐÈ CƠ BẢN TẠI CÔNG TY TNHH- SX- TM-DV LƯU KỲ LINH
 • 3.1.1. Chi phí sản xuất.
 • 3.1.2.1. Khái niệm.
 • 3.1.2.2. Phân loại.
 • 3.1.2. Giá thành.
 • 3.1.2.1. Khái niệm.
 • 3.1.2.2. Phân loại.
 • 3.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.
 • 3.2. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH-
 • SX- TM- DV LƯU KỲ LINH.
 • 3.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 3.2.1.1. Khái niệm.
 • 3.2.1.2. Ý nghĩa xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 3.2.1.3. Căn cứ để xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất.
 • 3.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 3.2.2.1. Khái niệm.
 • 3.2.2.2. Ý nghĩa xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 3.2.2.3. Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 3.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
 • 3.2.4. Nhiệm vụ kế toán.
 • 3.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM- DV LƯU KỲ LINH.
 • 3.3.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp.
 • 3.3.1.1. Khái niệm.
 • 3.3.1.2. Chứng từ sử dụng.
 • 3.3.1.3. Tài khoản sử dụng.
 • 3.3.1.4. Phương pháp hạch toán.
 • 3.3.1.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 3.3.1.6. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
 • 3.3.2.1. Khái niệm.
 • 3.3.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.3.2.3. Tài khoản sử dụng.
 • 3.3.2.4. Phương pháp hạch toán.
 • 3.3.2.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 3.3.2.6. Minh họa nghiepj vụ kinh tế phát sinh.
 • 3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung.
 • 3.3.3.1. Khái niệm.
 • 3.3.3.2. Chứng từ sử dụng.
 • 3.3.3.3. Tài khoản sử dụng.
 • 3.3.3.4. Phương pháp hạch toán.
 • 3.3.3.5. Sơ đồ hạch toán.
 • 3.3.3.6. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 3.4. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM- DV LƯU KỲ LINH (Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm)
 • 3.4.1. Kế toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng.
 • 3.4.2. Kế toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất.
 • 3.5. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM- DV LƯU KỲ LINH
 • 3.5.1. Khái niệm.
 • 3.5.2. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính.
 • 3.6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM- DV LƯU KỲ LINH.
 • 3.7. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX- TM- DV LƯU KỲ LINH.
 • 3.7.1. Tập hợp chi phí sản xuất.
 • 3.7.2. Tính giá thành sản phẩm.
 • CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.
 • 4.1. NHẬN XÉT.
 • 4.2. KIẾN NGHỊ.
 • 4.3. KẾT LUẬN.

Xem bài viết ==> Dịch vụ làm Khóa Luận tốt nghiệp thuê điểm cao

Trên đây là một số nội dụng mẫu 06 Đề cương Chi tiết Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành Sản phẩm mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp, Khóa luận tốt  nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →