Đề cương mẫu: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại CTY Cổ Phẩn

Rate this post

Chào các bạn sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh!

Ngày xưa người ta thường hiểu quản trị sản xuất là sản xuất ra những thành phẩm hữu hình nhưng ngày nay, lĩnh vực Quản Trị Sản Xuất không chỉ dừng lại chỗ đấy. Những năm gần đây, lĩnh vực này đã không dừng lại ở đấy mà đã mở rộng hơn, trong thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp sản ngoài sản xuất ra các vât phẩm hữu hình thì đã có những hoạt động khác dưới dạng phi vật chất. Các sản phẩm của doanh nghiệp tạo ra ngoài mang đến giá trị về vật chất thì còn bao gồm cả giá trị tinh thần, văn hóa. Cũng vì tính giá trị ấy mà lĩnh vực Quản Trị Sản Xuất trong ngành Quản Trị Kinh Doanh được khá nhiều bạn sinh viên chọn làm đề tài chính cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Nhận thấy điều đấy nên, baocaothuctap.net muốn chia sẻ đến các bạn một đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp với đề tài:” Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần“.

Đề cương mẫu báo cáo tốt nghiệp: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

1.1.Các khái niệm

 • 1.1.1. Khái niệm về sản xuất
 • 1.1.2.  Các yếu tố của sản xuất
 • 1.1.3. Khái niệm về quản trị sản xuất

1.2. Vai trò,mục tiêu của quản trị sản xuất

 • 1.2.1.Vai trò của quản trị sản xuất
 • 1.2.2. Mục tiêu của quản trị sản xuất

1.3. Nội dung của quản trị sản xuất

 • 1.3.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm

1.3.1.1. Khái niệm dự báo

1.3.1.2. Phân loại dự báo

1.3.1.3. Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu sản xuất

 • 1.3.2. Thiết kế sản phẩm và thiết kế quy trình công nghệ

1.3.2.1. Thiết kế sản phẩm

1.3.2.2. Thiết kế quy trình công nghệ

 • 1.3.3. Quản trị năng lực sản xuất của công ty

1.3.3.1. Khái niệm về quản trị năng lực sản xuất

1.3.3.2. Phân loại năng lực sản xuất

1.3.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực sản xuất

 • 1.3.4. Bố trí sản xuất trong công ty

1.3.4.1. Khái niệm về bố trí sản xuất

1.3.4.2. Mục tiêu của bố trí sản xuất

1.3.4.3. Các loại hình bố trí

 • 1.3.5. Lập kế hoạch các nguồn lực

1.3.5.1. Khái niệm lập kế hoạch các nguồn lực

1.3.5.2. Các loại lập kế hoạch

 • 1.3.6. Điều độ sản xuất

1.3.6.1. Khái niệm điều độ sản xuất

1.3.6.2. Nhiệm vụ của điều độ sản xuất

 • 1.3.7. Kiểm soát hệ thống sản xuất

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Xem thêm:

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

2.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc  Liêu

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn –  Bạc Liêu

2.1.2.1.Chức năng của Công ty

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty

2.1.2.3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty

 • 2.1.3. Quá trình tăng vốn
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.5. Hoạt động kinh doanh và công nghệ sản xuất bia của công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
 • 2.1.6. Nguồn lực của công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

2.1.6.1. Tình hình nhân sự của công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

2.1.6.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 2.1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm
 • 2.1.8. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển hoạt động  của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu trong thời gian tới

2.1.8.1. Thuận lợi

2.1.8.2. Khó khăn

2.1.8.3. Phương hướng phát triển hoạt động của Công ty

2.2. Tổng quan về quá trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 2.2.1. Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

2.2.1.1.Nguồn nhân lực

2.2.1.2. Máy móc, thiết bị

2.2.1.3.Công nghệ

2.2.1.4. Trình độ quản lý

 • 2.2.2.Đầu ra của quá trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

3.1. Thực trạng công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 3.1.1. Thực trạng công tác dự báo nhu cầu sản xuất
 • 3.1.2. Thực trạng công tác quản trị năng lực
 • 3.1.3. Thực trạng công tác bố trí sản xuất
 • 3.1.4. Thực trạng công tác lập kế hoạch các nguồn lực
 • 3.1.5. Thực trạng công tác kiểm soát hệ thống sản xuất
 • 3.1.6. Thực trạng công tác tổ chức sản xuất trong công ty

3.2. Đánh giá chung về  công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 3.2.1. Nhận xét – đánh giá về công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
 • 3.2.2. Ưu điểm và nhược điểm của công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
 • 3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

3.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 3.3.1. Định hướng phát triển  
 • 3.3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

3.4. Kết luận và kiến nghị về công tác quản trị sản xuất tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

 • 3.4.1. Kết luận
 • 3.4.2. Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm báo cáo tốt nghiệp: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Sản Xuất Tại Công Ty Cổ Phần

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp thì liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620