Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ

Rate this post
  1.  CÁCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KIỂM TOÁN – KIỂM SOÁT NỘI BỘ

C.1 Môi trường kiểm toán

  Chuẩn mực kiểm toán báo cáo tài chính Việt Nam và quốc tế

  Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán Việt Nam và quốc tế

  Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

  Vai trò của hiệp hội nghề nghiệp kế toán kiểm toán

  Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế

  Cấu trúc tổ chức và hoạt động các doanh nghiệp kiểm toán

C.2 Quy trình kiểm toán   6

  Các phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán

  Các phương pháp xác định mức trọng yếu trong kiểm toán

  Các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán

  Các loại kế hoạch kiểm toán

  Hồ sơ kiểm toán

  Độ tin cậy của bắng chứng kiểm toán

  Xem xét đánh giá về khả năng hoạt động liên tục

  Đánh giá sai lệch tổng hợp và ý kiến kiểm toán

  Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với kiểm toán

C.3 Kiểm soát nội bộ:

  Tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát nội bộ trong ngân hàng/doanh nghiệp

  Các phương pháp tìm hiểu về kiểm soát nội bộ.

  Nội dung và thủ tục kiểm soát nội bộ.

  Các kiến nghị đề xuất khắc phục những hạn chế trong kiểm soát nội bộ.

C.3 Kiểm toán nội bộ:

  Nắm rõ các khái niệm và đặc điểm của kiểm toán nội bộ

  Tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ tại cơ sở thực tập.

  Trình tự lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.

  Nội dung và quy trình kiểm toán nội bộ.

  Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ.

  Các kiến nghị đề xuất khắc phục những hạn chế trong kiểm toán nội bộ

C.5 Kiểm toán các khoản mục Báo cáo tài chính:

C.5.1 Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ:

  Kiểm toán tiền

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ    7

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán doanh thu và nợ phải thu khách hàng

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán nợ phải trả

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu

  Nội dung và đặc điểm   8

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

C.5.2 Ngân hàng thương mại:

  Kiểm toán tiền gửi

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán tín dụng

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

  Kiểm toán kinh doanh ngoại hối

  Nội dung và đặc điểm

  Kiểm soát nội bộ

  Thực hiện kiểm toán

  Thử nghiệm kiểm soát

  Thử nghiệm cơ bản

Chú ý: Ngoài các chủ đề nêu trên, sinh viên có thể thực hiện các chủ đề khác trên cơ sở thuộc khối kiến thức ngành kế toán theo chương trình đào tạo hiện hành và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. NGUYỄN THỊ LOAN

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Cách Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kiểm Toán – Kiểm Soát Nội Bộ, các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!