Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

Rate this post

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt uy tín giá rẻ là dịch vụ mà các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập nhưng không có thời gian viết bài, hoặc chưa chọn được đề tài phù hợp với đơn vị thực tập, đề cương chi tiết triển khai chưa đúng..v..v…

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

ZALO 0909 23 26 20

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp đại học Đà Lạt

Ví dụ đề cương chi tiết đề tài tạo động lực cho nhân viên tại công ty

Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho nhân viên tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

1.1. Một số khái niện về tạo động lực lao động

1.1.1. Động lực lao động và các khái niệm có liên quan

1.1.2. Tạo động lực lao động và vai trò của tạo động lực lao động

1.1.2.1. Tạo động lực lao động

1.1.2.2 Vai trò của tạo động lực lao động

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động và công tác tạo động lực lao động

1.2.1 Các nhân tố thuộc về cá nhân người lao động

1.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường bên trong

1.2.3 Các nhân tố thuộc về bên ngoài tổ chức

1.3. Nội dung của tạo động lực lao động

1.3.1 Tạo động lực bằng vật chất

1.3.1.1. Tiền lương.

1.3.1.2. Tiền thưởng.

1.3.1.3. Phụ cấp.

1.3.1.4. Phúc lợi và các dịch vụ.

1.3.2.Tạo động lực bằng tinh thần

1.3.2.1. Bản thân của công việc.

1.3.2.2. Môi trường làm việc.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY SAO NAM VIỆT

2.1. Tổng quan  về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1. Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.3. Hệ thống tổ chức của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý

2.1.3.2.Chức năng các phòng ban

2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2015-2017)

2.1.5. Mục tiêu của công ty đến năm 2017

2.1.6. Tình hình nhân sự tại công ty

2.2 Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Sao Nam Việt

2.2.1 Công tác tạo động lực về vật chất

2.2.1.1 Các chính sách về tiền lương

2.2.1.2 Các chính sách về phụ cấp và phúc lợi

2.2.1.3 Các chính sách về tiền thưởng

2.2.2 Công tác tạo động lực về tinh thần

2.2.2.1 Cơ hội thăng tiến

2.2.2.2 Môi trường làm việc

2.2.2.3 Bầu không khí tập thể

2.2.2.4 Bố trí và sử dụng nhân lực

2.2.2.5 Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.2.6 Các chính sách về phúc lợi

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

3.1 Đánh giá về ưu điểm và hạn chế còn tồn tại

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

3.2. Một số giải pháp

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp 2

3.2.3. Giải pháp 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách thức trình bày chuyên đề tốt nghiệp

5.1. Thứ tự trình bày

 • Trang bìa (xem mẫu kèm theo),
 • Trang bìa trong (xem mẫu kèm theo),
 • Lời cảm ơn,
 • Lời cam đoan,
 • Nhận xét của cơ quan nơi sinh viên thực tập: sinh viên cần đề nghị lãnh đạo đơn vị nơi thực tập nhận xét về các nội dung sau:
  • Ý thức kỷ luật trong quá trình thực tập tại đơn vị,
  • Đánh giá nội dung của đề tài về tính thực tiễn, khả năng áp dụng vào hoạt động thực tế tại đơn vị,

Lưu ý: thẩm quyền ký nhận xét đề tài: Ban Giám đốc của đơn vị (lãnh đạo đơn vị ký tên và đóng dấu xác nhận); những đề tài không có nhận xét đầy đủ các yêu cầu trên xem như không hợp lệ;

 • Nhận xét của giảng viên hướng dẫn,
 • Mục lục,
 • Danh mục các từ viết tắt,
 • Danh mục các bảng, biểu,
 • Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình ảnh,
 • Lời mở đầu,
 • NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI gồm:
  • Chương I (bắt đầu đánh số trang từ chương I),
  • Chương II,
  • Chương III,
 • Kết luận,
 • Tài liệu tham khảo,
 • Phụ lục (nếu có).

5.2. Nội dung trình bày

Từ Lời cảm ơn đến Lời mở đầu số thứ tự trang được đánh số La Mã kiểu chữ nhỏ, in nghiêng (i, ii,iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x…),

Mục lục: nêu các chương mục, mục, tiểu mục và số trang (chỉ trình bày đến các tiểu mục có 3 chữ số),

Lời mở đầu: trình bày Lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của đề tài,

Chương 1: trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài, chỉ nêu các nội dung có liên quan trực tiếp đến đề tài và là cơ sở để phân tích các vấn đề thực tiễn mà đề tài nghiên cứu (từ 10 – 12 trang đối với chuyên đề);

Chương 2: trình bày thực trạng của doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung chủ yếu sau: giới thiệu về doanh nghiệp, phân tích thực trạng tình hình hoạt động của đơn vị về lĩnh vực mà đề tài quan tâm giải quyết (tối thiểu 20 trang),

Chương 3: các giải pháp và đề xuất. Trên cơ sở tình hình thực tiễn được tìm hiểu trong chương II, kết hợp với phần cơ sở lý luận, tác giả đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị liên quan đến vấn đề đề tài nghiên cứu. Các giải pháp phải có tính khoa học và phù hợp với tình hình thực trạng hoạt động của đơn vị (khoảng từ 10 – 15 trang),

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

Lưu ý: cuối các chương phải có Kết luận chương,

Kết luận: tóm tắt và đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài,

Tài liệu tham khảo: trình bày danh mục tài liệu tham khảo (xem hướng dẫn kèm theo),

Phụ lục: bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung chính của đề tài như số liệu, mẫu biểu, hình ảnh,…

Nếu đề tài sử dụng phiếu khảo sát thì mẫu phiếu khảo sát này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để khảo sát, không được tóm tắt hoặc sửa đổi.

Các kết quả tính toán được trình bày tóm tắt trong đề tài cần được thuyết minh chi tiết trong phụ lục.

5.3. Hình thức trình bày

Khổ giấy: A4

Trang bìa của CĐTN là bìa cứng, in màu (sử dụng màu xanh vàng đối với lớp K36NT)

Bản in đóng bằng đinh bấm, bọc gáy, không được đóng bằng lò xo – đục lỗ,

Font chữ: Times New Roman,

Cỡ chữ: 13 (các bảng số liệu có thể sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn),

Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trái 3,5cm, các lề khác 2,0cm,

Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế cách trình bày này),không sử dụng Header và Footer,

Các bảng được trình bày như sau: bảng và số thứ tự của bảng (in đậm), tên gọi của bảng đặt phía trên bảng (ví dụ: Bảng 2.3: Doanh thu từ hoạt động tài chính). Số thứ tự của bảng được đánh theo quy tắc: số thứ nhất chỉ số chương, số thứ hai chỉ số thứ tự của bảng trong chương (Bảng 2.3 tức là bảng thứ 3 trong chương 2). Tất cả các bảng phải ghi rõ nguồn gốc tài liệu. Khi đề cập đến các bảng trong bài viết, phải chỉ rõ số thứ tự của bảng (ví dụ: “… như được trình bày trong Bảng 2.3”). Đối với các số liệu, phân cách hàng ngàn dùng dấu chấm (.), phân cách thập phân dùng dấu phẩy (,),

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

Các đồ thị, sơ đồ, hình,… được trình bày tương tự,

Các chú thích trong phần nội dung bài viết phải được đánh số và có ghi chú ở cuối mỗi trang,

Các công thức phải được soạn bằng các phần mềm soạn thảo công thức như Micsoft Equation (có sẵn trong MS Word), Math Type hoặc bằng các phần mềm có tính năng tương tự, không được dùng text box để soạn các công thức,

Cách đánh số các chương mục, tiểu mục theo quy định sau: các tiểu mục của đề tài được đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 04 chữ số với số thứ nhất là số thứ tự của chương, mỗi nhóm mục hoặc tiểu mục phải có từ 2 mục hoặc tiểu mục trở lên, (ví dụ: nếu đã có tiểu mục 2.1.1 thì ít nhất phải có tiểu mục 2.1.2),

Về đề tài thực tập tốt nghiệp

 • Ngành QTKD

 • Hoạt động Marketing tại doanh nghiệp: tìm hiểu chuyên sâu về công tác nghiên cứu thị trường, thiết lập hệ thống phân phối; các biện pháp quảng cáo, truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng thương hiệu,…

 • Quản trị tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ.

 • Quản trị chất lượng.

 • Phân tích, thiết lập dự án, thẩm định dự án.

 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 • Công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

 • Chiến lược kinh doanh.

 • Phân tích công tác quản lý tài chính, quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền mặt,… tại doanh nghiệp.

 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng,…

 • Ngành Kế toán

 • Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.

 • Phân tích công tác kế toán tiền lương, lao động,…

 • Phân tích công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh.

 • Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

 • Phân tích công tác quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền mặt,… tại doanh nghiệp.

 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, ngân hàng.

 • Phân tích, thiết lập dự án, thẩm định dự án.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tại Đà Lạt – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ

Tên đề tài phải xác định rõ ràng mục tiêu nghiên cứu tại một doanh nghiệp cụ thể, ví dụ: “PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY ABC – TP. HCM”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Giá Rẻ_sdt/ ZALO 0909 232620______________  

Quét nhanh qua mã QR __ZALO 

báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao