Giải pháp hoàn thiện quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

5 (100%) 2 votes

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG NHÀ HÀNG XYZ THUỘC KHÁCH SẠN ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ

THUẬT TRONG NHÀ HÀNG THUỘC KHÁCH SẠN

1.1. Khách sạn và hoạt động kinh doanh khách sạn

1.1.1. Khái niệm khách sạn

1.1.2. Khái niệm kinh doanh khách sạn

1.1.3. Phân loại khách sạn

1.1.4. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn

1.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh khách sạn

1.1.5.1 Chức năng

1.1.5.2. Nhiệm vụ

1.2. Nhà hàng trong khách sạn

1.2.1. Khái niệm về nhà hàng

1.2.2. Phân loại nhà hàng

1.2.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhà hàng

1.2.4. Chức năng của hoạt động kinh doanh nhà hàng

1.3. Cơ sở vật chất trong nhà hàng

Giải pháp hoàn thiện quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

1.3.1. Khái niệm cơ sở vật chất trong nhà hàng

1.3.2. Vai trò và yêu cầu của cơ sở vật chất kĩ thuật trong nhà hàng

1.3.2.1 Vai trò

1.3.2.2 Yêu cầu

1.4. Công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Nội dung công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

1.4.2.1. Tổ chức mua

1.4.2.2. Quản lý

1.4.2.3. Kiểm soát

1.4.2.4. Bảo quản, bảo dưỡng

1.4.3. Ý nghĩa công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ

THUẬT TẠI NHÀ HÀNG LUXYRY THUỘC KHÁCH SẠN ABC

2.1. Giới thiệu về khách sạn ABC

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng và vị trí

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn

Giải pháp hoàn thiện quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

2.1.4. Các dịch vụ của khách sạn

2.1.5.1. Các dịch vụ của bộ phận lưu trú

2.1.5.2. Các dịch vụ của bộ phận ăn uống

2.1.5.3. Các dịch vụ bổ sung

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh khách sạn 2016-2018

2.3. Giới thiệu nhà hàng XYZ

2.3.1. Vị trí và bố cục của nhà hàng XYZ

23.2. Tổ chức nhân sự nhà hàng XYZ

2.3.3. Sơ đồ tổ chức nhân sự của nhà hàng

2.3.4. Tình hình kinh doanh của nhà hàng 2016 – 2018

2.4. Thực trạng về công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng XYZ

2.4.1. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng

2.4.1.1. Cơ sở vật chất

2.4.1.2. Hệ thống kỹ thuật

Giải pháp hoàn thiện quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

2.5. Thực trạng công tác quản trị CSVCKT trong nhà hàng

2.5.1 Tổ chức mua cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

2.5.2. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

2.5.4. Công tác kiểm soát cơ sở vật chất kĩ thuật trong nhà hàng

2.5.5. Công tác bảo quản, bảo dƣỡng cơ sở vật chất kĩ thuật trong nhà hàng

2.6. Những điểm mạnh, mặt hạn chế và những nguyên nhân

2.6.1. Điểm mạnh

2.6.2. Những hạn chế cần khắc phục

2.6.3. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT TRONG NHÀ HÀNG XYZ THUỘC KHÁCH SẠN ABC

3.1. Phương hướng và mục tiêu của khách sạn và nhà hàng trong thời gian đến

3.1.1. Phương hướng

Giải pháp hoàn thiện quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng

3.1.2. Mục tiêu

3.2. Một số giải pháp mang tính đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị cơ sở vật

chất kĩ thuật trong nhà hàng

3.2.1. Giải pháp 1

3.2.2. Giải pháp 2

3.2.3. Giải pháp 3

3.2.4. Giải pháp 4

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!