Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Đến Năm 2025

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

  1. Tính cấp thiết của báo cáo:

Trong điều kiện kinh tế hiện nay, cạnh tranh trong ngành xây dựng giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Thị trường không chỉ tạo cơ hội mà còn có cả các nguy cơ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ lâu đã có câu: “Thương trường là chiến trường”. Vì vậy luôn diễn ra một sự cạnh tranh quyết liệt nhằm giành giật khách hàng. Loại trừ một số yếu tố ngẫu nhiên, vấn đề quyết định đến quá trình phát triển và thành công của doanh nghiệp là chiến lược kinh doanh đúng đắn, kịp thời.

Để có thể cạnh tranh với các đối thủ lâu năm hoặc mới thành lập hiện  nay, mỗi doanh nghiệp luôn luôn phải đề ra những mục tiêu, phương hướng cho mình chỉ đạo cho mọi hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp. Và để thực hiện được các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn đề ra, doanh nghiệp cần phải tiến hành xây dựng một chiến lược kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khác.

Là một nhân viên trong công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chiến lược kinh doanh đối với công ty đang công tác, nay tôi mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng kế hoạch kinh doanh của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đến năm 2025 (năm tương lai)” để làm bài báo cáo tốt nghiệp của mình và nhằm đưa ra chiến lược mới cho công ty.

  1. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết đã học và phương pháp luận về xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp và những kinh nghiệm trong thời gian công tác tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam để thực hiện xây dựng dịch vụ xây dựng cho công ty.

  1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

– Phạm vi nghiên cứu :  công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

– Đối tượng nghiên cứu: Ngành xây dựng

Nội dung báo cáo tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 3 1
1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố quyết định thành công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING 12 5
2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
2.1.2.3 Định vị thị trường
2.1.3 Mục tiêu marketing
2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
2.1.4.2 Chiến lược giá
2.1.4.3 Chiến lược phân phối
2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
2.1.5 Ngân quỹ Marketing
2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
2.2.2 Phân tích môi trường
2.2.2.1 Phân tích thị trường
2.2.2.2 Phân tích SWOT
2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
2.2.3 Chiến lược Marketing
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
2.2.3.2 Định vị thị trường
2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
2.2.3.4 Chiến lược giá
2.2.3.5 Chiến lược phân phối
2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 7 4
3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
3.1.1.1 Doanh thu
3.1.1.2 Chi phí
3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
3.1.1.4 Lợi nhuận
3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3 Các báo cáo tài chính
3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
3.2 Nội dung kế hoạch tài chính
CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4 2
4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt
CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO 3 1

 Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Của Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam Đến Năm 2025

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đến năm 2025, các bạn có thể liên hệ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!