Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trung Tâm Y Tế

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Nhiều bạn làm báo cáo thực tập kê toán Hành Chính Sự Nghiệp và chọn đề tài làm Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trung Tâm Y Tế, Tuy nhiên các Mẫu bào dạng này khá hiếm do nhiều bạn tập trung thực tập doanh nghiệp, ít bạn làm bên kế toán công, nay mình hướng dẫn cho các bạn 1 mẫu báo cáo thực tập kê toán Hành Chính Sự Nghiệp và chọn đề tài làm Kế toán tiền lương nhé

Mục lục

Lời mở đầu Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trung Tâm Y Tế

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.

Tiền lương nói riêng và thu nhập của người lao động nói chung là vấn đề luôn được người lao động quan tâm rất nhiều. Trong công tác tổ chức kế toán tiền lương được xem là công tác trọng yếu trong việc tiến hành sản xuất tạo ra sản phẩm của người lao động. Trong đơn vị hành chính sự nghiệp, tiền lương là một phần rất quan trọng trong đời sống xã hội. Một yêu cầu đặt ra cho quản lý lao động tiền lương là làm sao để nhịp độ tăng trưởng tiền lương không vượt quá nhịp độ tăng suất lao động.

Với người lao động, họ làm việc tạo ra sản phẩm, nói cách khác là họ bán sức lao động cho cơ quan, vậy điều họ nhận được phải xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra. Và cái họ nhận đó là tiền lương, nhưng mức lương có phù hợp hay không ? Có thỏa mãn với ý nguyện của người lao động hay không thì lại là một vấn đề khác bởi trình độ của các lao động khác nhau, sức lao động họ bỏ ra là trí óc hay tay chân, thêm vào đó là một số lao động đã có thâm niên với công việc, do đó đơn vị nên có những ưu đãi nhất định.

Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán tiền lương, em quyết định chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN”. Với đề tài này, em sẽ hiểu biết thêm về công tác hạch toán ở đơn vị mà em thực tập qua việc tìm hiểu số liệu kế toán một số tháng trong năm 2021 bằng phương pháp phân tích đánh giá. Do hạn chế về thời gian và năng lực nên đề tài còn thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của quý Thầy, Cô và Ban giám đốc, cùng các cô chú, anh chị trong cơ quan

2. Mục tiêu nghiên cứu.

 • – Hệ thống hóa lại kiến thức về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • – Nghiên cứu thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.
 • – Trên cơ sở kiến thức đã học so với thực tế thực tập nhằm rút ra một số nhận xét và đề nghị để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.

3. Phương pháp ngiên cứu

 • – Phương pháp kế thừa: Tìm hiểu, đọc các tài liệu đã có sẵn liên quan đến cơ sở lý luận về kế toán tiền lương đơn vị HCSN và nghiên cứu các tài liệu khóa luận, các chuyên đề liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 • – Phương pháp điều tra: Thu thập số liệu có sẵn thông qua sổ sách kế toán của Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.
 • – Phương pháp phỏng vấn: Dùng để tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến đơn vị thực tập.
 • – Phương pháp xử lý số liệu: Phân tích và tổng hợp số liệu đã thu thập được

4. Phạm vi nghiên cứu

 • – Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.
 • – Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu số liệu kế toán ở Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân quý 3 năm 2021.
 • – Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”.
 • Chương 2: Đặc điểm cơ bản và tình hình hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân
 • Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân
 • Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán của Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân

Xem thêm

Đề cương Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trung Tâm Y Tế

LỜI MỞ ĐẦU

 • 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu:
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu:
 • 3. Phương pháp ngiên cứu:
 • 4. Phạm vi nghiên cứu:
 • 5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề:
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƯƠNG”:
 • 1.1- Những vấn đề chung về tiền lương và cá khoản trích theo lương :
 • 1.1.1. Tiền lương:
 • 1.1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa
 • 1.1.1.2. Quỹ tiền lương và thu nhập tăng thêm
 • 1.1.1.3. Các hình thức tiền lương và phương pháp tính
 • 1.1.1.4. Tính lương ngoài giờ:
 • 1.1.2. Các khoản trích theo lương:
 • 1.1.2.1. Khái niệm
 • 1.1.2.2. Mức trích lập:
 • 1.1.2.3. Quy trình thu nộp:
 • 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán:
 • 1.2. Kế toán phải trả cho công chức , viên chức
 • 1.2.1. Chứng từ kế toán
  1.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3. Phương pháp kế toán
 • 1.3- Kế toán và các khỏa phải trả, nộp theo lương
 • 1.3.1. Chứng từ kế toán
 • 1.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.3.3. Phương pháp kế toán
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN:
 • 2.1. Giới thiệu về đơn vị:
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
 • 2.1.3. Chiến lược phát triển của đơn vị
 • 2.1.4. Thuận lợi và khó khăn của đơn vị:
 • 2.1.4.1. Thuận lợi
 • 2.1.4.2. Khó khăn
 • 2.2. Cơ cấu, tổ chức quản lý của đơn vị:
 • 2.2.1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động
 • 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
 • 2.3. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị:
 • 2.3.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại đơn vị
 • 2.3.2. Hệ thống tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị
 • 2.3.4. Hệ thống báo cáo tài chính
 • 2.3.5. Tin học hoá công tác kế toán tại đơn vị
 • 2.2.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị
 • CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG VỀ “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG” TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM TÂN:
 • 3.1. Giới thiệu tổng quan về lao động và tiền lương tại đơn vị:
 • 3.1.1. Giới thiệu và phân loại lao động tại đơn vị
 • 3.1.1.1. Giới thiệu số lao động của đơn vị
 • 3.1.1.2. Phân loại lao động của đơn vị
 • 3.1.2. Nội dung quỹ tiền lương
 • 3.1.3. Hình thức tiền lương tại đơn vị và Phương pháp tính lương
 • 3.2. Kế toán tiền lương tại đơn vị:
 • 3.2.1. Phương pháp lập và luân chuyển chứng từ về tiền lương tại đơn vị
 • 3.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Ghi sổ kế toán
 • 3.3. Kế toán các khoản trích theo lương tại đơn vị
 • 3.3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ
 • 3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Ghi sổ kế toán
 • CHƯƠNG 4 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại đơn vị
 • 4.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị
 • 4.2. Kiến nghị
 • 4.2.1. Kiến nghị chung về công tác kế toán tại đơn vị
 • 4.2.2. Kiến nghị về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị
 • Kết luận:
 • Tài liệu tham khảo:
 • CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 4.1- Nhận xét:
 • 4.1.1- Nhận xét chung về công tác kế toán tại đơn vị.
 • 4.1.1.1 – Ưu điểm:

Các nhận xét Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trung Tâm Y Tế

Trong công tác tổ chức kế toán tại Trung tâm Y tế Hàm Tân được tổ chức theo hình thức tập trung, tất cả các chứng từ phát sinh đều được tập trung tại bộ phận kế toán của đơn vị để xử lý. Từ việc kiểm tra chứng từ, nhập số liệu, chỉnh lý, ghi sổ kế toán chi tiết – tổng hợp cho toàn bộ các hoạt động thu, chi tại đơn vị đến khâu tổng hợp báo cáo đều được tổng hợp tại bộ phận kế toán đều được xử lý bằng máy vi tính trên phần mềm kế toán. Do đó đảm bảo sự tập trung thống nhất, chặt chẽ, đảm bảo việc tiết kiệm sức lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho kế toán thực hiện tốt các thông tin kế toán được nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ phận kế toán luôn thanh toán đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Thực hiện đúng theo nguyên tắc tài chính về thu, chi ngân sách. Theo dõi và quản lý công tác tài chính về các nguồn kinh phí chặt chẽ và chi tiêu tiết kiệm để kết dư cuối năm thu lớn hơn chi, chi thu nhập tăng thêm cho nhân viên. Thực hiện các báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và đảm bảo tính trung thực. Thực hiện công khai tài chính rõ ràng.

4.1,1.2. Hạn chế:

 • Công tác theo dõi và quản lý tài sản của đơn vị chưa được chặt chẽ và việc mua sắm tài sản, sửa chữa nhỏ thường xuyên ở đơn vị thực hiện chưa theo qui trình mua sắm và sửa chữa.

4.1.2- Nhận xét về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị.

4.1.1.1 – Ưu điểm:

 • Bộ phận kế toán luôn thanh toán đầy đủ lương, các chế độ, chính sách cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

4.1.1.2 – Hạn chế:

 • Do cử cán bộ đi học nâng cao trình độ, luân chuyển cán bộ từ khoa phòng này đến khoa phòng khác, dẫn đến các chế độ và phụ cấp thay đổi. Ban giám đốc đi họp liên tục nên họp xét các chế độ theo lương hơi chậm so với thực tế .

4.2- Kiến nghị:

4.2.1- Kiến nghị chung về công tác kế toán tại đơn vị.

 • Nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế Hàm Tân trong việc quản lý tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi hoạt động thường xuyên, quản lý ngân sách một cách tiết kiệm và hiệu quả cao đề nghị Ban giám đốc tạo điều kiện cho cán bộ kế toán tham gia các lớp tập huấn về công tác kế toán nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý về tài chính.
 • Việc mua sắm, sửa chữa nhỏ phải lên kế hoạch và thực hiện theo đúng qui trình mua sắm, sửa chữa. Công tác quản lý tài sản phải theo dõi chặt chẽ và thực hiện kịp thời công tác kiểm kê tài sản vào cuối năm.

4.2.2- Kiến nghị về công tác kế toán tiền lương tại đơn vị.

Hiện nay trong thời kỳ đổi mới Nhà nước ta ban hành các quy định, chế độ kế toán mới đòi hòi người làm công tác kế toán phải có trình độ chuyên môn cao, phải nắm bắt được các văn bản về các chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương, phụ cấp chế độ, phụ cấp độc hại… phải biết vận dụng tốt những quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, thì mới theo kịp sự thay đổi, đổi mới trong việc thực hiện Luật quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

KẾT LUẬN

 • – Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn, em đã mạnh dạn đi sâu vào đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân
 • – Chuyên đề đã đề cập và giải quyết một số vấn đề về tổ chức bộ máy công tác kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân
 • – Trên cơ sở thực tế đã nêu, chuyên đề đã đi vào phân tích những vấn đề công tác kế toán tại Trung tâm Y tế . Và em nhận thấy mình cần phải học hỏi nhiều thêm nữa.
 • – Tuy nhiên, do thời gian và trình độ hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu xót, em mong được sự chỉ bảo, góp ý cũng như phê bình của các Thầy Cô giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo