40 Câu Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một loạt Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở hoàn toàn xuất sắc mà chắc hẳn các bạn sinh viên đang học ngành ngân hàng hoàn toàn đáng để xem và tham khảo nhé. Dưới đây mình sẽ triển khai như là môn chính trị học tự luận đóng và môn chính trị học tự luận mở, đây là một trong những đề thi đã được mình liệt kê và chọn lọc từ các bạn sinh viên khoá trước nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. 

Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê báo cáo thực tập với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, nếu bạn đang gặp trục trặc trong quá trình làm bài báo cáo thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1. Môn Chính Trị Học Tự Luận Đóng: 16 Đề

Đề 1:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày quan điểm mác – xít về chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích sự phát triển của các tri thức chính trị trong lịch sử về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và về các mô hình chính thể.

Đề 2:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày quan điểm mác – xít về chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích sự phát triển của các tri thức chính trị trong lịch sử về kiểm soát quyền lực, về nhà nước pháp quyền và về sự phù hợp của yếu tố thể chế với yếu tố văn hóa bản địa.

Đề 3:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về quyền lực chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích sự biến đổi của quyền lực chính trị trong xã hội hiện đại và phương thức thực thi, kiểm soát quyền lực chính trị.

XEM THÊM : Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Đề 4:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về quyền lực chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình, cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị nhằm đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân ở nước ta hiện nay.

Đề 5:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về quyền lực chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích quá trình hiện thực hóa nội dung quyền lực chính trị thuộc về nhân dân trong tiến trình lịch sử và cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị nhằm đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân ở nước ta hiện nay.

Đề 6:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về các mô hình hệ thống chính trị trên thế giới.

Câu 2: Đồng chí hãy so sánh những điểm mạnh và điểm yếu của các mô hình hệ thống chính trị trên thế giới.

Đề 7:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chính trị.

Câu 2: Từ thực tiễn vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí hãy phân tích những hạn chế của hệ thống chính trị Việt Nam và đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế đó.

Đề 8:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề 9:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về văn hóa chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hoá chính trị ở nước ta hiện nay.

XEM THÊM : Các Đề Tài Làm Báo Cáo Thực Tập Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đề 10:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về văn hóa chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hóa Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Đề 11:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về nhà chính trị tiêu biểu.

Câu 2: Đồng chí hãy đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ở nước ta hiện nay.

Đề 12:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về nhà chính trị tiêu biểu.

Câu 2: Đồng chí hãy đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Đề 13:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về xử lý tình huống chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích nguyên nhân, phương châm và các biện pháp cơ bản giải quyết “điểm nóng” chính trị – xã hội ở nước ta.

Đề 14:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày cơ sở lý luận về “điểm nóng” chính trị –
xã hội.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cơ bản phòng ngừa các “điểm nóng” chính trị – xã hội ở nước ta.

XEM THÊM : Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Ngân Hàng

Đề 15:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày những vấn đề lý luận chung về an ninh chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích những biến đổi chủ yếu trên thế giới từ góc độ an ninh chính trị và kinh nghiệm ứng phó.

Đề 16:

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày những vấn đề lý luận chung về an ninh chính trị.

Câu 2: Đồng chí hãy phân tích những vấn đề an ninh chính trị chủ yếu đặt ra cho Việt Nam và kinh nghiệm ứng phó.

Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở
Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở

2. Môn Chính Trị Học Tự Luận Mở: 24 Đề

Đề 1:

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị để phân tích 8 phương hướng cơ bản được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đề 2:

Kiểm soát quyền lực là một trong những vấn đề cơ bản trong các nghiên cứu về chính trị học, là đòi hỏi tất yếu khách quan của một nhà nước dân chủ. Trên cơ sở quan điểm mác-xít về kiểm soát quyền lực chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và vận dụng tư tưởng đó vào việc đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Đề 3:

“Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế và trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định thì chính trị không thể không giữ vị trí hàng đầu so với kinh tế” (V.I. Lênin: Toàn tập, tập 42, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva, 1980, trang 349). Bằng quan điểm mác-xít về chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và vận dụng nội dung đó trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay.

Đề 4: Đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài, phức tạp, đó là quá trình vận động biến đổi từ dân chủ là khát vọng, ước mơ, lý tưởng đến dân chủ có tính chất pháp lý và đạt đến mục tiêu dân chủ hiện thực. Trên cơ sở lý luận về quyền lực chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và đề xuất các giải pháp góp phần hiện thực hóa mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
hiện nay.

Đề 5:

Đồng chí hãy làm sáng tỏ tính tất yếu và trình bày các giải pháp góp phần hiện thực hóa quan điểm: “Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 172-173).

Đề 6:

Đồng chí hãy làm sáng tỏ tính tất yếu và trình bày các giải pháp góp phần hiện thực hóa quan điểm: “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 38).

Đề 7:

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 118)

Trên cơ sở lý luận về quyền lực chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Đề 8:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 174-175).

Trên cơ sở lý luận về quyền lực chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và đề xuất các giải pháp góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân ở nước ta hiện nay.

Đề 9:

Từ lý luận về các mô hình hệ thống chính trị trên thế giới và hệ thống chính trị Việt Nam; đồng chí hãy phân tích thực trạng và quan điểm chỉ đạo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Đề10:

Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở Từ những điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình hệ thống chính trị trên thế giới, đồng chí hãy phân tích và vận dụng sáng tạo vào đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta theo hướng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trang 43).

Đề 11:

Trên cơ sở lý luận về hệ thống chính trị Việt Nam, đồng chí hãy phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị nước ta và đề xuất giải pháp nhằm: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, trang 45-46).

Đề 12:

Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở Văn hóa chính trị có chức năng điều chỉnh hành vi của các công dân, các nhà chính trị khi tham gia vào đời sống chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, Chính trị học, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội 2018, trang 96)

Bằng lý luận và thực tiễn về văn hóa chính trị, đồng chí hãy phân tích nội dung nói trên và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hoá chính trị, văn hóa Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đề 13:

Nghị quyết Hội nghị Trung ương chín khóa XI xác định nhiệm vụ: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2014, trang 53)

Bằng lý luận và thực tiễn về văn hóa chính trị, đồng chí hãy phân tích nhiệm vụ nói trên và đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hoá chính trị, văn hóa Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đề 14:

Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng… Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 144, 262).

Bằng lý luận và thực tiễn về văn hóa chính trị, đồng chí hãy phân tích quan điểm nói trên và đề xuất giải pháp nhằm góp phần xây dựng văn hoá chính trị, văn hóa Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đề 15:

Trên cơ sở lý luận về nhà chính trị tiêu biểu, đồng chí hãy phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ nước ta và đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 2, trang 242).

Đề 16:

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2018, trang 54).

Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở Bằng lý luận và thực tiễn về nhà chính trị tiêu biểu, đồng chí hãy phân tích quan điểm trên và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đề 17:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhận định: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng.” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 2, trang 223).

Bằng lý luận và thực tiễn về nhà chính trị tiêu biểu, đồng chí hãy phân tích nhận định trên và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đề 18:

Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ”. (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, trang 56).

Bằng lý luận và thực tiễn về nhà chính trị tiêu biểu, đồng chí hãy phân tích quan điểm trên và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đề 19:

Bằng lý luận xử lý các tình huống chính trị, “điểm nóng” chính trị – xã hội, đồng chí hãy phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, phòng, ngừa các “điểm nóng” chính trị – xã hội ở nước ta nói chung và địa phương nơi đồng chí công tác nói riêng.

Đề 20:

Bằng lý luận xử lý các tình huống chính trị trong chuyển giao quyền lực, đồng chí hãy đề xuất giải pháp nhằm: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, trang 57).

Đề 21:

Đảng ta nhận định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân… Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Phải coi an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 156).

Bằng lý luận và thực tiễn về vấn đề an ninh chính trị, đồng chí hãy phân tích nhận định trên và đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh chính trị ở nước ta hiện nay.

Đề 22:

Đảng ta nhận định: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, trang 22 – 23).

 Bằng lý luận và thực tiễn an ninh tư tưởng chính trị, đồng chí hãy phân tích nhận định trên và đề xuất các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện đó trong tình hình mới ở nước ta.

Đề 23:

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị” (Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 117)

Bằng lý luận và thực tiễn an ninh chính trị, đồng chí hãy đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị ở nước ta hiện nay.

Đề 24:

Bằng lý luận và thực tiễn an ninh tư tưởng chính trị và thể chế chính trị, đồng chí hãy phân tích 09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đề xuất giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện đó trong tình hình mới ở nước ta.

Bài viết trên đây là toàn bộ Ngân Hàng Đề Thi Môn Chính Trị Học Đề Thi Đóng Và Mở mà mình đã liệt kê đến cho các bạn đầy đủ một loạt đề thi các bạn tha hồ xem và tham khảo nhé. Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê báo cáo với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, cho nên nếu bạn có nhu cầu cần viết thuê bài báo cáo thực tập thì đừng chần chừ nữa mà thay vào đó là tìm đến ngay dịch vụ nhận viết báo cáo thực tập của chúng tôi qua zalo/telegram : 0909.232.620 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo