Đề cương: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại …

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI…..

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. KẾ TOÁN DOANH THU

1.1.1  Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

 • 1.1.1.1. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.1.1.2. “Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” “Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu”  “Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán”
 • 1.1.1.3. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.1.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.1.1.4.1. Chứng từ hạch toán
 • 1.1.1.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.1.1.4.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.1.1.4.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp
 • 1.1.2.1. Các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.1.2.1.1. Chứng từ hạch toán
 • 1.1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.1.2.1.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.1.2.1.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.2. Kế toán doanh thu tài chính

 • 1.1.2.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.1.2.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.1.3. Kế toán thu nhập khác

 • 1.1.3.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.1.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.1.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.1.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

 • 1.2.1.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.1.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.1.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

 • 1.2.2.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.2.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng

 • 1.2.3.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.3.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.3.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 1.2.4.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.4.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.4.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.4.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.5. Kế toán chi phí khác

 • 1.2.5.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.5.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.5.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.5.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 • 1.2.6.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.6.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.6.3. Căn cứ pháp lý, TK sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.6.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.2.1. Khái niệm, nội dung
 • 1.2.2. Chứng từ hạch toán
 • 1.2.3. Căn cứ pháp lý, tài khoản sử dụng, yêu cầu và nguyên tắc hạch toán
 • 1.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.2.5. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

1.3 HÌNH THỨC VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Ngoài chia sẻ về đề cương mẫu để làm báo cáo thực tập các ngành, thì hiện tại bên mình đang có nhu cầu tuyển Cộng Tác Viên có niềm đam mê, yêu thích soạn thảo văn bản, viết báo cáo thực tập. Các bạn hãy tham khảo bài viết này và sau đó gửi hồ sơ ứng tuyển nhé: 

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY……VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

2.1. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh

 • 2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý
 • 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh

2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

 • 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
 • 2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán
 • 2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán
 • 2.1.3.5. Chế độ kế toán vận dụng

2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty trong giai đoạn hiện nay (2019 – 2020)

2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Phần này sinh viên cũng tách chi tiết giống chương 1, bổ sung thêm trong từng mục phần Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, ví dụ: các nghiệp vụ đưa ra phải phân tích nghiệp vụ, chứng từ chứng minh nghiệp vụ nếu ko đưa vào bài phải trích yếu phụ lục theo thứ tự…

2.2.1. KẾ TOÁN DOANH THU

2.2.1.1. Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1.3.Kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • 2.2.1.3.1. Nội dung
 • 2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

 • 2.2.1.1.2.1. Nội dung
 • 2.2.1.1.2 2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.1.1.2 3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.1.2 4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.1.1.2 5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.1.2 6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.1.3. Kế toán doanh thu tài chính

 • 2.2.1.3.1. Nội dung
 • 2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợphu chi phí

2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác

 • 2.2.1.3.1. Nội dung
 • 2.2.1.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.1.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán

 • 2.2.2.1.1. Nội dung
 • 2.2.2.1.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.1.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.2  Kế toán chi phí hoạt động tài chính

 • 2.2.2.2.1. Nội dung
 • 2.2.2.2.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.2.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.1.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng

 • 2.2.2.3.1. Nội dung
 • 2.2.2.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.2.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 2.2.2.4.1. Nội dung
 • 2.2.2.4.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.4.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.2.4.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.5. Kế toán chi phí khác

 • 2.2.2.5.1. Nội dung
 • 2.2.2.5.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.5.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.2.5.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

 • 2.2.2.6.1. Nội dung
 • 2.2.2.6.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.6.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.6.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.2.6.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.2.6.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

2.2.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 2.2.3.1. Nội dung
 • 2.2.3.2. Chứng từ hạch toán
 • 2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ
 • 2.2.3.5. Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
 • 2.2.3.6. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. NHẬN XÉT

3.2. KIẾN NGHỊ

(Lưu ý: Nhận xét về tình hình công tác kế toán chuyên đề, so sánh chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán với tình hình thực tế của dn. Đưa ra các kiến nghị nếu có)

Cách làm báo cáo thực tập: Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại

Trên đây là mẫu đề cương chi tiết làm báo cáo thực tập ngành kế toán về đề tài: ” Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại …” mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương trên đây hoặc một đề cương với đề tài khác, hoặc có thể các bạn gặp phải khó khăn khi hoàn thiện bài viết thì hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo của mình bằng cách liên hệ qua SĐT ZALO: 0909 232 620

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →