Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Đông Á Trong Xu Thế Hội Nhập Hiện Nay

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập:Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Đông Á Trong Xu Thế Hội Nhập Hiện Nay

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Các vấn đề căn bản về Ngân hàng thương mại (NHTM)

 • 1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thương mại
 • 1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
 • 1.1.3 Phân loại ngân hàng thương mại

1.1.3.1 Dựa vào hình thức sở hữu

1.1.3.2 Dựa vào chiến lược kinh doanh

1.1.3.3 Dựa vào quan hệ tổ chức

 • 1.1.4 Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại
 • 1.1.5 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại

1.1.5.1 Hoạt động huy động vốn

1.1.5.2 Hoạt động tín dụng

1.1.5.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

1.1.5.4 Các hoạt động khác

 • 1.1.6 Phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

1.1.6.1 Dựa vào bảng cân đối tài sản

1.1.6.2 Dựa vào đối tượng khách hàng

 • 1.1.7 Tác động của Luật các tổ chức tín dụng đến hoạt động của ngân hàng thương mại

1.1.7.1 Các quy trình về vốn

1.1.7.2 Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn

1.1.7.3 Các quy định về cho vay

1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

 • 1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh.
 • 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại

1.2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng thương

1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá tác động của những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.2.3 Vai trò của Chính phủ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á

2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đông Á

 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Bộ máy cơ cấu của tổ chức
 • 2.1.3 Đặc điểm khách hàng
 • 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh

2.1.4.1 Tình hình huy động vốn

2.1.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng

2.1.4.3 Tình hình hoạt động đầu tư

2.1.4.4 Kinh doanh ngoại tệ và vàng

2.1.4.5 Các dịch vụ tài chính khác

2.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Á

 • 2.2.1 Năng lực tài chính

2.2.1.1 Quy mô và mức độ an toàn vốn

2.2.1.2 Chất lượng tài sản có

2.2.1.3 Mức sinh lợi

2.2.1.4 Khả năng thanh khoản

 • 2.2.2 Năng lực công nghệ

2.2.2.1 Trình độ trang thiết bị máy móc và công nghệ

2.2.2.2 Năng lực khai thác trang thiết bị công nghệ

 • 2.2.3 Nguồn nhân lực

2.2.3.1 Chất lượng đội ngũ nhân lực hiện tại

2.2.3.2 Khả năng thu hút và giữ chân các nhân tài

 • 2.2.4 Năng lực quản lí và cơ cấu tổ chức

2.2.4.1 Trình độ và nhận thức của ban lãnh đạo ngân hàng về vấn đề cạnh tranh và
hội nhập

2.2.4.2 Tổ chức bộ máy và cơ cấu điều hành

2.2.4.3 Cơ chế thù lao

2.2.4.4 Công cụ và chính sách quản lí

2.2.4.5 Mạng lưới chi nhánh và mô hình tổ chức

 • 2.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng
 • 2.2.6 Tình hình cạnh tranh và hợp tác với các ngân hàng thương mại trong nước
 • 2.2.7 Đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể và lợi thế cạnh tranh

2.3 Vị trí của Ngân hàng TMCP Đông Á so với các ngân hàng khác trong cùng
ngành

 • 2.3.1 Tuyên bố mục tiêu
 • 2.3.2 Vị trí của Ngân hàng Đông Á

2.3.2.1 So với thị trường chung

2.3.2.2 So với các đối thủ cạnh tranh

Xem thêm:

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á TRONG XU THẾ HỘI NHẬP HIỆN NAY

3.1 Phân tích SWOT của Ngân hàng TMCP Đông Á

 • 3.1.1 Điểm mạnh
 • 3.1.2 Điểm yếu
 • 3.1.3 Cơ hội
 • 3.1.4 Thách thức

3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Đông Á

 • 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực nội tại của ngân hàng TMCP Đông Á

3.2.1.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và dài hạn

3.2.1.2 Tăng cường tiềm lực tài chính

3.2.1.3 Nâng cao năng lực công nghệ

3.2.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.1.5 Nâng cao năng lực quản lí

3.2.1.6 Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

 • 3.2.2 Nhóm giải pháp góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm nâng
  cao năng lực cạnh tranh

3.2.2.1 Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp

luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập

3.2.2.2 Nâng cao năng lực quản lí và vai trò giám sát của Ngân hàng Nhà nước

3.2.2.3 Các giải pháp khác

Cách viết báo cáo thực tập: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Đông Á Trong Xu Thế Hội Nhập Hiện Nay

Đây là đề cương mẫu làm báo cáo thực tập ngành Ngân Hàng với đề tài: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng TMCP Đông Á Trong Xu Thế Hội Nhập Hiện Nay, nếu bạn sinh viên nào có nhu cầu viết bài theo đề cương hoặc do quá bận rộn về thời gian không thể hoàn thiện bái viết thì có thể sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập bằng cách liên hệ đến SĐT ZALO: 0909 232 620

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →