List 5 Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

List 5 Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng giúp các bạn tham khảo làm báo cáo thực tập, đề cương chi tiết gợi ý cách triển khai theo các đề tài thuộc ngành Tài Chính Ngân Hàng, các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, chúc các bạn làm bài tốt

LƯU Ý Trong quá trình làm bài Báo cáo thực tập các bạn gặp khó khăn về thời gian hay tìm kiếm công ty thực tập, không thể hoàn thành bài làm hãy liên hệ với mình qua https://zalo.me/0909232620

Mục lục

ĐỀ CƯƠNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH  HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH….

 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
 • 1.1. Lý do chọn đề tài.
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
 • 1.3. Phương pháp nghiên cứu.
 • 1.4. Phạm vi nghiên cứu.
 • 1.5. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 2.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng
 • 2.1.1 Khái niệm.
 • 2.1.2. Bản chất, chức năng của tín dụng ngân hàng
 • 2.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng
 • 2.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
 • 2.2.1. Khái niệm.
 • 2.2.2. Các nguyên tắc của tín dụng ngân hàng
 • 2.2.3. Đặc điểm của tín dụng
 • 2.3. Rủi ro của tín dụng ngân hàng
 • 2.3.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
 • 2.3.2. Các lọai rủi ro tín dụng
 • 2.3.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
 • 2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng.
 • 2.4.1. Hiệu quả và chất lượng tín dụng
 • 2.4.2. Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng.
 • 2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng.
 • 2.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
 • 2.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng
 • CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH…
 • 3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP ABC
 • 3.1.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức
 • 3.1.2.  Kết quả hoạt động của NH trong 2 năm qua
 • 3.1.3. Những lợi thế, cơ hội và thách thức
 • 3.2. Giới thiệu về NHTMCP ABC – chi nhánh…
 • 3.2.1. Qúa trình hình thành và cơ cấu tổ chức
 • 3.2.2.  Kết quả hoạt động của chi nhánh trong 2 năm qua
 • 3.2.3. Đặc điểm của những sản phẩm tín dụng ngân hàng hiện tại
 • 3.2.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện tại của chi nhánh…
 • CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ABC – CHI NHÁNH… (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
 • • Theo hình thức huy động
 • • Theo kỳ hạn huy động vốn
 • • Theo đối tượng huy động vốn
 • (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)
 • 4.2. Phân tích tình hình cho vay tại chi nhánh…
 • 4.2.1. Phân tích quy trình tín dụng tại chi nhánh…
 • 4.2.2. Phân tích doanh số cho vay
 • • Theo đối tượng cho vay
 • • Theo ngành nghề kinh doanh
 • • Theo kỳ hạn cho vay
 • (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)
 • 4.2.3. Phân tích doanh số thu nợ cho vay
 • • Theo đối tượng cho vay
 • • Theo ngành nghề kinh doanh
 • • Theo kỳ hạn cho vay
 •  (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)
 • 4.2.4.  Phân tích dư nợ cho vay
 • • Theo đối tượng cho vay
 • • Theo ngành nghề kinh doanh
 • • Theo kỳ hạn cho vay
 • (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)
 • 4.2.5. Phân tích tình hình nợ quá hạn
 • • Theo đối tượng cho vay
 • • Theo ngành nghề kinh doanh
 • • Theo kỳ hạn cho vay
 • (Mỗi nội dung phân tích kèm theo bảng biểu số liệu và biểu đồ phù hợp)
 • 4.3. Đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng tại chi nhánh…
 • • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
 • • Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
 • 4.4. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh…
 • 4.4.1. Những tồn tại trong họat động tín dụng
 • 4.4.2. Nguyên nhân của những tồn tại
 • CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 5.1. Nhận xét.
 • 5.2. Một số kiến nghị
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
 • 1.1. Lý do chọn đề tài
 • 1.2. Mục đích nghiên cứu
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5. Nội dung kết cấu của bài nghiên cứu:
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 2.1.Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 2.1.1. Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán
 • 2.1.2. Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn
 • 2.1.3. Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm
 • 2.1.4. Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá
 • 2.1.5. Các nguồn vốn huy động khác
 • 2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn
 • 2.2.1.Tính ổn định của nguồn vốn
 • 2.2.2. Tỷ lệ vốn huy động/vốn tự có
 • 2.2.3. Tỷ lệ vốn huy động/dư nợ
 • 2.2.4. Tỷ lệ chi phí cho một đơn vị vốn huy động
 • 2.2.5. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 • 2.2.6. Một số chỉ tiêu khác
 • 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại
 • 2.3.1. Nhân tố khách quan
 • 2.3.1.1. Môi trường pháp lý
 • 2.3.1.2. Môi trường Kinh tế – Chính trị – Xã hội
 • 2.3.1.3. Môi trường văn hóa
 • 2.3.1.4. Yếu tố cạnh tranh
 • 2.3.2. Nhân tố chủ quan
 • 2.3.2.1. Các hình thức huy động vốn và chất lượng các dịch vụ do Ngân hàng cung ứng và hệ thống mạng lưới
 • 2.3.2.2. Chất lượng hoạt động tín dụng
 • 2.3.2.3. Uy tín của Ngân hàng
 • 2.3.2.4. Chiến lược kinh doanh
 • 2.3.2.5. Trình độ công nghệ
 • 2.3.2.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên Ngân hàng
 • 2.3.2.7. Công tác quảng cáo, khuyến mại
 • CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 3.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGBANK)
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3.1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng
 • 3.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ
 • 3.1.3.2. Nghiệp vụ tài sản có
 • 3.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian
 • 3.2. Giới thiệu Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3.2.2. Cơ cấu tổ chức
 • 3.2.3. Tình hình hoạt động trong thời gian qua
 • CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG
 • 4.1.Những quy định chung trong hoạt động huy động vốn của PGBANK
 • 4.1.1.Điều kiện khi khách hàng giao dịch Tiền gửi tiết kiệm tại PGBANK
 • 4.1.2.Số tiền gửi
 • 4.1.3.Thủ tục thực hiện giao dịch
 • 4.1.4.Các quy định khác
 • 4.2. Các sản phẩm tiền gửi
 • 4.2.1.Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
 • 4.2.2.Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 • 4.2.3.Tiết kiệm Phú Quý
 • 4.2.4.Tiết kiệm Kỳ hạn vàng – Lãi suất vàng
 • 4.3. Thực trạng huy động vốn tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.1.Tình hình nguồn vốn huy động tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.2.Cơ cấu nguồn vốn huy động tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 4.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại PGBANK – PGD Nơ Trang Long theo các chỉ tiêu
 • 4.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 4.4.1. Chiến lược kinh doanh
 • 4.4.2. Chính sách pháp lý
 • 4.4.3. Môi trường hoạt động
 • 4.4.4. Uy tín Ngân hàng
 • 4.4.5. Trình độ công nghệ
 • 4.4.6. Năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp của Nhân viên PGD Nơ Trang Long
 • 4.5. Nhận xét
 • 4.5.1. Những kết quả đạt được
 • 4.5.2. Những hạn chế tồn tại
 • CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGD NƠ TRANG LONG (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 5.1. Định hướng phát triển huy động vốn của PGBANK – PGD Nơ Trang Long
 • 5.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – PGD Nơ Trang Long
 • 5.2.1. Có định hướng, kế hoạch về phát triển nguồn vốn phù hợp
 • 5.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
 • 5.2.3. Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay
 • 5.2.4. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt
 • 5.2.5. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả
 • 5.2.6. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả
 • 5.2.7. Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh
 • 5.2.8. Đổi mới công nghệ Ngân hàng
 • 5.2.9. Phát huy tối đa yếu tố con người
 • 5.3. Một số kiến nghị đối với Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
 • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
 • 1.3. Đối tượng nghiên cứu:
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu:
 • 1.5. Kết cấu của đề tài:
 • CHƯƠNG 2:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 2.1. Ngân hàng thương mại
 • 2.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
 • 2.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
 • 2.2. Cho vay tiêu dùng tại NHTM
 • 2.2.1. Khái niệm và đặc diểm cho vay tiêu dùng(CVTD)
 • 2.2.2. Vai trò của CVTD
 • 2.2.3. Phân loại
 • 2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng
 • 2.3. Các chỉ tiêu đánh giá
 • 2.3.1. Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
 • 2.3.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn.
 • 2.3.3. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng.
 • 2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng CVTD tại NHTM
 • 2.4.1. Nhân tố chủ quan
 • 2.4.2. Nhân tố khách quan
 • CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM Á, CHI NHÁNH THỊ NGHÈ (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 3.1 Tổng quan về ngân hàng Nam Á
 • 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 3.1.2 Mục tiêu phát triển của ngân hàng Nam Á
 • 3.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy của Ngân Hàng Nam Á
 • 3.2. Giới thiệu về chi nhánh Thị Nghè
 • 3.2.1. Lịch sử hình thành
 • 2.2.2. Sơ đồ tổ chức Chi nhánh
 • 3.2.2.Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh
 • 3.2.2.1.Các hoạt động chủ yếu
 • 3.2.2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
 • 3.3.Phương hướng phát triển của Ngân hàng
 • 3.3.1.Mục tiêu chung:
 • 3.3.2.Mục tiêu cụ thể:
Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng
 • CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NAM Á, CHI NHÁNH THỊ NGHÈ
 • 4.1.Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Thị Nghè
 • 4.1.1.Một số quy định đối với cho vay tiêu dùng.
 • 4.1.2.Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Thị Nghè.
 • 4.1.3.Nguyên tắc và điều kiện cho vay vốn
 • 4.1.4.Phương thức cho vay
 • 4.1.5.Hồ sơ và thủ tục vay vốn
 • 4.1.6.Quy trình cho vay
 • 4.2 Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Thị Nghè
 • 4.2.1.ình hình cho vay và thu nợ tại Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Thị Nghè
 • 4.2.2..Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng theo cơ cấu dư nợ
 • 4.2.3.Tình hình các sản phẩm cho vay trên tổng dư nợ
 • 4.2.4.Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
 • 4.2.5..Vòng quay vốn tín dụng
 • 4.3..Nhận xét hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nam Á, Chi nhánh Thị Nghè
 • 4.3.1.Thành tựu đạt được
 • 4.3.2.Những tồn tại
 • 4.3.3..Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển.
 • CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NAMABANK – CHI NHÁNH THỊ NGHÈ (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 5.1. Một số giải pháp
 • 5.1.1.Xây dựng chiến lược marketing NH.
 • 5.1.2.Hoàn thiện các sản phẩm cho vay của NH.
 • 5.1.3.Điều chỉnh lãi suất cho vay tiêu dùng
 • 5.1.4.Đẩy mạnh chính sách giao tiếp- khuyếch trương.
 • 5.1.5.Hoàn thiện chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra về các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng.
 • 5.1.6.Tăng cường công tác thẩm định CVTD.
 • 5.1.7.Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong CVTD.
 • 5.2. Một số kiến nghị:
 • 5.2.1. Đối với Ngân hàng nhà nước:
 • 5.2.2. Đối với Cơ quan chính quyền địa phương:
 • 5.2.3. Đối với hội sở chính của NamABank:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY XYZ

 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
 • 1.1. Lý do chọn đề tài.
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
 • 1.3. Phương pháp nghiên cứu.
 • 1.4. Phạm vi nghiên cứu.
 • 1.5. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp.
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 2.1. Khái niệm – mục đích – tác dụng của phân tích.
 • 2.1.1. Khái niệm.
 • 2.1.2. Mục đích.
 • 2.1.3. Tác dụng.
 • 2.2. Phương pháp và nội dung phân tích.
 • 2.2.1 Phương pháp phân tích.
 • 2.2.2 Điều kiện so sánh được.
 • 2.2.3 Tiêu chuẩn so sánh được.
 • 2.3. Phân tích khái quát về tình hình tài chính.
 • 2.3.1. Cơ sở phân tích.
 • 2.3.2. Phân tích tổng quát về tình hình tài chính:
 • 2.3.2.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.
 • 2.3.2.1.1 Phân tích theo chiều ngang.
 • 2.3.2.1.2 Phân tích theo chiều dọc.
 • 2.3.2.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.
 • 2.3.2.2.1 Phân tích theo chiều ngang.
 • 2.3.2.2.2 Phân tích theo chiều dọc.
 • 2.3.2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.
 • 2.3.2.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu công thức và ý nghĩa từng công thức).
 • 2.3.2.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.
 • 2.3.2.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.
 • 2.3.2.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.
 • 2.3.2.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.
 • 2.3.2.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:
 • 2.3.2.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.
 • 2.3.2.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.
 • 2.3.2.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.
 • 2.3.2.4.2.4 Vòng quay tài sản.
 • 2.3.2.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.
 • 2.3.2.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.
 • 2.3.2.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.
 • 2.3.2.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.
 • 2.3.2.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.
 • 2.3.2.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.
 • 2.3.2.4.4.2 ROS.
 • 2.3.2.4.4.3 ROA.
 • 2.3.2.4.4.3 ROE.
 • 2.3.2.4.5 Phân tích phương trình Dupont
 • 2.3.2.4.6 Các tỷ số về chứng khóan (nếu l cơng ty cổ phần).
 • CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY
 • 3.1. Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
 • 3.1.2. Mục tiêu hoạt động của công ty
 • 3.1.3. Đơn vị trực thuộc và hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 3.1.4. Cơ cấu tổ chức
 • 3.1.5. Những thuận lợi và  khó khăn của công ty.
 • 3.2. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ một số sản phẩm chính (nếu có).
 • CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 4.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế tóan.
 • 4.1.1 Phân tích theo chiều ngang.
 • 4.1.2 Phân tích theo chiều dọc.
 • 4.2 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập.
 • 4.2.1 Phân tích theo chiều ngang.
 • 4.2.2 Phân tích theo chiều dọc.
 • 4.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động kinh doanh.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động đầu tư.
 • – Lưu chuyển tiền từ họat động tài chính.
 • 4.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính. (phần này nêu kết quả và phân tích)
 • 4.4.1 Phân tích tỷ số thanh toán.
 • 4.4.1.1 Tỷ số thanh toán ngắn hạn.
 • 4.4.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh.
 • 4.4.1.3 Tỷ số thanh toán bằng tiền.
 • 4.4.2 Phân tích tỷ số hoạt động:
 • 4.4.2.1 Vòng quay khoản phải thu và số ngày thu tiền bình quân.
 • 4.4.2.2 Vòng quay tồn kho và số ngày tồn kho bình quân.
 • 4.4.2.3 Vòng quay tài sản cố định.
 • 4.4.2.4 Vòng quay tài sản.
 • 4.4.3 Phân tích cơ cấu tài chính.
 • 4.4.3.1 Phân tích tỷ số nợ.
 • 4.4.3.2 Phân tích tỷ số tự tài trợ.
 • 4.4.3.3 Tỷ số trang trải lãi vay.
 • 4.4.4 Phân tích tỷ số lợi nhuận.
 • 4.4.4.1 Lợi nhuận gộp trên doanh thu.
 • 4.4.4.2 ROS.
 • 4.4.4.3 ROA.
 • 4.4.4.3 ROE.
 • 4.4.5 Phân tích phương trình Dupont
 • 4.4.6 Các tỷ số về chứng khoán (nếu là công ty cổ phần).
 • CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 1. Nhận xét.
 • 2. Kiến nghị.
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)

 • MỤC LỤC
 • CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 1.2.1. Chức năng của công ty
 • 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty
 • 1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty
 • 1.4. Bộ máy kế toán của Công ty
 • 1.5. Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG  CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY (Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng)
 • 2.1.Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
 • 2.1.1. Khái niệm vốn lưu động
 • 2.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
 • 2.1.3. Thành phần vốn lưu động
 • 2.1.4. Vai trò của vốn lưu động
 • 2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
 • 2.2.1. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
 •  2.2.2. Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh    nghiệp
 • 2.3. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Phú Lê Huy  ….
 • 2.3.1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm 2020-2022
 • 2.3.2. Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty
 •  2.3.2.1. Nguồn vốn lưu động thường xuyên
 • 2.3.2.2. Nguồn vốn lưu động tạm thời
 • 2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.3.3.1. Khái quát cơ cấu tài sản ngắn hạn
 • 2.3.3.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
 •  2.3.3.3. Sức sinh lời của vốn lưu động, hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh
 • 2.3.4. Một số vấn đề tồn tại trong việc sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phú Lê Huy
 • CHƯƠNG III :  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY
 • 3.1. Phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2. Một số giải pháp
 • 3.2.1. Giải pháp quản lý vốn bằng tiền
 • 3.2.2. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho
 •  3.2.3. Giải pháp quản lý khoản phải thu
 • 3.2.4. Giải pháp quản lý việc mua hàng
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là mẫu Đề cương Báo Cáo Thực Tập ngành Tài Chính Ngân Hàng, các bạn có thể tải về phía dưới đây để tham khảo nhé, hiện nay mình có dịch vụ viết báo cáo thực tập, nếu các bạn có nhu cầu viết bài hoàn chỉnh liên hệ mình qua https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo