Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi

Rate this post

Báo cáo thực tập  xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

1. Lý do chọn đề tài

Khái quát hoá các vấn ñề lý luận về phát triển kinh tế tư nhân;  Quảng Ngãi là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung, có lợi thế trong phát triển kinh tế biển với Khu kinh tế Dung Quất có các ngành công nghiệp quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng và toàn quốc và các ngành thuỷ sản, du lịch, giao thông vận tải biển. Những năm vừa qua, nền kinh tế – xã hội của tỉnh ñã ñạt ñược những thành tựu hết sức to lớn. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc ñộ cao; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Ngoài KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh; các cụm công nghiệp-làng nghề liên tiếp ñược hình thành, môi trường ñầu tư không ngừng ñược quan tâm, ñặc biệt cùng với chính sách chung của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng hết sức quan tâm tới sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân và các loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần này.
Từ những năm 1990 trở lại ñây, ñặc biệt trong giai ñoạn hiện nay thành phần KTTN ñược tạo ñiều kiện phát triển song hành cùng với nhiều thành phần kinh tế khác. Thực tế ñã khẳng ñịnh vai trò, cũng như những ñóng góp to lớn của KTTN vào sự phát triển chung của cả nước, của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thành công, kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi cũng còn rất nhiều hạn chế, thiếu hiệu quả cả trong giai ñoạn khởi nghiệp lẫn trong suốt quá trình hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế ngày càng thông thoáng nên các loại hình kinh tế tư nhân gia tăng một cách nhanh chóng về số lượng, nhưng chất lượng chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của nó; phát triển còn mang tính tự phát, năng lực cạnh tranh về mọi mặt còn thấp so với khu vực kinh tế khác trong tỉnh nói riêng và so với cả vùng, cả nước nói chung,…
Xuất phát từ thực tế trên, luận văn “Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015” là cần thiết ñể ñánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên ñịa bàn tỉnh.tích, ñánh giá thực trạng phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Qua ñó thấy ñược những mặt thành công cũng như những tồn tại làm hạn chế sự phát triển của KTTN tỉnh Quảng Ngãi, từ ñó ñề xuất các giải pháp góp phần phát triển KTTN trong tỉnh trong thời gian tới.

2. Ðối tượng, phạm vi nghiên cứu
– Ðối tượng nghiên cứu chính của ñề tài là sự phát triển và các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển các loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần KTTN.
– Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là các loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần KTTN tỉnh Quảng Ngãi; cụ thể là các DNTN, công ty TNHH, công ty CP. Không kể các doanh nghiệp có yếu tố vốn nước ngoài, bỏ qua các loại hình kinh doanh cá thể, tiểu chủ vì loại hình này rất khó thu thập thông tin và số liệu thống kê có sẵn không ñầy ñủ; không có loại hình công ty hợp danh, nhóm công ty vì ở tỉnh Quảng Ngãi chưa có các loại hình doanh nghiệp này. Phần phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi ñược giới hạn từ năm 2006-2009; phần giải pháp ñược ñề xuất cho giai ñoạn phát triển 2011-2015.

3. Phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu và xử lý số liệu
– Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê,…
– Thu thập ý kiến chuyên gia và lãnh ñạo các Sở, ban, ngành tỉnh kết hợp với dữ liệu thống kê có sẵn thu thập ñược tại Cục Thống kê, Sở Kế hoạch & Ðầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi,…
– Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng công cụ excel ñể phân tích và sử dụng thống kê mô tả là chủ yếu.

4. Những đóng góp của đề tài
– Về mặt khoa học
+ Tính toán, cung cấp các số liệu và thông tin cần thiết về thực trạng phát triển KTTN trên ñịa bàn tỉnh.
+ Ðánh giá ñúng thực trạng phát triển KTTN thời gian qua, chỉ ra những thành công cũng như những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển KTTN của tỉnh.
+ Ðề xuất những giải pháp giúp cho KTTN tỉnh Quảng Ngãi phát triển ổn ñịnh, bền vững cả về số lượng và chất lượng.
– Những ñóng góp liên quan ñến phát triển kinh tế của tỉnh
+ Góp phần hỗ trợ công tác hoạch ñịnh chính sách và chủ trương của tỉnh về phát triển KTTN trên ñịa bàn tỉnh.
+ Gợi ý các giải pháp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các loại hình doanh nghiệp KTTN, góp phần tạo công ăn việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân trong tỉnh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người lao ñộng, ñồng thời góp phần làm tăng tỷ lệ ñóng góp của KTTN vào GDP của toàn tỉnh.

6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1. Những vấn ñề lý luận về KTTN và phát triển KTTN Chương 2. Thực trạng phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi thời
gian qua
Chương 3. Giải pháp phát triển KTTN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn làm đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh