Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập: Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINTAPRO.

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.

1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động. 

 • 1.2.1 Chức năng.
 • 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động.

1.3 Cơ cấu tổ chức. 

 • 1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức.
 • 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 

 • 1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán.
 • 1.4.2 Hình thức kế toán.
 • 1.4.3 Hệ thống tài khoản.
 • 1.4.4 Hệ thống chứng từ.
 • 1.4.5 Hệ thống báo cáo.
 • 1.4.6 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINTAPRO.. 

2.1 Kế toán mua hàng.

 • 2.1.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.1.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.1.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.1.5 Ghi vào sổ sách.

2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 • 2.2.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.2.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ.
 • 2.2.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.2.5 Ghi vào sổ sách.

2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

 • 2.3.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.3.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.3.3 Quy trình luân chuyển chứng từ.
 • 2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.3.5 Ghi vào sổ sách.

2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 • 2.4.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.4.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.4.3 Quy trình luân chuyển chứng từ.
 • 2.4.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.4.5 Ghi vào sổ sách.

2.5 Kế toán chi phí thuế TNDN.. 

 • 2.5.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.5.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.5.3 Quy trình luân chuyển chứng từ.
 • 2.5.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.5.5 Ghi vào sổ sách.

2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 • 2.6.1 Chứng từ sử dụng.
 • 2.6.2 Tài khoản sử dụng.
 • 2.6.3 Quy trình luân chuyển chứng từ.
 • 2.6.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 2.6.5 Ghi vào sổ sách.

CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

3.1 Nhận xét 

 • 3.1.1 Ưu điểm..
 • 3.1.2 Hạn chế.

3.2 Kiến nghị 

 • 3.2.1 Kiến nghị đối với công ty
 • 3.2.2 Kiến nghị đối với công tác kế toán.
 • 3.2.3 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Xem thêm:

Cách làm báo cáo thực tập: Kế Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần 

Hoạt động mua bán hàng hóa là công việc hết sức quan trọng và diễn ra thường xuyên ở các doanh nghiệp thương mại. Chính vì thế kế toán luôn là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lí kinh tế. Ở bài viết này mình chia sẻ đề cương mẫu làm báo cáo thực tập, nếu bạn nào có nhu cầu thuê viết thì có thể liên hệ mình qua SĐT ZALO: 0909 232 620 để sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tậpnhé!

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →