Nội dung viết báo cáo thực tập trường Cao đẳng Trung ương

Rate this post

Nội dung viết báo cáo thực tập trường Cao đẳng Trung ương. Nội dung, quy trình thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:
1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập.
Bao gồm:
 Quá trình hình thành và hình thức sở hữu của doanh nghiệp
 Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp
 Quy trình công nghệ hiện có của doanh nghiệp (DNSX sản phẩm)
 Phương thức tổ chức kinh doanh (DN thương mại)
 Quy trình thi công (DN nhận thầu, xây lắp)
 Tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng bao gồm (Lưu ý : Phương pháp kế toán hàng tồn kho; Phương pháp tính thuế GTGT; Phương pháp tính khấu hao TSCĐ; Sử dụng phần mềm máy tính….).
2. Nghiên cứu tài liệu
Học sinh tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:
 Nghiên cứu về lý thuyết để học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, in ternet…
 Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.
3. Tiếp cận công việc thực tế
Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp học sinh hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp học sinh làm quen dần với kĩ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.
4. Lựa chọn đề tài và viết báo cáo thực tập
Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức và kỹ năng thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập là sản phẩm khoa học của sinh viê qua quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.
Đề tài học sinh lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập có thể liên quan đến một hay 1 số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn như sau:
a. Kế toán vốn bằng tiền
b. Kế toán tài sản cố định.
c. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
d. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
e. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
f. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
g. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
h. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
i. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp.
j. Kế toán thuế
k. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận
l. Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả
m. Kế toán mua bán hàng hóa và XĐKQKD trong doanh nghiệp thương mại
Ngoài các đề tài trên, sinh viên có thể thực hiện báo cáo tốt nghiệp bằng các đề tài khác do các đơn vị nơi sinh viên thực tập gợi ý hoặc do sinh viên tự lựa chọn với khoa.

Nhận làm báo cáo thực tập

Viết thuê báo cáo thực tập

Các bạn cần hộ trợ báo cáo thực tập liên hệ ad nhé: SĐT 0909232620