Đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (8 bình chọn)

Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty. Đề tài viết khóa luận tốt nghiệp đạt điểm cao dành cho sinh viên học ngành Kế Toán. Bạn nào còn đang lựa chọn đề tài viết bài thì có thể cân nhắc đề tài dưới đây. 

Để viết bài khóa luận với đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty”. Các bạn cần phải nắm rõ tình hình tài chính công ty, cơ cấu tổ chức, giá trị sản phẩm,… Khi đã có đầy đủ thông tin các bạn tiến hành xây dựng Đề cương viết khóa luận ngành Kế Toán với đề tài trên.

Dưới đây là Đề cương mẫu viết khóa luận tốt nghiệp ngành Kế Toán với đề tài. “Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty”. 

Đề cương viết khóa luận ngành Kế Toán với đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty

Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiến và các khoản phải thu của công ty: 

 • 1.1 Kế toán vốn bằng tiền 

1.1.1 Kế toán tiền mặt

1.1.1.1 Đặc điểm

1.1.1.2 Chứng từ sử dụng

1.1.1.3 Quy trình thu và chi tiền mặt

1.1.1.3.1 Quy trình thu tiền mặt

1.1.1.3.2 Quy trình chi tiền mặt

1.1.1.4 Tài khoản kế toán

1.1.1.5 Phương pháp hạch toán

1.1.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.1.1.7 Kiểm soát thu chi tiền mặt

1.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.1.2.1 Đặc điểm

1.1.2.2 Chứng từ sử dụng

1.1.2.3 Quy trình thu và chi tiền gửi ngân hàng

1.1.2.3 Quy trình thu tiền gửi ngân hàng

1.1.2.3.2 Quy trình chi tiền gửi ngân hàng

1.1.2.4 Tài khoản kế toán

1.1.2.5 Phương pháp hạch toán

1.1.2.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.1.2.7 Kiểm soát thu và chi tiền gửi ngân hàng

1.2 Kế toán các khoản phải thu 

1.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng

1.2.1.1 Đặc điểm

1.2.1.2 Chứng từ sử dụng

1.2.1.3 Quy trình phát triển nợ phải thu khách hàng

1.2.1.4 Tài khoản kế toán

1.2.1.5 Phương pháp hạch toán

1.2.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.2.1.7 Kiểm soát nợ phải thu khách hàng

1.2.2 Kế toán phải thu khác

1.2.2.1 Đặc điểm

1.2.2.2 Chứng từ sử dụng

1.2.2.3 Tài khoản kế toán

1.2.2.4 Phương pháp hạch toán

1.2.2.4.1.Tài sản thiếu chờ xử lý

1.2.2.4.2. Phải thu khác

Chương 2: Giới thiệu khái quát về công ty và thực trạng vốn bằng tiền và các khoản phải thu cảu công ty

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty

 • 2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 2.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty T
 • 2.1.4 Tổ chức quản lý của công ty T

2.1.4.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý công ty

2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của từng phòng ban

2.1.4.2.1 Phòng kế toán

2.1.4.2.2 Phòng kinh doanh

2.1.4.2.2.1 Bộ phận Marketing

2.1.4.2.2.2 Bộ phận thiết kế đồ họa

2.1.4.2.2.3 Bộ phận thương mại

2.1.4.2.3 Phòng chăm sóc khách hàng

2.1.4.2.4 Phòng nhân sự

2.1.4.2.5 Kho

 • 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán của công ty

2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán

2.1.5.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán

2.1.5.1.2 Chức năng của từng bộ phận

2.1.5.1.2.1 Giám đốc tài chính

2.1.5.1.2.2 Nhân viên tài chính

2.1.5.1.2.3 Kế toán tổng hợp

2.1.5.1.2.4 Kế toán phải thu

2.1.5.1.2.5 Kế toán phải trả

2.1.5.1.2.6 Kế toán kho

2.1.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.5.2.1 Chính sách kế toán

2.1.5.2.2 Quy trình xử lý kế toán

2.1.5.2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán

2.1.5.2.4 Hệ thống báo cáo kế toán

2.1.5.2.5 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán

 • 2.1.6 Chiến lược, phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty

 • 2.2.1 Kế toán vốn bằng tiền

2.2.1.1 Kế toán tiền mặt

2.2.1.1.1 Đặc điểm

2.2.1.1.2 Chứng từ sử dụng

2.2.1.1.3 Quy trình thu và chi tiền mặt

2.2.1.1.3.1 Quy trình thu tiền mặt

2.2.1.1.3.2 Quy trình chi tiền mặt

2.2.1.1.4 Tài khoản kế toán

2.2.1.1.5 Phương pháp hạch toán

2.2.1.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.2.1.1.7 Kiểm soát thu chi tiền mặt

2.2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.2.1.2.1 Đặc điểm

2.2.1.2.2 Chứng từ sử dụng

2.2.1.2.3 Quy trình thu và chi tiền gửi ngân hàng

2.2.1.2.3.1 Quy trình thu tiền gửi ngân hàng

2.2.1.2.3.2 Quy trình chi tiền gửi ngân hàng

2.2.1.2.4 Tài khoản kế toán

2.2.1.2.5 Phương pháp hạch toán

2.2.1.2.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.2.1.2.7 Kiểm soát thu và chi tiền gửi ngân hàng

2.2.2 Kế toán các khoản phải thu

2.2.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng

2.2.2.1.1 Đặc điểm

2.2.2.1.2 Chứng từ sử dụng

2.2.2.1.3 Quy trình phát triển nợ phải thu khách hàng

2.2.2.1.4 Tài khoản kế toán

2.2.2.1.5 Phương pháp hạch toán

Xem thêm bài viết mới:

Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu
Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu

2.2.2.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.2.2.1.7 Kiểm soát nợ phải thu khách hàng

2.2.2.2 Kế toán phải thu khác

2.2.2.2.1 Đặc điểm

2.2.2.2.2 Chứng từ sử dụng

2.2.2.2.3 Tài khoản kế toán

2.2.2.2.4 Phương pháp hạch toán

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị:

3.1 Nhận xét 

 • 3.1.1 Ưu điểm

3.1.1.1 Về tổ chức công tác kế toán

3.1.1.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.1.1.2.1 Về chứng từ kế toán

3.1.1.2.2 Về kế toán tiền mặt

3.1.1.2.3 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.1.2.4 Về kế toán các khoản phải thu

 • 3.1.2 Nhược điểm

3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán

3.1.2.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.1.2.2.1 Về chứng từ kế toán

3.1.2.2.2 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.2.2.3 Về kế toán các khoản phải thu

3.2 Kiến nghị 

 • 3.2.1 Về tổ chức công tác kế toán
 • 3.2.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.2.2.1 Về chứng từ kế toán

3.2.2.2 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.2.2.3 Về kế toán các khoản phải thu

Cách làm khóa luận tốt nghiệp ngành Kế Toán với đề tài:  Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty

Trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tôt nghiệp, các bạn sinh viên khó tránh khỏi việc bị áp lực từ điểm số và thầy cô. Cộng với sự tác động từ công việc, chuyện tình cảm khiến các bạn dễ stress. Bài khóa luận tốt nghiệp ngành Kế Toán bị gián đoạn, không hoàn thiện đúng hạn nộp.


Tại Baocaothuctap.net, ngoài chia sẻ đề cương, đề tài viết khóa luận tốt nghiệp . Thì cũng có Dịch Vụ Thuê Người Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán hỗ trợ hoàn thiện bài khóa luận. Có nhiều gói dịch vụ giá cả sinh viên phù hơp với sinh viên. Bài viết chất lượng, nội dung không trùng lặp và đúng hẹn giao bài. 

Liên hệ SĐT ZALO: 0909 232 620 để được tư vấn thêm!

Contact Me on Zalo