Khóa luận phân tích tình hình tài chính Công ty bất động sản Tiến Phát

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (7 bình chọn)

Khóa luận phân tích tình hình tài chính Công ty bất động sản Tiến Phát là gợi ý bài mẫu khóa luận tại nội dung bài viết này, nội dung chia sẻ cách viết lời mở đầu, nội dung đề cương, kết luận khóa luận và những nội dung khác, các bạn có thể DOWNLOAD ở phía dưới

Mục lục

Lời mở đầu Khóa luận phân tích tình hình tài chính Công ty bất động sản

1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khắn và thách thức cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Đẻ đạt được điều đó, các doanh nghiệp luôn phải quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của cô, các anh chị trong công ty tôi chọn khóa luận tài chính doanh nghiệpPhân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Bất động sản Tiến Phát Land”.

Do giới hạn về thời gian và sự hiểu biết nên Báo cáo thực tập tổng hợp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dạy từ phía thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Xem thêm

2. Mục đích nghiên cứu

khóa luận tài chính doanh nghiệp này với Mục tiêu cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động,… Mỗi một đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp có những nhu cầu về các loại thông tin khác nhau. Bởi vậy, mới mỗi một đối tượng sử dụng thông tin có xu hướng tập trung vào khía cạnh riêng của bức tranh tài chính doanh nghiệp.

3. Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của quản trị tài chính là hệ thống thông tin kế toán đã được trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin về luồng vào và ra của tiền trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính nhằm phản ánh sự biến động (tăng hay giảm) về quy mô, cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích tình hình biến động quy mô kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình dịch chuyển các luồng tiền vào và ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, so sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp đầy đủ nhất và toàn diện nhất những thông tin-cơ sở đánh giá thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Đồng thời, để nắm được một cách đầy đủ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp cần thiết phải đi sâu phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản, các mục trên từng báo cáo tài chính và giữa các báo cáo tài chính với nhau. Có như vậy, mới có thể đánh giá được đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu:

Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để có thẻ đưa ra được những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

 • Nhiệm vụ của phấn tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ những thông tin, thể hiện qua các khía cạnh sau đây:
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ và trung thực các khách hàng, các nhà cung cấp …
 • Cung cấp những thông tin về tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động vốn, khả năng sinh lợi và hiệu quae sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những thông tin về tình hình công nợ, khả năng thu hồi các khản phải thu, khả năng thanh toán các khoản phải trả cũng như các nahan tố khác ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Phương pháp phân tích tình hình tài chính

 • Các công cụ chủ yếu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • ­ Phân tích theo chiều ngang: Phản ánh sự biến động khác của từng chi tiêu làm nổi bật các xu thế và tạo nên mối quan hệ của các chi tiêu phản ánh trên cùng một dòng của báo cáo . So sánh
 • ­ Phương pháp so sánh :
 • So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động của các chi tiêu phân tích. Vì vậy, để tiến hành so sánh phải giải quyết những vấn đề cơ bản như xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh và xác định mục tiêu so sánh.
 • ­ Điều kiện so sánh:
 • Chỉ tiêu kinh tế được hình thành trong cùng một khoảng thờigian như nhau.
 • Chỉ tiêu kinh tế phải thống nhất về mặt nội dung và phương pháp tính toán.
 • Chỉ tiêu kinh tế phải thống nhất về mặt nội dung và phương pháp tính toán.
 • Chỉ tiêu kinh tế phải cùng đơn vị đo lường.
 • Cùng quy mô hoạt động và điều kiện kinh doanh tương tự nhau.
 • ­ Tiêu chuẩn so sánh: là các chỉ tiêu được chọn làm căn cứ so sánh (kỳ gốc)
 • Các phương pháp so sánh thường sử dụng
 • So sánh tương đối: phản ánh kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của chỉ tiêu kinh tế.
 • So sánh tuyệt đối: cho biết khối lượng, quy mô doanh nghiệp đạt được từ các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích và kỳ gốc.
 • So sánh bình quân: cho biết khả năng biến động của một bộ phận, chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu.
 • Phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích:
 • Để phân tích một cách sâu sắc các đối tượng nghiên cứu, không thể chỉ dựa vào các chỉ tiêu tổng hợp, mà cần phải đánh giá theo các chỉ tiêu cấu thành của chỉ tiêu phân tích. Thông thường trong phân tích việc chi tiết chỉ tiêu phân tích được tiến hành theo các hướng sau:
 • Chi tiết theo bộ phận cấu thành chỉ tiêu:
 • Chi tiết theo thời gian: giúp cho việc đánh gia kết quả sản xuất kinh doanh được chính xác, tìm được các giải pháp có hiệu quae cho công việc sản xuất kinh doanh, tùy theo đặc tính của quá trình kinh doanh, tùy theo nội dung kinh tế của các chỉ tiêu phân tích, tùy mục đích phân tích khác nhau có thể lựa chọn khoảng thời gian cân chi tiết khác nhau và chỉ tiêu chi tiết khác nhau.
 • Chi tiết địa điểm: là xác định các chỉ tiêu phân tích theo các địa điểm thực hiện các chỉ tiêu đó.

6. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệpv tài chính doanh nghiệp gồm 3 chương như sau :

 • Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Bất động sản Tiến Phát Land
 • Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Chương 3: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Bất động sản Tiến Phát Land
 • Chương 4: Một số giải pháp nâng cao khả năng tài chính tại công ty

Xem thêm

Kết luận phân tích tình hình tài chính Công ty bất động sản

Trong điều kiện hiện nay, những biến động của thị trường và điều kiện kinh tế, luôn mang lại những cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy, để có được những quyết định đúng đắn trong sản xuất – kinh doanh, các nhà quản lý đều quan tâm đến vấn đề tài chính. Kết quả của công tác phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp là một bức tranh tổng quát, sinh động và trung thực về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình biến động về tài chính của doanh nghiệp.

Những thông tin thu từ công tác phân tích không chỉ là mục tiêu của Ban lãnh đạo Công ty mà còn là mục tiêu của các đối tượng quan tâm khác để làm nền tảng cho việc ra các quyết định. Do vậy tính trung thực, minh bạch đầy đủ, toàn diện của các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính ngày càng được yêu cầu cao hơn.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty bất động sản Tiến Phát Phân tích báo cáo tài chính của Công ty bất động sản Tiến Phát” đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

Về mặt lý luận, khóa luận đã góp phần hệ thống hoá về mặt lý luận, cơ sở phân tích tài chính doanh nghiệp.

Về mặt thực tiễn,khóa luận tài chính doanh nghiệp  đã đi sâu phân tích tình hình tài chính của công ty từ đó phản ánh thực trạng đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của Công ty bất động sản Tiến Phát

Căn cứ vào lý luận và thực tiễn, khóa luận tài chính doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp và các điều kiện thực hiện giải pháp nhằm nâng cao quản lý tài chính của Công ty bất động sản Tiến Phát

Do thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả mong nhận được sự nhận xét, góp ý của thầy cô giáo cùng độc giả để bài khóa luận phân tích tài chính tại công ty bất động sản được hoàn thiện hơn

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo