Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty ABC

Rate this post

Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập chia sẻ đến các bạn một đề cương mẫu làm báo cáo ngành Kế Toán với đề tài: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty ABC, khi làm bài báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp chúng ta không cách nào bỏ qua được phần xây dựng đề cương để nộp cho giáo viên xét duyệt cũng như góp ý. Ngoài ra, thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn nào có nhu cầu thuê Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập hoặc bạn nào gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiên bài báo cáo. Các bạn liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu báo cáo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ  CÔNG TY ABC

1.1 Tổng quan về Công ty ABC    

 • 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ABC
 • 1.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 1.1.2.1 Chức năng
 • 1.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 1.1.3 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.1.3.1 Sơ đồ bộ máy công ty
 • 1.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

1.2 Công tác kế toán tại Công ty ABC

 • 1.2.1 Bộ máy tổ chức phòng kế toán
 • 1.2.1.1 Sơ đồ bộ máy phòng kế toán
 • 1.2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.2.2 Hình thức kế toán
 • 1.2.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP

2.1 Kế toán vốn bằng tiền

 • 2.1.1 Kế toán tiền mặt
 • 2.1.1.1 Khái niệm
 • 2.1.1.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.1.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.1.1.4 Phương pháp hạch toán
 • 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 2.1.2.1 Khái niệm
 • 2.1.2.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.1.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.1.2.4 Phương pháp hạch toán
 • 2.1.3 Kế toán tiền đang chuyển
 • 2.1.3.1 Khái niệm
 • 2.1.3.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.1.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.1.3.4 Phương pháp hạch toán

2.2 Kế toán nợ phải thu

 • 2.2.1 Phải thu khách hàng
 • 2.2.1.1 Khái niệm
 • 2.2.1.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4 Phương pháp hạch toán
 • 2.2.2 Thuế GTGT được khấu trừ
 • 2.2.2.1 Khái niệm
 • 2.2.2.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4 Phương pháp hạch toán
 • 2.2.3 Kế toán phải thu khác
 • 2.2.3.1 Khái niệm
 • 2.2.3.2 Chứng từ hạch toán
 • 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4 Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY ABC

3.1 Kế toán vốn bằng tiền

 • 3.1.1 Kế toán tiền mặt
 • 3.1.1.1 Chứng từ hạch toán
 • 3.1.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.1.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • 3.1.2.1 Chứng từ hạch toán
 • 3.1.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.2 Kế toán nợ phải thu

 • 3.2.1 Phải thu khách hàng
 • 3.2.1.1 Chứng từ hạch toán
 • 3.2.1.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.2 Thuế GTGT được khấu trừ
 • 3.2.2.1 Chứng từ hạch toán
 • 3.2.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.2.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.3 Kế toán phải thu khác
 • 3.2.3.1 Chứng từ hạch toán
 • 3.2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3.3 Quy trình luân chuyển chứng từ
 • 3.2.3.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ

4.1 Nhận xét

 • 4.1.1 Ưu điểm
 • 4.1.2 Hạn chế

4.2 Kiến nghị

 • 4.2.1 Đối với kế toán vốn bằng tiền
 • 4.2.2 Đối với kế toán nợ phải thu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: 

Cách làm báo cáo thực tập: Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty ABC