5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo thực tập luật tại công ty là một tài liệu trình bày các hoạt động, kinh nghiệm và kiến thức mà sinh viên thực tập đã thu thập được trong quá trình làm việc tại một công ty trong lĩnh vực luật. Báo cáo này có thể được yêu cầu từ trường đại học hoặc tổ chức thực tập để đánh giá quá trình học tập và thực hành của sinh viên trong môi trường thực tế.

Mục đích chính của báo cáo thực tập luật tại công ty là:

 1. Ghi lại các hoạt động và nhiệm vụ đã được thực hiện: Báo cáo thực tập cung cấp một tường thuật chi tiết về công việc, dự án hoặc nhiệm vụ mà sinh viên thực tập đã tham gia. Nó nên bao gồm mô tả về phạm vi công việc, các hoạt động cụ thể đã thực hiện và kết quả đạt được.
 2. Phân tích và đánh giá kinh nghiệm: Báo cáo cần cung cấp một phân tích chân thực và đánh giá các kinh nghiệm mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập. Sinh viên có thể đề cập đến những khía cạnh tích cực và thách thức của công việc, cũng như những kỹ năng và kiến thức mà họ đã phát triển.
 3. Kết hợp lý thuyết và thực tiễn: Báo cáo cần minh chứng rằng sinh viên đã áp dụng kiến thức học được từ trường đại học vào công việc thực tế. Điều này có thể bao gồm việc liên kết các khái niệm luật với các tình huống cụ thể, hoặc phân tích các vấn đề pháp lý và tìm ra giải pháp hiệu quả dựa trên kiến thức học được.
 4. Đề xuất cải tiến và khuyến nghị: Báo cáo có thể chứa các đề xuất cải tiến hoặc khuyến nghị dựa trên những trải nghiệm và quan sát của sinh viên trong quá trình thực tập. Điều này có thể giúp công ty cải thiện quy trình hoặc tận dụng những cơ hội tiềm năng.

Báo cáo thực tập luật tại công ty nên tuân thủ các quy định, quy cách và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức thực tập. Dưới đây là một cấu trúc tổng quát có thể được áp dụng:

 1. Mở đầu:
  • Giới thiệu về công ty: Cung cấp thông tin về tên công ty, ngành nghề hoạt động và vị trí của công ty trong lĩnh vực luật.
  • Mục tiêu và mục đích của báo cáo: Trình bày lý do thực tập, mục tiêu của quá trình thực tập và mục đích của báo cáo.
 2. Tổng quan về quá trình thực tập:
  • Thời gian và địa điểm thực tập: Đề cập đến thời gian và địa điểm mà bạn đã thực tập tại công ty.
  • Mô tả về phạm vi công việc: Trình bày về nhiệm vụ, dự án hoặc công việc cụ thể mà bạn đã tham gia trong quá trình thực tập.
 3. Kinh nghiệm và kết quả đạt được:
  • Mô tả công việc đã thực hiện: Đưa ra một tường thuật chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn đã thực hiện trong công việc.
  • Kết quả và thành tựu: Đánh giá các kết quả và thành tựu bạn đã đạt được trong quá trình thực tập, bao gồm cả những kỹ năng mà bạn đã phát triển và những bài học quan trọng bạn đã rút ra.
 4. Liên kết với kiến thức lý thuyết:
  • Áp dụng kiến thức học được: Trình bày cách bạn đã áp dụng kiến thức lý thuyết đã học trong trường đại học vào công việc thực tế. Đưa ra ví dụ cụ thể về việc áp dụng các khái niệm luật trong quá trình làm việc.
 5. Phân tích và đánh giá:
  • Đánh giá kinh nghiệm: Trình bày những khía cạnh tích cực và thách thức trong quá trình thực tập. Đưa ra ý kiến cá nhân và nhận xét về quá trình thực tập.
 6. Đề xuất cải tiến và khuyến nghị:
  • Đề xuất cải tiến: Đưa ra các đề xuất cải tiến hoặc gợi ý để cải thiện quy trình hoặc hoạt động của công ty dựa trên những trải nghiệm của bạn trong quá trình thực tập.
  • Khuyến nghị: Đưa ra các khuyến nghị để tận dụng những cơ hội tiềm năng và phát triển trong lĩnh vực luật.
 7. Kết luận:
  • Tóm tắt những điểm chính đã được trình bày trong báo cáo.
  • Kết luận cá nhân và những bài học rút ra từ quá trình thực tập.
 8. Tài liệu tham khảo:
  • Liệt kê các nguồn tham khảo và tài liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập và viết báo cáo.

Lưu ý rằng bạn nên tuân thủ các hướng dẫn cụ thể từ trường đại học hoặc tổ chức thực tập mà bạn đang tham gia để viết báo cáo thực tập luật tại công ty một cách chính xác và đầy đủ.


Công việc thực tập sinh viên báo cáo thực tập luật tại công ty

Công việc thực tập của một sinh viên trong báo cáo thực tập luật về công ty có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và yêu cầu cụ thể của công ty. Tuy nhiên, dưới đây là một số ví dụ về các công việc thực tập mà sinh viên có thể thực hiện và bao gồm trong báo cáo thực tập luật tại công ty:

 1. Nghiên cứu pháp lý:
  • Tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
  • Phân tích và đánh giá hiệu lực của các quy định pháp luật.
  • Đưa ra nhận định và khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu pháp lý.
 2. Hỗ trợ lập tài liệu pháp lý:
  • Tham gia vào việc soạn thảo, chỉnh sửa và xem xét các hợp đồng, văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan khác.
  • Kiểm tra và đảm bảo tính pháp lý của các tài liệu được sử dụng trong công việc của công ty.
 3. Tham gia vào quá trình tư vấn pháp lý:
  • Tham gia các cuộc họp, buổi tư vấn và thảo luận với khách hàng để tìm hiểu về vấn đề pháp lý và đưa ra giải pháp.
  • Hỗ trợ việc chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết cho các cuộc họp và buổi tư vấn.
 4. Điều tra và thu thập chứng cứ:
  • Tham gia vào quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và tìm hiểu thông tin về các vụ việc, vấn đề pháp lý hoặc tranh chấp mà công ty đang xử lý.
  • Đóng góp vào việc phân tích và tổ chức thông tin thu thập được để sử dụng trong quá trình xử lý vụ việc.
 5. Đánh giá rủi ro pháp lý:
  • Phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro pháp lý.
 6. Hỗ trợ công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật:

Trên đây chỉ là một số ví dụ về công việc thực tập trong lĩnh vực luật tại công ty. Công việc cụ thể sẽ phụ thuộc vào ngành nghề, kích thước và yêu cầu của công ty mà sinh viên thực tập.

CLICK THAM KHẢO TẠI => Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Phá Sản 2014 [NEW]

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Công Ty + 79 Đề Tài Tham Khảo Miễn Phí
Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Công Ty + 79 Đề Tài Tham Khảo Miễn Phí

Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập luật tại công ty

Viết báo cáo thực tập luật về công ty là một cơ hội để bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức thu thập được trong quá trình thực tập. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết báo cáo thực tập luật tại công ty:

 1. Ghi chép liên tục: Trong suốt quá trình thực tập, hãy ghi chép chi tiết về các nhiệm vụ, trách nhiệm và hoạt động mà bạn đã tham gia. Điều này sẽ giúp bạn có một tài liệu tham khảo chính xác và đầy đủ khi viết báo cáo.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Trước khi bắt đầu viết, hãy xác định cấu trúc tổng quát của báo cáo. Bạn có thể sử dụng các phần như mở đầu, mô tả công việc, kinh nghiệm và kết quả, liên kết với kiến thức lý thuyết, phân tích và đánh giá, đề xuất cải tiến và kết luận.
 3. Mô tả công việc chi tiết: Trong phần mô tả công việc, hãy đưa ra một tường thuật chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện. Mô tả cụ thể các bước, quy trình và công cụ mà bạn đã sử dụng.
 4. Kết nối với kiến thức lý thuyết: Trong phần liên kết với kiến thức lý thuyết, hãy thể hiện cách bạn đã áp dụng những khái niệm luật mà bạn đã học trong trường đại học vào công việc thực tế. Sử dụng ví dụ cụ thể và minh họa để giải thích quá trình áp dụng kiến thức.
 5. Phân tích và đánh giá: Trong phần phân tích và đánh giá, hãy xem xét các khía cạnh tích cực và thách thức của quá trình thực tập. Đánh giá kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được, cùng với những bài học quan trọng mà bạn đã rút ra từ kinh nghiệm.
 6. Đề xuất cải tiến và khuyến nghị: Trong phần đề xuất cải tiến, hãy đưa ra các đề xuất và khuyến nghị để cải thiện quy trình hoặc hoạt động của công ty. Đưa ra lập luận cơ bản và trìnhứng các giải pháp khả thi và lợi ích của chúng.
 7. Sử dụng ngôn ngữ chuyên môn: Khi viết báo cáo thực tập luật, hãy sử dụng ngôn ngữ chuyên môn và thuật ngữ phù hợp. Điều này giúp truyền đạt thông tin một cách chính xác và chuyên nghiệp.
 8. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành viết báo cáo, hãy dành thời gian để kiểm tra và chỉnh sửa kỹ lưỡng. Xem xét lại ngữ pháp, chính tả, cấu trúc câu và sắp xếp thông tin. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn rõ ràng, logic và dễ đọc.
 9. Tuân thủ hướng dẫn: Hãy đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn cụ thể từ trường đại học hoặc tổ chức thực tập mà bạn đang tham gia. Kiểm tra các yêu cầu về độ dài, định dạng và cách trình bày để đảm bảo báo cáo của bạn tuân thủ đúng quy định.
 10. Tập trung vào kinh nghiệm cá nhân: Báo cáo thực tập luật là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của bạn. Hãy tập trung vào việc miêu tả những gì bạn đã học được, những thách thức bạn đã vượt qua và sự phát triển cá nhân trong quá trình thực tập.
 11. Sử dụng tài liệu tham khảo: Nếu bạn đã tham khảo các nguồn tài liệu trong quá trình thực tập, hãy liệt kê chúng trong phần tài liệu tham khảo. Điều này giúp đánh giá tính chất đáng tin cậy của thông tin và trình bày nguồn gốc của những ý tưởng bạn sử dụng trong báo cáo.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng viết báo cáo thực tập luật về công ty là cách để bạn trình bày và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Hãy cố gắng thể hiện sự cụ thể, chính xác và logic trong việc trình bày thông tin của bạn. Ngoài ra hiện nay các trường đại học có yêu cầu nhất định trong cách trình bày bài báo cáo, cách chọn đề tài, không đạo văn mẫu vv…. Vì thế các bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian và chất xám của bản thân trong quá trình viết bài báo cáo thực tập của mình hơn. Tuy nhiên trong thời đại 4.0 này , cuộc sống này với nhiều bận rộn thì chắc hẳn việc dành quá nhiều thời gian sẽ rất là khó khăn cho các bạn => Chính vì thế dịch vụ HỖ TRỢ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP của chúng mình đã ra đời, với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, thuộc sinh viên các trường đại học khá giỏi trên cả nước sẽ đáp ứng các thắc mắc của các bạn cùng với đó chúng mình còn có dịch vụ làm báo thực tập cho các bạn bận rộn với chi phí hợp lý, đề tài chất lượng, đảm bảo đạt điểm cao ( Dịch vụ bao trọn từ A -> Z cho các bạn). Vậy còn ngần ngại chi nữa mà hãy liên hệ ngay chúng tôi tại Website: baocaothuctap.net hay ZALO / TEL 0909.232.620


Cấu trúc bài báo cáo thực tập luật tại công ty

Cấu trúc bài báo cáo thực tập luật tại công ty có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của trường đại học hoặc tổ chức thực tập. Tuy nhiên, dưới đây là một cấu trúc tổng quát mà bạn có thể sử dụng:

 1. Bìa báo cáo: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên công ty, tên sinh viên, tên giáo viên hướng dẫn và ngày hoàn thành báo cáo.
 2. Mở đầu:
  • Giới thiệu về công ty: Mô tả ngắn gọn về công ty mà bạn đã thực tập, bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, và mục tiêu của công ty.
  • Mục tiêu thực tập: Đề ra mục tiêu và mong muốn của bạn trong quá trình thực tập, như học hỏi kiến thức thực tế, áp dụng lý thuyết vào thực tế, phát triển kỹ năng, v.v.
  • Phạm vi và cấu trúc báo cáo: Mô tả phạm vi của báo cáo và cấu trúc tổ chức của nó.
 3. Mô tả công việc:
  • Các nhiệm vụ và trách nhiệm: Mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đưa ra thông tin về quá trình làm việc, dự án tham gia, và vai trò của bạn trong công việc.
 4. Kinh nghiệm và kết quả:
  • Kinh nghiệm học tập: Trình bày những điểm mạnh và điểm yếu bạn đã nhận thấy trong quá trình thực tập. Mô tả cách mà bạn đã áp dụng kiến thức từ trường đại học vào công việc thực tế và những kỹ năng bạn đã phát triển.
  • Kết quả đạt được: Trình bày những kết quả và thành tựu bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Đưa ra ví dụ cụ thể về dự án hoặc công việc nổi bật mà bạn đã hoàn thành thành công.
 5. Liên kết với kiến thức lý thuyết:
  • Áp dụng kiến thức: Trình bày cách mà bạn đã áp dụng kiến thức lý thuyết từ trường đại học vào công việc thực tế. Mô tả ví dụ cụ thể về việc sử dụng các khái niệm luật pháp và nguyên tắc liên quan đến công việc thực tập của bạn. Nêu rõ cách mà kiến thức lý thuyết đã giúp bạn hiểu và giải quyết các vấn đề trong công việc.
 6. Phân tích và đánh giá:
  • Phân tích kết quả: Đánh giá và phân tích kết quả công việc thực tập. Liệt kê các thành công, thách thức và khó khăn bạn đã gặp phải trong quá trình làm việc.
  • Đánh giá kinh nghiệm: Trình bày những kinh nghiệm tích cực và học hỏi quan trọng mà bạn đã thu thập được từ quá trình thực tập. Đồng thời, đánh giá những khía cạnh có thể cải thiện và những bài học mà bạn đã rút ra từ kinh nghiệm này.
 7. Đề xuất cải tiến:
  • Xác định cơ hội cải thiện: Đề xuất cải tiến và phát triển các khía cạnh của công việc hoặc quá trình làm việc mà bạn đã nhận thấy trong quá trình thực tập.
  • Lập luận về lợi ích: Trình bày lý do tại sao các cải tiến được đề xuất và lợi ích mà chúng có thể mang lại cho công ty và quá trình làm việc.
 8. Kết luận:
  • Tóm tắt kinh nghiệm: Tóm tắt những kinh nghiệm, thành tựu và bài học quan trọng mà bạn đã thu thập từ quá trình thực tập.
  • Đánh giá giá trị: Đưa ra nhận định về giá trị và ý nghĩa của quá trình thực tập đối với sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập.
 10. Phụ lục: Nếu có, đính kèm các tài liệu bổ sung như hình ảnh, biểu đồ hoặc bất kỳ tài liệu liên quan khác.

Lưu ý rằng cấu trúc trên chỉ mang tính chất tổng quát và bạn nên tuân thủ các yêu cầu cụ thể từ trường đại học hoặc tổ chức thực tập mà bạn đang tham gia.


Tài liệu, số liệu để làm báo cáo thực tập luật tại công ty

Khi làm báo cáo thực tập luật tại công ty, bạn có thể sử dụng một số tài liệu và số liệu để làm báo cáo. Dưới đây là một số nguồn tài liệu và số liệu phổ biến mà bạn có thể sử dụng:

 1. Chính sách và quy trình của công ty: Tài liệu về chính sách và quy trình của công ty có thể cung cấp thông tin quan trọng về cách công ty hoạt động, quy định pháp lý, quy trình phê duyệt và các quy tắc và quy định khác.
 2. Hợp đồng và tài liệu pháp lý: Xem xét các hợp đồng và tài liệu pháp lý liên quan đến công việc của bạn. Điều này có thể bao gồm hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến lĩnh vực luật mà bạn đã làm việc.
 3. Số liệu nội bộ và báo cáo: Kiểm tra các số liệu nội bộ, báo cáo và tài liệu khác được tạo ra bởi công ty. Điều này có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo nghiên cứu, báo cáo thị trường hoặc bất kỳ số liệu nào liên quan đến dự án hoặc công việc mà bạn đã tham gia.
 4. Văn bản pháp lý: Tìm hiểu về các văn bản pháp lý có liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động. Điều này có thể bao gồm các luật, quy định, thông tư, quyết định của cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ văn bản pháp lý khác có liên quan đến công việc thực tập của bạn.
 5. Nghiên cứu và tài liệu tham khảo: Sử dụng các tài liệu nghiên cứu, sách, bài viết, báo cáo từ các nguồn đáng tin cậy để hỗ trợ quan điểm và phân tích của bạn. Đảm bảo ghi rõ nguồn gốc và tham chiếu đến các tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng.
 6. Thống kê và dữ liệu số: Sử dụng dữ liệu số, thống kê hoặc số liệu khác để hỗ trợ phân tích và đánh giá trong báo cáo. Điềunày có thể bao gồm các dữ liệu thống kê về hiệu suất công ty, số liệu tài chính, dữ liệu về doanh số bán hàng, số lượng khách hàng, tỷ lệ phạm vi vi phạm, số lượng vụ kiện pháp lý, hoặc bất kỳ dữ liệu số nào khác liên quan đến lĩnh vực công ty mà bạn đã thực tập.
 7. Tài liệu định danh pháp lý: Nếu công việc của bạn liên quan đến việc nghiên cứu và đánh giá các quy định pháp lý hoặc tiếng lệ của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể, bạn có thể sử dụng tài liệu định danh pháp lý như các văn bản luật, tài liệu pháp lý quốc gia hoặc quốc tế, các tài liệu liên quan đến pháp lý thương mại, v.v.
 8. Nguồn tham khảo ngoại vi: Ngoài các nguồn tài liệu chính thức, bạn cũng có thể sử dụng các nguồn tham khảo ngoại vi như sách, bài viết, báo cáo từ các chuyên gia trong lĩnh vực luật hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến như các trang web, blog, bài viết từ các tổ chức hoặc chuyên gia đáng tin cậy.

Khi sử dụng tài liệu và số liệu trong báo cáo thực tập luật, hãy luôn lưu ý ghi rõ nguồn gốc và tham chiếu đến các nguồn tài liệu mà bạn đã sử dụng để đảm bảo tính chính xác và trích dẫn đúng quy định.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Phương Pháp Làm Báo Cáo Thực Tập Khoa Luật Hutech, 9đ

Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Công Ty + 79 Đề Tài Tham Khảo Miễn Phí
Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Tại Công Ty + 79 Đề Tài Tham Khảo Miễn Phí

79 đề tài báo cáo thực tập luật tại công ty

Dưới đây là một danh sách liệt kê liên tục 79 đề tài báo cáo thực tập luật tại công ty:

 1. Quy trình pháp lý trong quản lý hợp đồng tại công ty ABC.
 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hợp đồng mua bán tại công ty XYZ.
 3. Nghiên cứu về chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư tại công ty DEF.
 4. Phân tích các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ tại công ty GHI.
 5. Quy trình xử lý tranh chấp lao động tại công ty JKL.
 6. Phân tích tình hình tuân thủ pháp luật về môi trường của công ty MNO.
 7. Nghiên cứu về cơ chế phòng ngừa rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp tại công ty PQR.
 8. Quy trình thực hiện hợp đồng thầu tại công ty STU.
 9. Phân tích quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh tại công ty VWX.
 10. Nghiên cứu về quy trình xử lý vụ kiện và pháp lý tại công ty YZA.
 11. Phân tích và đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo và tiếp thị tại công ty BCD.
 12. Nghiên cứu về quy trình đàm phán và thỏa thuận trong lĩnh vực kinh doanh tại công ty EFG.
 13. Phân tích chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại công ty HIJ.
 14. Nghiên cứu về quy trình đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu tại công ty KLM.
 15. Phân tích quy trình xử lý vi phạm bằng sáng chế tại công ty NOP.
 16. Nghiên cứu về quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài tại công ty QRS.
 17. Phân tích và đánh giá chính sách bảo mật dữ liệu tại công ty TUV.
 18. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường tại công ty WXY.
 19. Phân tích và đánh giá quy trình xử lý vi phạm thuế tại công ty ZAB.
 20. Nghiên cứu về quy trình thực hiện bảo hiểm tại công ty CDE.
 21. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về chứng khoán tại công ty FGH.
 22. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm liên quan đến bất động sản tại công ty IJK.
 23. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ người lao động tại công ty LMN.
 24. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại công ty OPQ.
 25. Phân tích và đánh giá chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại công ty RST.
 26. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm liên quan đến nguồn gốc hàng hóa tại công ty UVW.
 27. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả tại công ty XYZ.
 28. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực âm nhạc tại công ty ABC.
 29. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại công ty DEF.
 30. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và khách sạn tại công ty GHI.
 31. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại công ty JKL.
 32. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân tại công ty MNO.
 33. Phân tích chính sách pháp luật về đấu thầu và mua sắm công tại công ty PQR.
 34. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại công ty STU.
 35. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại công ty VWX.
 36. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử tại công ty YZA.
 37. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động tại công ty BCD.
 38. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại công ty EFG.
 39. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực điện ảnh tại công ty HIJ.
 40. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế tại công ty KLM.
 41. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại công ty NOP.
 42. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ quyền lợi người dùng trong lĩnh vực ứng dụng di động tại công ty QRS.
 43. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế và dược phẩm tại công ty TUV.
 44. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp thị đa cấp tại công ty WXY.
 45. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất tại công ty ZAB.
 46. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác tài nguyên tại công ty CDE.
 47. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình tại công ty FGH.
 48. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và vận tải tại công ty IJK.
 49. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực điện tử và điện máy tại công ty LMN.
 50. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại công ty OPQ.
 51. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và giải trí tại công ty RST.
 52. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại công ty UVW.
 53. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại công ty XYZ.
 54. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp nặng tại công ty ABC.
 55. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật tại công ty DEF.
 56. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu tại công ty GHI.
 57. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch và khách sạn tại công ty JKL.
 58. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại công ty MNO.
 59. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế và dược phẩm tại công ty PQR.
 60. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử tại công ty STU.
 61. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất tại công ty VWX.
 62. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác tài nguyên tại công ty YZA.
 63. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình tại công ty BCD.
 64. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và vận tải tại công ty EFG.
 65. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực điện tử và điện máy tại công ty HIJ.
 66. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại công ty KLM.
 67. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế và dược phẩm tại công ty NOP.
 68. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp thị đa cấp tại công ty QRS.
 69. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất tại công ty TUV.
 70. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại công ty WXY.
 71. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực điện ảnh tại công ty ZAB.
 72. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại công ty CDE.
 73. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại công ty FGH.
 74. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại công ty IJK.
 75. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và giải trí tại công ty LMN.
 76. Nghiên cứu về quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu tại công ty OPQ.
 77. Phân tích chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại công ty RST.
 78. Nghiên cứu về quy trình pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp nặng tại công ty UVW.
 79. Phân tích và đánh giá quy định pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật tại công ty XYZ.

Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một ví dụ và các đề tài có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lĩnh vực và yêu cầu cụ thể của công ty thực tập. Hy vọng danh sách 79 bài đề tài trên và bài viết này trên trang baocaothuctap.net có thể cung cấp phần nào kiến thức cho các bạn cũng như là giúp cho các chọn được đề tài phù hợp cho bản thân của mình.

Chúc các bạn thành công và đạt điểm cao trong bài báo cáo thực tập của mình nhé !!!!


♥ MỘT SỐ BÀI MẪU THAM KHẢO THÊM ♥

BÀI MẪU 1: BÁO CÁO THỰC TẬP =>  Công ty luật Hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu

Bài viết của một bạn tác giả thuộc lớp luật kinh doanh K46 đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tập ở Công ty luật hợp danh Hoàng Đàm và Toàn Cầu với rất nhiều trong vấn đề việc vận dụng pháp luật vào trong thực tế cuộc sống. Giúp tác giả rèn luyện và tăng cường kỹ năng thực tế và thu hẹp được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế cuộc sống. Bài viết với bố cục chặt chẽ được chia thành các phần như sau:

 LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUẬT HOÀNG ĐÀM VÀ TOÀN CẦU

Phần 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phần 3: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG CỦA CÔNG TY

Phần 4: ĐÁNH GIÁ CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

KẾT LUẬN

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

BÀI MẪU 2: BÁO CÁO THỰC TẬP => Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Bài viết được đúc kết từ những kinh nghiệm mà tác giả đã trải qua trong quá trình thực tập từ đó đã đưa ra những nhận định và ý kiến đề xuất trong quá trình phát triển của công ty. Thông qua bài viết này chúng ta có thể học hỏi được những nhận định về công ty và cách thức viết được bài báo cáo một cách hoàn chỉnh nhất. Sau đây mình cùng tham khảo qua bố cục của bài báo cáo này nhé:

Phần1: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Phần 2: Thực trạng kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

Phần 3: Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Contact Me on Zalo