Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Ngân Hàng

Rate this post
  1. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

B.1  Tổ chức kế toán tại ngân hàng thương mại

  Mô hình  tổ  chức kế  toán  tại ngân hàng nơi  thực  tập  (kế  toán giao dịch, kế toán tài chính, kế toán quản trị)

  Quy trình tổ chức kế toán trên phần mềm tại ngân hàng.

  Quy trình luân chuyển và kiểm soát chứng từ tại ngân hàng

  Chứng từ giấy, chứng từ điện tử tại ngân hàng

  Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng để theo dõi các đối tượng kế toán tại ngân hàng    4

  Nguyên tắc, quy trình và phương pháp hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp

  Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh sai sót trong kế toán

  Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp

  Hệ thống Báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày, phân tích một số chỉ tiêu trên BCTC tại NH

B.2  Kế toán các nghiệp vụ tại ngân hàng

B.2.1.  Kế toán huy động vốn

  Tổ chức kế toán huy động vốn, Các hình thức huy động vốn tại ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn huy động, chi phí huy động vốn.

  Quy trình và phương pháp kế toán nhận, chi trả tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành.

  Phương pháp tính lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành và kế toán.

  Các nguyên  tắc kế  toán, quy định  liên quan đến  tiền gửi,  tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá NH phát hành

B.2.2.  Kế toán dịch vụ thanh toán & thanh toán vốn giữa các ngân hàng

  Quy  trình kế  toán các  thể  thức  thanh  toán  (Ủy nhiệm  thu, Ủ nhiệm chi, séc, thẻ …), phí dịch vụ

  Các hình thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng

  Quy  trình,  thủ  tục và phương pháp kế  toán    liên quan đến các hình thức thanh toán vốn

  Kế toán xử lý sai sót, sai lầm liên quan đến các hình thức thanh toán vốn

B.2.3  Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Quy trình và phương pháp kế toán cho vay, thu nợ, thu lãi theo từng phương thức cho vay

  Vận  dụng  Các  nguyên  tắc  kế  toán,  quy  định  liên  quan  đến nghiệp vụ tín dụng trong kế toán

  Quy  trình và phương pháp kế  toán quản  lý, xử  lý  tài  sản đảm bảo nợ vay.   5

  Quy  trình Kế  toán  lập  và  sử  dụng  dự  phòng  rủi  ro  tín  dụng

Phương pháp tính lãi, kế toán dự thu lãi

  Kế  toán nghiệp vụ cam kết, bảo  lãnh ngân hàngghiên cứu  tình hình chuyển nhóm nợ.

  Kế toán xử lý nợ vay có vấn đề (Nợ quá hạn…)

B.2.4.  Kế toán kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế

  Kế toán mua bán ngoại tệ giao ngay, có kỳ hạn …

  Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ

  Kế toán đánh giá lại ngoại tệ

  Quy trình và phương pháp kế toán các phương thức thanh toán quốc tế

B.2.5.  Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

  Kế toán các khoản thu nhập, chi phí và nguyên tắc kế toán liênquan

  Nguyên tắc quản lý và kế toán các khoản phải thu, tạm ứng

  Kế toán liên quan đến thuế tại ngân hàng : Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp ….

  Phương pháp xác định KQKD

  Phương  pháp Kế  toán  phân  phối  lợi  nhuận  và  trích  lập  và  sử dụng các quỹ

Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Ngân Hàng

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Ngân Hàng, các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!