Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty

Rate this post

Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty TNHH ABC

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Phương pháp nghiên cứu
  4. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Chức năng, nhiệm vụ

1.3 Bộ máy quản lý tại công ty

1.4. Tình hình nhân sự tại công ty trong 3 năm (2016 – 2018)

1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh công ty trong 3 năm (2016 – 2018)

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH ABC

2.1. Thực trạng công tác marketing mix tại Công ty TNHH ABC

2.1.1 Về sản phẩm

2.2.2. Về giá

2.1.3. Về phân phối

2.1.4. Về chiêu thị

2.2. Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm

2.2.1 Ưu điểm

2.2.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH ABC

3.1 Phương hướng phát triển của công ty

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH ABC

3.2.1.Giải pháp 1

3.2.2 Giải pháp 2

3.2.2 Giải pháp 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO