Trọn bộ 10 đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Dưới đây là Trọn bộ 10 đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ. Mời các bạn sinh viên tải về sử dụng khi viết báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, còn nhiều mẫu báo cáo thực tập của nhiều đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải bài viết khác.

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu, hãy trao đổi với mình qua sđt / zalo : 0909232620


Mục lục

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN ÂN PHÁT

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN ÂN PHÁT

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty

1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý

1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban

1.4. Phương hướng phát triển

1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.5.2. Hình thức sổ kế toán

1.5.3. Hệ thống chứng từ

1.5.4. Hệ thống tài khoản.

1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán

1.5.6. Chính sách kế toán áp dụng

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

2.1. Công việc được giao

2.2. Chi tiết công việc được giao

2.3. Kết quả thực tập, bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ

3.1. Lý do chọn đề tài

3.2. Cơ sở lý luận

3.3. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN ÂN PHÁT

4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ xác định kết quả hoạt động kinh doanh

4.2. Kế toán doanh thu bán hàng

4.2.1. Nội dung

4.2.2. Chứng từ và trình tự luân chuyn chứng từ

4.2.3. Tài khoản sử dụng

4.2.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

4.3.1. Nội dung

4.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.3.3. Tài khoản sử dụng

4.3.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.4. Kế toán giá vốn hàng bán

4.4.1. Nội dung

4.4.2. Cách xác định giá vốn

4.4.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.4.4. Tài khoản sử dụng

4.4.5. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

4.5.1. Nội dung

4.5.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.5.3. Tài khoản sử dụng

4.5.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.6 kế toán chi phí tài chính

4.6.1. Nội dung

4.6.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.6.3. Tài khoản sử dụng

4.6.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.7. Kế toán chi phí bán hàng

4.7.1. Nội dung

4.7.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.7.4. Tài khoản sử dụng

4.7.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

4.8.1. Nội dung

4.8.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.8.3. Tài khoản sử dụng

4.8.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.9.1. Nội dung

4.9.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.9.3. Tài khoản sử dụng

4.9.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

4.10.1. Nội dung

4.10.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

4.10.3. Tài khoản sử dụng

4.10.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh kế phát sinh

CHƯƠNG 5: NHẬT XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Nhận xét

5.1.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty

5.1.2. Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty

5.2.2. Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

5.2.3. Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty

KẾT LUẬN

Xem Thêm ==> TOP 3 Đề Cương Kế Toán Tiền Lương Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp


Đề CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE

LỜI MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ ELITE
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ ELite
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Tìm hiểu chung về công ty cổ phần công nghệ ELITE
 • Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Công Nghệ ELITE
 • Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần ELite
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài luận văn của em được chia làm bốn chương chính như sau:
  Chương 1: Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Công Nghệ ELITE
  Chương 2: Cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Elite
  Chương 4 : Nhận xét và kiến nghị

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE
1.1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY
1.1.1. Khái quát về công ty
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
1.2 NGÀNH NGHỀ , LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.4 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1.5 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán tại Công ty
1.6 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
1.6.1. Mô hình kế toán
1.6.2. Chế độ kế toán
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.1 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP
2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm doanh thu
2.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
2.1.1.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.1.1.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.1.2.1. Chiết khấu thương mại
– Khái niệm, nguyên tắc hoạch toán
– Tài khoản sử dụng
2.1.2.2. Giảm giá hàng bán
– Khái niệm, nguyên tắc hoạch toán
– Tài khoản sử dụng
2.1.2.3. Hàng bán bị trả lại
– Khái niệm, nguyên tắc hoạch toán
– Tài khoản sử dụng
2.1.2.4. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hoạch toán
2.1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.1.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.1.4. Kế toán thu nhập khác
2.1.4.1. Khái niệm và nguyên tắc hoạch toán
2.1.4.2. Tài khoản sử dụng
2.1.4.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.1.1 Khái niệm, nguyên tắc hoạch toán
2.2.1.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.1. Khái niệm
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.1. Khái niệm
2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.4. Kế toán chi phí tài chính
2.2.4.1 Khái niệm
2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.5. Kế toán chi phí khác
2.2.5.1. Khái niệm
2.2.5.2. Tài khoản sử dụng
2.2.5.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
2.2.6.1. Khái niệm
2.2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.6.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.3.3. Hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.4 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Mục đích
2.4.3. Kết cấu
2.4.4. Nguyên tắc lập
2.4.5. Cơ sở và phương pháp lập
2.4.6. Yêu cầu việc trình bày thông tin

CHƯƠNG 3 : KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE
3.1 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP
3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.1.1.1. Nội dung
3.1.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.1.1.3. Trình tự luân chuyển chứng từ
3.1.1.4. Phương pháp hoạch toán
3.1.1.5. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.1.2.1. Chiết khấu thương mại
3.1.2.2. Hàng bán bị trả lại
3.1.2.3. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.1.3.1. Khái niệm
3.1.3.2. Chứng từ sử dụng và Tài khoản sử dụng
3.1.3.3. Phương pháp hoạch toán
3.1.3.4. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.1.4 Kế toán thu nhập khác
3.1.4.1. Khái niệm
3.1.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.1.4.3. Phương pháp hoạch toán
3.1.4.4. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ
3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán
3.2.1.1. Khái niệm
3.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.1.3. Phương pháp hoạch toán
3.2.1.4. Trình tự luân chuyển
3.2.1.5. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
3.2.2.1. Khái niệm
3.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.2.3. Phương pháp hoạch toán
3.2.2.4. Trình tự luân chuyển
3.2.2.5. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.3.1. Khái niệm
3.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.2.3. Phương pháp hoạch toán
3.2.2.4. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.4. Kế toán chi phí tài chính
3.2.4.1. Khái niệm
3.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.4.3. Phương pháp hoạch toán
3.2.4.4. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.5. Kế toán chi phí khác
3.2.5.1. Khái niệm
3.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.5.3. Phương pháp hoạch toán
3.2.5.4. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
3.2.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
3.2.6.2. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán
3.3.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.4 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Nhận xét
4.1.1. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty
4.1.2. Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ ELITE
4.2 Ưu điểm và nhược điểm về kế toán doanh thu, chi phí và xác dịnh kết quả kinh tại công ty Cổ phần Công nghệ ELITE
4.2.1. Ưu điểm
4.2.2Nhược điểm
4.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Công nghệ ELITE

KẾT LUẬN

Xem Thêm ==> TẢI 5 BÀI MẪU KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TP

LỜI MỞ ĐẦU :
1 Tính cấp thiết của đề tài
2 Lý do chọn đề tài
3 Mục tiêu nghiên cứu
4 Phạm Vi nghiên cứu của đề tài
5 Phương pháp nghiên cứu
6 Kết cấu khóa luận

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TP
1.1 Thông tin chung về công ty
1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty
1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty
1.4 Tổ chức quản lý công ty
1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.5 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
1.7 Kết quả kinh doanh của công ty ( 2016-2018)

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TP
2.1 Hình thức kế toán tại công ty
2.2 Tổ Chức kế toán
2.2.1 Hình thức tổ chức bô máy kế toán
2.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.2.3 Chức năng nhiệm vụ các phần hành kế toán
2.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.4 Phần mềm kế toán sử dụng tại công ty
CHƯƠNG 3 : THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU, DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TP
4.1 Đặc điểm kế toán các khoản phải thu, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh thu tại Công ty CP huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn TP
4.1.1 Đặc điểm kế toán các khoản phải thu
4.1.2 Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
4.1.2.1 Đặc điểm kế toán doanh thu của công ty
4.1.2.2 Đặc điểm kế toán chi phí của công ty
4.1.2.3 Đặc điểm kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty

4.2 Kế toán các khoản phải thu
4.2.1 Nội dung hạch toán
4.2.2 Tài khoản sử dụng
4.2.3 Chứng từ sử dụng
4.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu

4.3 Kế toán doanh thu
4.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
4.3.1.1 Tài khoản sử dụng
4.3.1.2 Chứng từ sử dụng
4.3.1.3 Sổ sách sử dụng
4.3.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
4.3.2.1 Tài khoản sử dụng
4.3.2.2 Chứng từ sử dụng
4.3.2.3 Sổ sách sử dụng
4.3.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.3.3 Kế toán các khoản thu nhập khác
4.3.4 Kế toán các khoản giảm từ doanh thu
4.3.4.1 Tài khoản sử dụng
4.3.4.2 Chứng từ sử dụng
4.3.4.3 Sổ sách sử dụng
4.3.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu

4.4 Kế toán chi phí
4.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán
4.4.1.1 Tài khoản sử dụng
4.4.1.2 Chứng từ sử dụng
4.4.1.3 Sổ sách sử dụng
4.4.1.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.2 Kế toán chi phí bán hàng
4.4.2.1 Tài khoản sử dụng
4.4.2.2 Chứng từ sử dụng
4.4.2.3 Sổ sách sử dụng
4.4.2.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
4.4.3.1 Tài khoản sử dụng
4.4.3.2 Chứng từ sử dụng
4.4.3.3 Sổ sách sử dụng
4.4.3.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.4 Kế toán chi phí tài chính
4.4.4.1 Tài khoản sử dụng
4.4.4.2 Chứng từ sử dụng
4.4.4.3 Sổ sách sử dụng
4.4.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.5 Kế toán chi phí khác
4.4.5.1 Tài khoản sử dụng
4.4.5.2 Chứng từ sử dụng
4.4.5.3 Sổ sách sử dụng
4.4.5.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
4.4.6.1 Tài khoản sử dụng
4.4.6.2 Chứng từ sử dụng
4.4.6.3 Sổ sách sử dụng
4.4.6.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu
4.4.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
4.4.7.1 Tài khoản sử dụng
4.4.7.2 Chứng từ sử dụng
4.4.7.3 Sổ sách sử dụng
4.4.7.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu

Xem Thêm ==> TOP 5 LỜI MỞ ĐẦU KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG HAY NHẤT

CHƯƠNG 5 : NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN TP
5.1 Nhận xét
5.1.1 Nhận Xét chung
5.1.1.1 Ưu Điểm
5.1.1.2 Nhược điểm
5.1.2 Nhận xét về công tác kế toán các khoản phải thu
5.1.2.1 Ưu điểm
5.1.2.2 Nhược điểm
5.1.3 Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
5.1.3.1 Ưu điểm
5.1.3.2 Nhược điểm
5.1.2 Một số kiến nghị về kế toán các khoản phải thu
5.1.3 Một số kiến nghị về kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh
KẾT LUẬN


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM-DV- XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán

1.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng

1.2.1.1. Khái niệm

1.2.1.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu

1.2.1.3. Các phương thức bán hàng

1.2.1.4. Chứng từ sử dụng

1.2.1.5. Tài khoản sử dụng

1.2.1.6. Sơ đồ hạch toán

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.2.1. Khái niệm

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng

1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán

1.3. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn

1.3.3. Chứng từ sử dụng

1.3.4. Tài khoản sử dụng

1.3.5. Sơ đồ hạch toán

1.4. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Chứng từ sử dụng

1.4.3. Tài khoản sử dụng

1.4.4. Sơ đồ hạch toán

1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

1.5.1. Khái niệm

1.5.2. Chứng từ sử dụng

1.5.3 Tài khoản sử dụng

1.5.4 Sơ đồ hạch toán

1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

1.6.1. Khái niệm

1.6.2. Chứng từ sử dụng

1.6.3. Tài khoản sử dụng

1.6.4. Sơ đồ hạch toán

1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1.7.1. Khái niệm

1.7.2. Chứng từ sử dụng

1.7.3. Tài khoản sử dụng

1.7.4. Sơ đồ hạch toán

1.8. KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC

1.8.1. Khái niệm

1.8.2. Chứng từ sử dụng

1.8.3. Tài khoản sử dụng

1.8.4. Sơ đồ hạch toán

1.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC

1.9.1. Khái niệm

1.9.2. Chứng từ sử dụng

1.9.3. Tài khoản sử dụng

1.9.4. Sơ đồ hạch toán

1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUÊ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1.10.1. Khái niệm

1.10.2. Chứng từ sử dụng

1.10.3. Tài khoản sử dụng

1.10.4. Sơ đồ hạch toán

1.11. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.11.1. Khái niệm

1.11.2. Chứng từ sử dụng

1.11.3. Tài khoản sử dụng

1.11.4. Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM – DV – XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

2.2.1.  Chức năng

2.2.2.  Nhiệm vụ

2.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY

2.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý

2.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban

2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.4.2. Hình thức sổ kế toán

2.4.3. Hệ thống chứng từ

2.4.4. Hệ thống tài khoản.

2.1.4.5. Hệ thống báo cáo kế toán

2.4.6. Chính sách kế toán áp dụng

2.4.7. Phương tiện phục vụ công tác kế toán

2.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM – DV – XNK CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

3.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.2. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

3.2.1. Nội dung

3.2.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.2.3. Tài khoản sử dụng

3.2.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

3.3.1. Nội dung

3.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.3.3. Tài khoản sử dụng

3.3.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.4. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN

3.4.1. Nội dung

3.4.2. Các xác định giá vốn

3.4.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.4.4. Tài khoản sử dụng

3.4.5. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

3.5.1. Nội dung

3.5.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.5.3. Tài khoản sử dụng

3.5.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH

3.6.1. Nội dung

3.6.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.6.3. Tài khoản sử dụng

3.6.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

3.7.1. Nội dung

3.7.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.7.3. Tài khoản sử dụng

3.7.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

3.8.1. Nội dung

3.8.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.8.3. Tài khoản sử dụng

3.8.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.9. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

3.9.1. Nội dung

3.9.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.9.3. Tài khoản sử dụng

3.9.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.10. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

3.10.1. Nội dung

3.10.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ

3.10.3. Tài khoản sử dụng

3.10.4. Minh họa các nghiệp vụ kinh kế phát sinh

Xem Thêm ==> Cơ Sở Lý Luận Về Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. NHẬN XÉT

4.1.1. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty

4.1.2. Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

4.1.3. Nhận xét kết quả kinh doanh của công ty thời gian qua

4.2. KIẾN NGHỊ

4.2.1. Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty

4.2.2. Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty

4.2.3 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

KẾT LUẬN

Trọn bộ 10 đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
Trọn bộ 10 đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CN CÔNG TY CP DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

Lời mở đầu

 • Lý do chọn đề tài:
 • Phương pháp nghiên cứu:
 • Đối tượng nghiên cứu:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Các khái niệm
1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của doanh thu, chi phí và xác định KQKD
1.1.3 Nhiệm vụ của DT chi phí và xác định KQKD
1.1.4 Các nguyên tắc về doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.5 Các phương thức tiêu thụ
1.2 Phương pháp hạch toán:
1.2.1 Tài khoản sử dụng
1.2.2 Phương pháp kế toán trong doanh thu
1.2.2.1 Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp
1.2.2.2 Kế toán bán hàng theo phương thức đại lý
1.2.2.3 Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng
1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
1.3.1 Chiết khấu thương mại
1.3.2Kế toán giảm giá hàng bán
1.3.3 Kế toán hàng bán bị trả lại
1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
1.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.4.2 Kế toán chi phí tài chính
1.4.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.3.1 Kế toán chi phí bán hàng
1.4.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.4 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.4.4.1 Kế toán thu nhập khác
1.4.4.2 Kế toán chi phí khác
1.4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CN CÔNG TY CP DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG
2.1. Khái quát chung về CN Công Ty CP Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng Tại Khánh Hòa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp
2.1.4.2 Hình thức kế toán của doanh nghiệp
2.2. Tình hình thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng Tại Khánh Hòa
2.2.1. Kế toán Doanh thu
2.2.1.1. Khái quát chung
2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.1.2.1. Nội dung
2.2.1.2.2. Chứng từ sổ sách
2.2.1.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
2.2.1.2.5. Định khoản kế toán
2.2.1.2.6. Sơ đồ chữ T
2.2.1.2.7.Minh họa chứng từ, sổ sách
2.2.1.2.8. Nhận xét
2.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.1.3.1.Nội dung
2.2.1.3.2.Chứng từ, sổ sách
2.2.1.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.3.4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
2.2.1.3.5.Định khoản kế toán
2.2.1.3.6 Sơ đồ chữ T
2.2.1.3.7.Minh họa chứng từ sổ sách
2.2.1.3.8. Nhận xét
2.2.1.4.Kế toán chi phí giá vốn hàng bán
2.2.1.4.1.Nội dung
2.2.1.4.2.Chứng từ, sổ sách
2.2.1.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4.4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
2.2.1.4.5.Định khoản kế toán
2.2.1.4.6 Sơ đồ chữ T
2.2.1.4.7.Minh họa chứng từ sổ sách
2.2.1.4.8. Nhận xét
2.2.1.5.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1.5.1.Nội dung
2.2.1.5.2.Chứng từ, sổ sách
2.2.1.5.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.5.4. Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách
2.2.1.5.5.Định khoản kế toán
2.2.1.5.6 Sơ đồ chữ T
2.2.1.5.7.Minh họa chứng từ sổ sách
2.2.1.5.8. Nhận xét

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIỆN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CN CÔNG TY CP DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG
3.1. Một số Nhận xét về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định KQKD tại doanh nghiệp
a. Ưu điểm
b. Nhược điểm
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại Doanh Nghiệp.
* Kết luận


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

LỜI MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

1.1.1. Thông tin công ty

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 : KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH

2.1 Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1.1 Nội dung kế toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1.2 Chứng từ sử dụng

2.1.1.3 Tài khoản sử dụng

2.1.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.1.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.2.1 Nội dung Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.2.2 Chứng từ sử dụng

2.1.2.3 Tài khoản sử dụng

2.1.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.2.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán

2.1.3.1 Nội dung Kế toán giá vốn hàng bán

2.1.3.2 Chứng từ sử dụng

2.1.3.3 Tài khoản sử dụng

2.1.3.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.3.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.1.4 Kế toán chi phí bán hàng

2.1.4.1 Nội dung Kế toán chi phí bán hàng

2.1.4.2 Chứng từ sử dụng

2.1.4.3 Tài khoản sử dụng

2.1.4.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.4.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1.5.1 Nội dung Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.1.5.2 Chứng từ sử dụng

2.1.5.3 Tài khoản sử dụng

2.1.5.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.1.5.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.2 Kế toán hoạt động tài chính

2.2.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.1.1 Nội dung  kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.1.2  Chứng từ sử dụng

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.2.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.2.1.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.2.2 Kế toán chi phí tài chính

2.2.2.1 Nội dung  kế toán chi phí tài chính

2.2.2.2 Chứng từ sử dụng

2.2.2.3 Tài khoản sử dụng

2.2.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.2.2.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.3 Kế toán hoạt động khác

2.3.1 Kế toán thu nhập khác

2.3.1.1 Nội dung kế toán thu nhập khác

2.3.1.2  Chứng từ sử dụng

2.3.1.3 Tài khoản sử dụng

2.3.1.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.3.1.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.3.2 Kế toán chi phí khác

2.3.2.1 Nội dung kế toán chi phí khác

2.3.2.1 Chứng từ sử dụng

2.3.2.3 Tài khoản sử dụng

2.3.2.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.3.2.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.4.1 Nội dung

2.4.2 Chứng từ sử dụng

2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.4.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.4.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

2.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

2.5.1 Nội dung

2.5.2 Chứng từ sử dụng

2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.5.4 Quy trình ghi sổ kế toán

2.5.5 Số liệu minh họa thực tế phát sinh tại công ty

CHƯƠNG 3:  NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét, đánh giá

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành

3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

LỜI MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.1.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.4.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1.2 Cơ cấu bộ máy tài chính – kế toán của công ty

1.4.1.3 Chức năng và nhiệm vụ

1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH SÂM

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1. Chứng từ sử dụng

2.1.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.1.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.1.4. Sổ sách và báo cáo

2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4. Sổ sách và báo cáo

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.1. Chứng từ sử dụng

2.3.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3.4. Sổ sách và báo cáo

2.4. Kế toán chi phí tài chính

2.4.1. Chứng từ sử dụng

2.4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5. Kế toán chi phí bán hàng

2.5.1. Chứng từ sử dụng

2.5.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.5.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5.4. Sổ sách và báo cáo

2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6.1. Chứng từ sử dụng

2.6.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.6.4. Sổ sách và báo cáo

2.7. Kế toán thu nhập khác

2.7.1 Chứng từ sử dụng

2.7.2 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.7.3 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8. Kế toán chi phí khác

2.8.1. Chứng từ sử dụng

2.8.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.8.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8.4. Sổ sách và báo cáo

2.9.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2.9.1. Chứng từ sử dụng

2.9.2. Trình tự luân chuyển chứng từ

2.9.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.9.4. Sổ sách và báo cáo

2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.10.1. Chứng từ sử dụng

2.10.2. Chứng từ và luân chuyển chứng từ

2.10.3. Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.10.4. Sổ sách và báo cáo

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét

3.1.1 Về bộ máy tổ chức của công ty

3.1.2 Về công tác kế toán của công ty

3.1.3 Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty

3.2 Kiến nghị

3.2.1 Đối với công ty

3.2.2 Đối công tác với kế toán

3.2.3 Đối với kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN


ĐỀ CƯƠNG KẾ  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

LỜI MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

1.4.5. Tổ chức sổ kế toán

1.4.6 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

1.4.7 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.1.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.1.2 Chứng từ sổ sách

2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.1.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.2 Chứng từ sổ sách

2.2.3 Tài khoản sử dụng

2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.3.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.3.2 Chứng từ sổ sách

2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.4 Kế toán giá vốn hàng bán

2.4.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.4.2 Chứng từ sổ sách

2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.5 Kế toán chi phí tài chính

2.5.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.5.2 Chứng từ sổ sách

2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.6 Kế toán chi phí bán hàng

2.6.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.6.2 Chứng từ sổ sách

2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.6.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.7.2 Chứng từ sổ sách

2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.8 Kế toán thu nhập khác

2.8.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.8.2 Chứng từ sổ sách

2.8.3 Tài khoản sử dụng

2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.9 Kế toán chi phí khác

2.9.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.9.2 Chứng từ sổ sách

2.9.3 Tài khoản sử dụng

2.9.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.10.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.10.2 Chứng từ kế toán

2.10.3 Tài khoản sử dụng

2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.11.1 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.11.2 Chứng từ kế toán

2.11.3 Tài khoản sử dụng

2.11.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

3.1.3 Nhận xét về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

3.2 Kiến nghị

3.3 Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU MHK

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1     Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh

1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu

1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí

1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2     Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

1.2.1   Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu

1.2.1.3 Chứng từ sử dụng

1.2.1.4. Tài khoản sử dụng

1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán

1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại

1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại

2.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán

1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng

1.2.3.3 Tài khoản sử dụng

1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán

1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác

1.2.4.1 Khái niệm

1.2.4.2 Chứng từ sử dụng

1.2.4.3 Tài khoản sử dụng

1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán

1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh

1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán

1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng

1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính

1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác

1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2.6.1 Khái niệm

1.2.6.2 Chứng từ sử dụng

1.2.6.3 Tài khoản sử dụng

1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU MHK

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV XNK MHK

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XNK MHK

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần XNK MHK

2.1.2.1 Chức năng

2.1.2.2 Nhiệm vụ

2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty

2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban

2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

2.1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty

2.1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty

2.1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

2.1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

2.1.5   Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty

2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK MHK

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1 Nội dung

2.2.1.2 Chứng từ sổ sách

2.2.1.3 Tài khoản sử dụng

2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.2.1 Nội dung

2.2.2.2 Chứng từ sổ sách

2.2.2.3 Tài khoản sử dụng

2.2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.3.1 Nội dung

2.2.3.2 Chứng từ sổ sách

2.2.3.3 Tài khoản sử dụng

2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.4 Kế toán chi phí tài chính

2.2.4.1 Nội dung

2.2.4.2 Chứng từ sổ sách

2.2.4.3 Tài khoản sử dụng

2.2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng

2.2.5.1 Nội dung

2.2.5.2 Chứng từ sổ sách

2.2.5.3 Tài khoản sử dụng

2.2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.6.1 Nội dung

2.2.6.2 Chứng từ sổ sách

2.2.6.3 Tài khoản sử dụng

2.2.6.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.7 Kế toán thu nhập khác

2.2..7.1 Nội dung

2.2.7.2 Chứng từ sổ sách

2.2.7.3 Tài khoản sử dụng

2.2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.8 Kế toán chi phí khác

2.2.8.1 Nội dung

2.2.8.2 Chứng từ sổ sách

2.2.8.3 Tài khoản sử dụng

2.2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

2.2.9.1 Nội dung

2.2.9.2 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.9.3 Tài khoản sử dụng

2.2.9.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.10.1 Nội dung

2.2.10.2 Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.10.3 Tài khoản sử dụng

2.2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ

3.1. Nhận xét, đánh giá

3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

3.2 Kiến nghị


ĐỀ CƯƠNG Kế toán Doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế tóan vốn bằng tiền tại Công ty TNHH DV CCL Shipping Agency

LỜI MỞ ĐẦU:

Tính cấp thiết của đề tài

-Lý do chọn đề tài

-Mục tiêu nghiên cứu

-Phạm vi nghiên cứu

-Các phương pháp nghiên cứu, phân tích được sử dụng

-Mục lục

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

 • Gioi thiệu chung về công ty TNHH DV CCL Shipping Agency
 • Lịch sử hình thành và quá trình hình thành , phát triển của công ty TNHH DV CCL Shipping Agency

1.2.1 Lịch sử hình thành công ty

1.2.2 Qúa trình phát triển của công ty

1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty

1.4 Tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh tại công ty

1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và năm 2016 của công ty

1.6 Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty TNHH DV CCL Shipping Agency

1.6.1 Khó khăn

1.6.2 Thuận lợi

1.6.3 Phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty

2.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận

2.2 Phương pháp và chính sách kế toán tại công ty

2.3 Phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KẾ TOÁN CỦA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

3.1 Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế toán vốn bằng tiền

3.2 Kế toán doanh thu, chi phí

3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, dịch vụ

3.2.1.1) Nội dung phản ánh

3.2.1.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.1.3) Tài khoản sử dụng

3.2.1.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.1.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.2 Kế toán doanh thu hoạt đông tài chính

3.2.2.1) Nội dung phản ánh

3.2.2.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.2 3) Tài khoản sử dụng

3.2.2.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.2.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.2.3.1) Nội dung phản ánh

3.2.3.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.3.3) Tài khoản sử dụng

3.2.3.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.3.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3.2.4.1) Nội dung phản ánh

3.2.4.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.4.3) Tài khoản sử dụng

3.2.4.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.4.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.5 Kế toán các khoản thu nhập khác

3.2.6 Kế toán chi phí bán hàng

3.2.6.1) Nội dung phản ánh

3.2.6.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.6.3) Tài khoản sử dụng

3.2.6.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.6.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2.7.1) Nội dung phản ánh

3.2.7.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.7.3) Tài khoản sử dụng

3.2.7.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.7.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.2.8 Kế toán chi phí khác

3.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.9.1) Nội dung phản ánh

3.2.9.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.2.9.3) Tài khoản sử dụng

3.2.9.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.2.9.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.3.1) Nội dung phản ánh

3.3.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.3.3) Tài khoản sử dụng

3.3.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.3.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.4 Kế toán vốn bằng tiền

3.4.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ

3.4.1.1) Nội dung phản ánh

3.4.1.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.4.1.3) Tài khoản sử dụng

3.4.1.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.4.1.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

3.4.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.4.2.1) Nội dung phản ánh

3.4.2.2) Chứng từ sử dụng và luân chuyển chứng từ qua các bộ phận

3.4.2.3) Tài khoản sử dụng

3.4.2.4) Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty

3.4.2.5) Sổ sách và sơ đồ quy trình hoạch toán doanh thu từ chứng từ lên sổ sách

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DV CCL SHIPPING AGENCY

4.1 Ưu điểm

4.2 Tồn tại

4.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty và kế toán doanh thu chi phí , kqkd , kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại công ty TNHH DV CCL Shipping Agency


ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM GREEN PLANET

LỜI MỞ ĐẦU

 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV TM GREEN PLANET

1.1. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty

1.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của công ty

 • Thông tin chung về công ty

1.1.1.2.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty

1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty

1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí

1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2016 đến 2018

1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

1.2.1. Hình thức kế toán

  1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán

1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

1.2.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM GREEN PLANET

2.1 Các vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

2.1.1. Đặc điểm doanh thu

2.1.2. Đặc điểm chi phí

2.1.3. Đặc điểm kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2 Thực trạng kế toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng

2.2.1.2  Tài khoản sử dụng

2.2.1.3  Quy trình hạch toán

2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

2.2.2.2  Tài khoản sử dụng

2.2.2.3  Quy trình hạch toán

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng

2.2.3.2  Tài khoản sử dụng

2.2.3.3  Quy trình hạch toán

  2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng

2.2.4.1. Chứng từ sử dụng

2.2.4.2  Tài khoản sử dụng

2.2.4.3  Quy trình hạch toán

  2.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.5.1. Chứng từ sử dụng

2.2.5.2  Tài khoản sử dụng

2.2.5.3  Quy trình hạch toán

2.2.6. Kế toán chi phí thuế TNDN

2.2.6.1. Chứng từ sử dụng

2.2.6.2  Tài khoản sử dụng

2.2.6.3  Quy trình hạch toán

2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.7.1. Chứng từ sử dụng

2.2.7.2  Tài khoản sử dụng

2.2.7.3  Quy trình hạch toán

2.3. Đánh giá chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3:  CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM GREEN PLANET

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tại Công ty TNHH MTV TM Green Planet

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp

KẾT LUẬN

Trên đây là 10 mẫu đề cương Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương trên đây hoặc một đề cương với đề tài khác, hoặc có thể các bạn gặp phải khó khăn khi hoàn thiện bài viết thì hãy sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo của mình bằng cách liên hệ qua SĐT ZALO: 0909 232 620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo