Những vấn đề chung kinh tế tư nhân

Rate this post

Báo cáo thực tập  xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu Những vấn đề chung kinh tế tư nhân để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Khái niệm
Khái niệm kinh tế tư nhân ñược dùng ñể chỉ các thành phần kinh tế dựa trên chế ñộ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. Về nhận thức, chúng ta thừa nhận kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên chế ñộ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, với lao ñộng của các chủ thể kinh tế và lao ñộng làm thuê, bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân. Tại Đại hội lần thứ X,

Đảng ta tiếp tục khẳng ñịnh thành phần kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân (không bao gồm thành phần kinh tế tập thể và kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài).
Các loại hình KTTN

Kinh tế cá thể
Kinh tế cá thể là hình thức kinh tế của một hộ gia ñình hay một cá nhân hoạt ñộng dựa trên quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và lao ñộng của chính hộ hay cá nhân ñó, không thuê mướn lao ñộng làm thuê.

Kinh tế tiểu chủ
Kinh tế tiểu chủ là hình thức kinh tế do một chủ tổ chức, quản lý và ñiều hành, hoạt ñộng trên cơ sở sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và có sử dụng lao ñộng thuê mướn ngoài lao ñộng của chủ; quy mô vốn ñầu tư và lao ñộng nhỏ hơn của các hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Kinh tế tư bản tư nhân
Kinh tế tư bản tư nhân bao gồm các doanh nghiệp ñang hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp 2005 của Việt Nam:
– Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
– Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bao gồm: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty TNHH một thành viên.
– Công ty cổ phần (CP
– Công ty hợp danh (HD)
– Nhóm công ty: Công ty mẹ – công ty con, Tập ñoàn kinh tế,…

Đặc điểm
KTTN là các ñơn vị kinh doanh, hoạt ñộng vì mục ñích hàng
ñầu là lợi nhuận
KTTN có quy mô ña dạng và khả năng tối ưu hoá tổ chức sản xuất
KTTN là các ñơn vị kinh tế có tính năng ñộng và linh hoạt cao trong hoạt ñộng sản xuất – kinh doanh
Kinh tế tư nhân hoạt ñộng dựa trên sự thống nhất giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ngãi