Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương, Kế Toán Thu Chi Phí Và XĐKQKD

Rate this post

 Đề cương mẫu: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Đây là một đề cương mẫu các bạn có thể tham khảo thêm các đề cương khác trên website baocaothuctap.net , đề cương thì có rất nhiều nhưng mỗi một đề cương sẽ khác nhau tùy theo giáo viên. Vì vậy, bài viết này của mình chỉ mang tính chất tham khảo.

LỜI MỞ ĐẦU:

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Lý do chọn đề tài
 3. Mục tiêu nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 5. Các phương pháp nghiên cứu, phân tích được sử dụng trong đề tài

 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE HOUSE

 • Thông tin chung về công ty CP TMDV Safe House
 • Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị
 • Lĩnh vực kinh doanh của công ty CP TMDV Safe House
 • Cơ cấu tổ chức của công ty CP TMDV Safe House
  • Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP TMDV Safe House
  • Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban
 • Kết quả kinh doanh/ hoạt động của công ty trong các năm gần đây
 • Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động trong tương lai

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE HOUSE

2.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty CP TMDV Safe House

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty CP TMDV Safe House

 •                  2.2.1.  Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 •                  2.2.2.  Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán.

2.3. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị

2.4. Phần mềm kế toán sử dụng tại đơn vị

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE HOUSE

3.1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP TMDV Safe House

3.1.1 Kế toán tiền lương

 •             3.1.1.1. Đặc điểm lao động và phân loại lao động
 •             3.1.1.2. Hình thức tiền lương và phương pháp tính lương tại công ty CP TMDV Safe House
 •             3.1.1.3. Nội dung hạch toán
 •             3.1.1.4. Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 •             3.1.1.5. Tài khoản sử dụng
 •             3.1.1.6. Quy trình hạch toán
 •             3.1.1.7. Sổ sách

3.1.2.  Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty và nội dung hoạch toán

 •             3.1.2.1. Đặc điểm các khoản trích theo lương
 •             3.1.2.2. Nội dung hạch toán
 •             3.1.2.3. Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 •             3.1.2.4. Tài khoản sử dụng
 •             3.1.2.5. Quy trình hạch toán
 •             3.1.2.6. Sổ sách

3.2.     Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP TMDV Safe House

3.2.1.  Đặc điểm kinh doanh tại công ty CP TMDV Safe House

3.2.2.  Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty CP TMDV Safe House

 •             3.2.2.1.           Đặc điểm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 •             3.2.2.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 •             3.2.2.3.           Tài khoản sử dụng
 •             3.2.2.4.           Quy trình hạch toán
 •             3.2.2.5.           Sổ sách

3.2.3.  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.3.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.3.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.3.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.3.5.           Sổ sách

3.2.4.  Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.4.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.4.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.4.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.4.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.4.5.           Sổ sách

3.2.5.  Kế toán chi phí bán hàng tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.5.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.5.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.5.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.5.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.5.5.           Sổ sách

3.2.6.  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.6.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.6.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.6.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.6.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.6.5.           Sổ sách

3.2.7.  Kế toán chi phí hoạt động tài chính tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.7.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.7.2.           Chứng từ hạch toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.7.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.7.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.7.5.           Sổ sách
 • 3.2.8.  Kế toán chi phí khác tại công ty CP TMDV Safe House
 • 3.2.8.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.8.2.           Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.8.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.8.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.8.5.           Sổ sách

3.2.9.  Kế toán thu nhập khác tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.9.1.           Nội dung hạch toán
 • 3.2.9.2.           Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.9.3.           Tài khoản sử dụng
 • 3.2.9.4.           Quy trình hạch toán
 • 3.2.9.5.           Sổ sách

3.2.10.            Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP TMDV Safe House

 • 3.2.10.1.         Nội dung hạch toán
 • 3.2.10.2.         Chứng từ sử dụng
 • 3.2.10.3.         Tài khoản sử dụng
 • 3.2.10.4.         Quy trình hạch toán
 • 3.2.10.5.         Sổ sách và báo cáo kết quả kinh doanh

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAFE HOUSE

4.1. Nhận xét

4.1.1.  Nhận xét chung về công ty CP TMDV Safe House

 • 4.1.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.1.2. Tồn tại

4.1.2.  Nhận xét chung về tổ chức và công tác kế toán tại công ty CP TMDV Safe House

 • 4.1.2.1. Ưu điểm
 • 4.1.2.2. Tồn tại

4.1.3.  Nhận xét riêng về các phần hành kế toán thực tập tại công ty CP TMDV Safe House

 • 4.1.3.1. Ưu điểm
 • 4.1.3.2. Tồn tại
 • 4.2. Kiến nghị
 • 4.2.1.  Kiến nghị chung về công ty CP TMDV Safe House
 • 4.2.2.  Kiến nghị chung về tổ chức và công tác kế toán tại công ty CP TMDV Safe House
 • 4.2.3.  Kiến nghị riêng nhằm hoạn thiện các phần hành kế toán thực tập tại công ty CP TMDV Safe House

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Trên đây là mẫu đề cương:”Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương, Kế Toán Thu Chi Phí Và XĐKQKD, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp bằng cách liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620