Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền là một trong những nội dung các bạn cần phải làm trước khi triển khai nội dung bài viết, đề cương có 2 loại là đề cương sơ bộ và Đề Cương chi tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền. Sau đây là 6 mẫu đề cương các bạn có thể tham khảo.

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền Số 1

Đề tài: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH HÒA

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TMDV MINH HÒA
 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2 Nhiệm vụ
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của doanh nghiệp
 • 1.3.2 Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý
 • 1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty
 • 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán
 • 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
 • 1.5  Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Minh Hòa
 • 1.6. Tình hình kinh doanh trong giai đoạn gần đây
 • CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV MINH HÒA (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 2.1 Kế toán tiền mặt
 • 2.1.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.1.3 Tiền mặt nhập quỹ
 • 2.1.4 Chi quỹ tiền mặt
 • 2.1.5 Phương pháp kế toán tiền mặt sử dụng tại công ty
 • 2.1.5.1 Sổ sách sử dụng
 • 2.1.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.1.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp
 • 2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2 2.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3 Thu tiền gửi ngân hàng
 • 2.2.4 Chi tiền gửi ngân hàng
 • 2.2 5 Phương pháp kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
 • 2.2.5.1 Sổ sách sử dụng
 • 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.3 Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi tiền gửi ngân hàng cụ thể:
 • 2.3 Kế toán tiền đang chuyển
 • 2.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.3.4 Phương pháp kế toán chi tiết tiền đang chuyển
 • 2.3.4.1 Sổ sách sử dụng
 • 2.3.4.2 Tài khoản sử dụng
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1 Nhận xét, đánh giá
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.3 Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị
 • 3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán
 • 3.2.2 Kiến nghị khác
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 DOWNLOAD FILE

Đề Cương Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 2

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
 • 1.1.Kế toán vốn bằng tiền
 • 1.1.1. Kế toán tiền mặt
 • 1.1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.1.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.1.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.1.1.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 1.1.2.1. Khái niệm
 • 1.1.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.1.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.1.2.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.1.3. Kế toán tiền đang chuyển
 • 1.1.3.1. Khái niệm
 • 1.1.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.1.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.1.3.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.Kế toán phải thu
 • 1.2.1. Kế toán phải thu khách hàng
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào
 • 1.2.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.3. Kế toán phải thu khác
 • 1.2.3.1. Khái niệm
 • 1.2.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3.4. Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
 • 1.2.4.1. Khái niệm
 • 1.2.4.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4. Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
 • 2.1.1.1. Giới thiệu về công ty công ty
 • 2.1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 2.1.2.1. Chức năng
 • 2.1.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
 • 2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.3.3. Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1.2. Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán của công ty
 • 2.1.4.1.3. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.2. Thực trạng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty
 • 2.2.1. Kế toán tiền mặt
 • 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.2. Sổ sách sử dụng
 • 2.2.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.5. Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi cụ thể tại doanh nghiệp:
 • 2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.2. Sổ sách sử dụng
 • 2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Hạch toán một số nghiệp vụ thu chi tiền gửi ngân hàng cụ thể:
 • 2.2.3. Kế toán phải thu khách hàng
 • 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1. Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.2. Nhận xét chung về kế toán vốn bằng tiền và khoản phải thu tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Báo cáo thực tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 3

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP.  (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 1.1. Lịch sử hình thành công ty
 • 1.2.Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.2.2.Nhận xét về cơ cấu bộ máy tổ chức trong điều kiện kinh tế hội nhập như hiện nay.
 • 1.3.Tình hình nhân sự
 • 1.3.1. Cơ cấu lao động theo giới tính
 • 1.3.2.Cơ cấu lao động theo độ tuổi
 • 1.3.3. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
 • 1.3.4.Nhận xét chung về tình hình nhân sự của công ty
 • 1.4.Doanh số của công ty
 • 1.4.1.Sản phẩm chính của công ty
 • 1.4.2.Doanh số các sản phẩm chính của công ty trong năm trước
 • 1.4.3.Nhận xét về doanh số của công ty
 • 1.5.Giới thiệu phòng kế toán tại doanh nghiệp
 • 1.5.1.Sơ đồ tổ chức phòng kế toán
 • 1.5.2.Chức năng từng phần hành kế toán
 • 1.5.3. Nhận xét phòng kế toán
 • 1.6.  Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp
 • 1.6.1. Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty
 • 1.6.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
 • 1.6.3. Phần mềm kế toán:
 • 1.7 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • 1.8.Tổ chức kế toán quản trị tại Doanh nghiệp
 • 1.8.1.Tổ chức kế toán quản trị tại Doanh nghiệp.
 • 1.8.2.Nhận xét về ưu, nhược điểm
 • 1.9.Kết luận
 • 1.9.1. Những mặt tốt và thành tựu doanh nghiệp đạt được
 • 1.9.2. Những mặt yếu kém
 • PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN NHÀ QUẢN TRỊ, CÁC CHUYÊN GIA NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 2.1 THỰC HIỆN PHỎNG VẤN
 • 2.1.1.ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 1
 • 2.1.1.1 Công việc chính của chị trong công ty là gì?
 • 2.1.1.2 Ở vị trí hiện tại của chị bây giờ cần có những kiến thức và kĩ năng nào?
 • 2.1.1.3 Những thuận lợi trong công việc của chị?
 • 2.1.1.4 Bên cạnh đó có ồn tại những khó khăn nào không?
 • 2.1.1.5 Điều tâm đắc của chị là gì?
 • 2.1.1.6 Sinh viên mới ra trường như tụi em cần có những gì?
 • 2.1.1.7 Nhận định  của chị về sự phát triển của ngành nghề kế toán sau này?
 • 2.1.1.8 Lời khuyên của lãnh đạo phụ trách kế toán cho sinh viên sắp tốt nghiệp ngành tài chính kế toán:
 • 2.1.1.9. Một số câu hỏi khác
 • 2.1.2.  ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2
 • 2.1.2.1 Công việc chính của chị trong công ty là gì?
 • 2.1.2.2 Ở vị trí hiện tại của chị thì cần có những kỹ năng, kiến thức nào?
 • 2.1.2.3 Những thuận lợi trong công việc của chị?
 • 2.1.2.4 Có những khó khăn nào trong công việc của chị không?
 • 2.1.2.5 Điều tâm đắc của chị là gì?
 • 2.1.2.6 Theo chị những kiến thức kỹ năng phải hòan thiện sau khi tốt nghiệp gồm những gì?
 • 2.1.2.7 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề hiện tại của chị?
 • 2.1.2.8 Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp:
 • 2.1.2.9. Một số câu hỏi khác
 • 2.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN SAU ĐỢT THỰC TẬP:
 • 2.2.1. Bài học về xin thực tập
 • 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại  phòng kế toán ở công ty.
 • 2.2.3. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn.
 • 2.2.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng
 • 2.2.5. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp
 • PHẦN 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY
 • 3.1 Kế toán tiền mặt
 • 3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 3.4. Kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và kiểm soát nội bộ
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét
 • 3.1.1. Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.3. Nhận xét về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty
 • 3.2. Kiến nghị
 • 3.4.1. Kiến nghị về công tác kế toán
 • 3.4.2. Kiến nghị khác
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ  LỤC (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 4

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Công ty TNHH Vận tải ……….. là doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, một trong những nghiệp vụ kế toán phát sinh nhiều nhất là các bút toán liên quan đến vốn bằng tiền. Bên cạnh đó, công tác kế toán vốn bằng tiền có tầm ảnh hưởng rất lớn trong công tác quản lý vốn của tất cả các doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là lý do quan trọng để sinh viên thực tập lựa chọn đề tài này.

2. Tên đề tài:

“Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vận tải ……..”

3. Phương pháp nghiên cứu:

– Phỏng vấn

– Thu thập, tổng hợp tài liệu

– Phân tích (định tính hoặc định lượng)

4. Giới hạn đề tài:

– Không gian: Số liệu tại Công ty TNHH Vận tải ……….. (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

– Thời gian: năm 2017 do Công ty cung cấp (và năm 2018 nếu cần thiết)

– Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến kế toán vốn bằng tiền tại Công ty

Đề tài được thực hiện trên cơ sở chọn mẫu các nghiệp vụ có số tiền phát sinh lớn trong năm 2017, ngoài ra, việc tiếp cận với hồ sơ chứng từ của doanh nghiệp cũng gặp phải những trở ngại vì công tác lưu trữ giữa các doanh nghiệp có sự khác nhau nhất định, do đó, đề tài chỉ phản ánh một phần chính yếu trong khoảng thời gian 01 năm, chưa thể phản ánh hết về công tác kế toán vốn bằng tiền của doanh nghiệp này trong quá trình hoạt động nhiều năm qua.

5. Kết cấu của chuyên đề:

Ngoài phần mở đầu, khóa luận gồm 3 chương với những nội dung sau: Chương I: cơ sở lý luận về vốn bằng tiền, Chương II: Thực trạng về công tác kế toán tại Doanh nghiệp, Chương III: Nhận xét, kiến nghị

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1.1. Khái niệm: Định nghĩa vốn bằng tiền

– Kế toán tiền mặt:

– Kế toán tiền gửi Ngân hàng

– Kế toán tiền đang chuyển

1.2. Sự cần thiết phải quản lý tiền mặt: Đánh giá tầm quan trọng của việc quản lý tiền mặt là điều cốt yếu cho sự sống còn của doanh nghiệp.

1.3. Nội dung quản lý tiền mặt: Doanh nghiệp phải hiểu được mục tiêu kinh doanh là chuyển đổi tất cả các khoản mục trên bảng cân đối kế toán thành tiền mặt càng nhanh càng tốt.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
2.1. Giới thiệu doanh nghiệp:
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Đặc điểm tổ chức SXKD hoặc qui trình công nghệ SX SP
2.1.4. Tổ chức quản lý doanh nghiệp
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5.2. Hình thức kế toán
2.1.5.3. Tổ chức vận dụng Chứng từ, tài khoản và báo cáo kế toán
2.1.5.4. Chính sách và phương pháp kế toán đang áp dụng tại doanh nghiệp
2.2. Thực trạng công tác kế toán tại Doanh nghiệp:
2.2.1 Các chứng từ liên quan đến tiền mặt:
2.2.1.1 Chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
2.2.1.2 Quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.2 Hình thức kế toán và doanh nghiệp áp dụng: Hình thức ghi sổ Nhật ký chung

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét: Đánh giá các nội dung chính như bộ máy kế toán, phương pháp quản lý số liệu, việc ghi chép đảm bảo tính khách quan, chính xác, tuân thủ theo chế độ, quy định hiện hành.
3.2 Kiến nghị: Đối với các cơ quan ban hành chính sách, và đối với công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn bằng tiền.

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Kế Toán Vốn Bằng Tiền Số 5

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP: (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp:
 • 1.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp:
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ:
 • 1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP:
 • 1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý:
 • 1.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.2.2. Tổ chức sản xuất:
 • 1.3. Đánh giá khái quát hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian qua:
 • 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán:
 • 1.4.1. Tổ chức nhân sự trong phòng kế toán.
 • 1.4.2. Tổ chức công tác kế toán:
 • 1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán:
 • 1.5.1. Sơ đồ tổ chức sổ kế toán:
 • 1.5.2. Các loại sổ sử dụng trong doanh nghiệp:
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH DUY THÀNH (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 2.1. Khái quát chung:
 • 2.1.1. Đơn vị tiền tệ sử dụng tại công ty:
 • 2.1.2. Các trường hợp thu tiền:
 • 2.1.2.1. Các trường hợp thu tiền mặt:
 • 2.1.2.2. Các trường hợp thu tiền gửi ngân hàng:
 • 2.1.3. Các trường hợp chi tiền:
 • 2.1.3.1. Các trường hợp chi tiền mặt:
 • 2.1.3.2. Các trường hợp chi tiền gửi ngân hàng:
 • 2.2. Kế toán thu tiền mặt:
 • 2.2.1. Kế toán thu tiền mặt do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:
 • 2.2.2. Kế toán thu tiền mặt do thu nợ khách hàng:
 • 2.2.3. Kế toán chi tiền mặt:
 • 2.2.3.1. Kế toán chi tiền mặt do nộp tiền vào tài khoản:
 • 2.2.3.2. Kế toán chi tiền mặt trả nợ cho nhà cung cấp:
 • 2.2.3.3. Kế toán chi tiền mặt cho các khoản chi khác:
 • 2.2.4. Kế toán thu tiền gửi ngân hàng:
 • 2.2.4.1. Kế toán thu tiền gửi ngân hàng do thu nợ khách hàng:
 • 2.2.4.2. Kế toán thu tiền gửi ngân hàng do thu từ hoạt động tài chính:
 • 2.2.5. Kế toán chi tiền gửi ngân hàng:
 • 2.2.5.1. Kế toán chi tiền gửi ngân hàng trả lương công nhân viên:
 • 2.2.5.2. Kế toán chi tiền gửi ngân hàng trả nợ nhà cung cấp:
 • 2.2.5.3. Kế toán chi tiền gửi ngân hàng cho chi phí quản lý doanh nghiệp:
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT CHUNG
 • 3.1. Những  mặt đạt được:
 • 3.2. Những mặt còn hạn chế:
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền số 6

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THIÊN THANH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN  THANH  TOÁN

 1. Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền
  • Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền
   • Khái niệm
   • Phân loại
  • Nguyên tắc hạch toán
  • Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
 2. Phương pháp kế toán vốn bằng tiền
  • Kế toán tiền mặt
   • Nguyên tắc hạch toán tiền mặt
   • Kế toán chi tiết tiền mặt
    • Chứng từ sử dụng
    • Biểu mẫu một số chứng từ
    • Tài khoản hạch toán
   • Phương pháp hạch toán tiền mặt
    • Kế toán tiền mặt là tiền Việt Nam
    • Kế toán là tiền ngoại tệ
    • Kế toán tiền mặt là vàng tiền tệ
   • Kế toán tiền gửi ngân hàng
    • Chứng từ hạch toán TGNH
    • Kế toán chi tiết TGNH
    • Biểu mẫu ủy nhiệm chi
    • Tài khoản kế toán
    • Phương pháp hạch toán TGNH
     • Kế toán TGNH là tiền Việt Nam
     • Kế toán TGNH là ngoại tệ
     • Kế toán TGNH là vàng tiền tệ

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THIÊN THANH (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

 1. Giới thiệu về Công ty TNHH tiếp vận Thiên Thanh
  • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
   • Quá trình hình thành của công ty
   • Quá trình phát triển của công ty
  • Chức năng và nhiệm vụ của công ty
   • Chức năng của công ty
   • Nhiệm vụ của công ty
  • Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
   • Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
   • Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
  • Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp
  • Tình hình vốn và tài sản
  • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hai năm 2017-2018
 2. Thực trạng công tác vốn bằng tiền tại công ty
  • Kế toán tiền mặt
   • Chứng từ sử dụng
   • Sổ sách sử dụng
   • Tài khoản sử dụng
   • Trình tự luân chuyển chứng từ
  • Kế toán TGNH
   • Chứng từ sử dụng
   • Sổ sách sử dụng
   • Tài khoản sử dụng
   • Trình tự luân chuyển chứng từ
 1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH tiếp vận Thiên Thanh 

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

 1. Nhận xét
  • Nhận xét chung về công ty
  • Nhận xét về bộ phận kế toán và phần hành kế toán tại công ty
 2. Kiến nghị
 3. Kết luận

DOWNLOAD FILE

Đề Cương báo cáo thực tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền Số 7

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
 • 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
 • 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 1.2.1 Mục tiêu chung
 • 1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 • 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.3.1 Không gian
 • 1.3.2 Thời gian
 • 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
 • CHƯƠNG  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 2.1.1 Khái niệm kế toán vốn bằng tiền
 • 2.1.2 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền
 • 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
 • 2.1.4 Kế toán tiền mặt tại quỹ
 • 2.1.5 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2.1.6 Kế toán tiền đang vận chuyển
 • 2.1.7 Kế toán các khoản phải thu
 • 2.1.8 Một số chỉ tiêu tài chính liên quan vốn bằng tiền và các khoản phải thu
 • 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
 • 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
 • CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH QUANG ĐỒNG THÁP (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)
 • 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
 • 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • 3.3 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
 • 3.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 • 3.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 3.4.2 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán
 • 3.4.3 Chế độ kế toán và hình thức kế toán
 • 3.4.4 Chính sách kế toán
Viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán
 • 3.5 SƠ LƯỢC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG 3 NĂM 2014-2016 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
 • CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH QUANG ĐỒNG THÁP
 • 4.1 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH QUANG ĐỒNG THÁP
 • 4.1.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
 • 4.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 4.1.3 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
 • 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH QUANG ĐỒNG THÁP
 • 4.2.1 Phân tích tình hình biến động của vốn bằng tiền và các khoản phải thu
 • 4.2.2 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế – Xây Dựng Minh Quang Đồng Tháp
 • Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG MINH QUANG ĐỒNG THÁP
 • 5.1 NHẬN XÉT CHUNG
 • 5.1.1 Về thực hiện chế độ kế toán và tổ chức công tác kế toán
 • 5.1.2 Nhận xét về tình hình vốn bằng tiền và các khoản phải thu
 • 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 • 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUẢN LÍ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
 • CHƯƠNG 6
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • 6.1 KẾT LUẬN
 • 6.2 KIẾN NGHỊ

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Kế Toán Vốn Bằng Tiền Số 8

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 • 1.1.Khái niệm vốn bằng tiền:
 • 1.2.Các hình thức vốn bằng tiền và một số qui định về hạch toán:
 • 1.3.Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền:
 • 1.4.Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền:

II. KẾ TOÁN TIỀN MẶT:

III. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

IV. KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XD-TM-KT (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XD-TM-KT ÁNH PHƯƠNG NAM

 • 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
 • 2.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

II.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

 1. Tổ chức quản lý
 2. Sơ đồ tổ chức quản lý
 3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:
 4. Hình thức sổ kế toán tại công ty TNHH XD-TM-KT ÁNH PHƯƠNG NAM

II.TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XD TM-KT ÁNH PHƯƠNG NAM. (Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền)

CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I.NHẬN XÉT

 1. Nhận xét chung về công ty TNHH XD TM-KT ÁNH PHƯƠNG NAM.
 2. Những thuận lợi và khó khăn
 3. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công Ty TNHH XD-TM-KỸ THUẬT ÁNH PHƯƠNG NAM
 4. Nhận xét cụ thể về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH XD-TM-KT ÁNH PHƯƠNG NAM .

II.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Xem giá dịch vụ ==>  Viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Trên đây là danh sách 8 nội dụng Đề Cương Chi Tiết Kế Toán Vốn Bằng Tiền mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →