Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Theo Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2020

Rate this post

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Cấp dưỡng là một chế định pháp lý quan trọng trong pháp luật về hôn nhân và gia đình ở nước ta và vấn đề này ngày càng nhận được sự chú ý của cộng đồng. Việc cấp dưỡng nhằm đảm bảo cho người được cấp dưỡng được hưởng sự quan tâm, chăm sóc về vật chất và tinh thần, đảm bảo cho người được cấp dưỡng có đủ điều kiện tồn tại và phát triển. Nó còn thể hiện sự thương yêu, đoàn kết của mọi người quan tâm lẫn nhau và góp phần ổn định xã hội. Để củng cố sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, chế định cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và gia đình góp phần quan trọng vào việc giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, từ sự vô trách nhiệm của người có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc có thể do các quy định của pháp luật về chế định này chưa đầy đủ cho nên các vi phạm về nghĩa vụ cấp dưỡng còn xẩy ra rất nhiều. Trong khi đó, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ra đời với nhiều điểm mới về nghĩa vụ cấp dưỡng mới chỉ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Do đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về vấn đề này và thực tiễn thực thi là điều rất quan trọng và cần thiết. Với mục đích nghiên cứu sâu cả lý luận và thực tiễn thực thi đồng thời có sự so sánh với pháp luật nước ngoài về vấn đề này để có thể đưa ra những giải pháp thích hợp cho những quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng, học viên chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp“Nghĩa vụ cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2020” làm đề tài tốt nghiệp

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề chung về nghĩa vụ cấp dưỡng làm sáng tỏ các trường hợp phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng, các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng như mức cấp dưỡng, phương thức cấp dưỡng… tập trung vào những quy định tiến bộ của luật hiện hành so với những văn bản pháp luật trước đó. Qua đó, khẳng định vai trò và ý nghĩa của nghĩa vụ này trong lý luận và thực tiễn.

Nghiên cứu các quy định của pháp luật một vài nước trên thế giới để từ đó có cái nhìn khách quan hơn trong sự so sánh với pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn, đề tài còn phân tích một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình vận hành và áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng, từ đó trình bày hướng hoàn thiện thông qua việc đưa ra các khuyến nghị cụ thể.

2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghĩa vụ cấp dưỡng.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu xoay quanh vấn đề về nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, đồng thời tìm hiểu sơ lược những quy định trước đây cũng như các quy định trong pháp luật của một số nước về vấn đề này. Từ đó, tìm ra được sự kế thừa và phát triển các quy định về vấn đề nghĩa vụ cấp dưỡng của pháp luật hiện hành.

3.  Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trên cơ sở các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và Pháp luật, về hôn nhân và gia đình.

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phân tích, tổng hợp, lịch sử, so sánh, thống kê.

4.  Kết cấu của báo cáo tốt nghiệp

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, nội dung của báo cáo gồm 03 chương với kết cấu như sau:

  1. Chương 1: Lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình
  2. Chương 2: Nghĩa vụ cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2020
  3. Chương 3: Thực tiễn thực thi nghĩa vụ cấp dưỡng và những hạn chế trong áp dụng pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cấp dưỡng cùng những khuyến nghị cụ thể

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1.1.Khái niệm nghĩa vụ cấp dưỡng

1.2.Đặc điểm của nghĩa vụ cấp dưỡng

1.3.Ý nghĩa của nghĩa vụ cấp dưỡng

1.4.Phân biệt nghĩa vụ cấp dưỡng và nghĩa vụ nuôi dưỡng

CHƯƠNG 2: NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

2.1. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

2.2. Mức cấp dưỡng

2.3. Phương thức thực hiện cấp dưỡng

2.4. Các quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng trong các trường hợp cụ thể

2.4.1 Các trường hợp cấp dưỡng đặc biệt

2.4.2.Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

2.5. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

2.6. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

2.7. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

CHƯƠNG 3: NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỤ THỂ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

3.1.Một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng

3.2.Những khuyến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng

KẾT LUẬN

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Theo Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2020

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nghĩa vụ cấp dưỡng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2020 các bạn có thể liên hệ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!