Phân Tích Tài Chính Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Rate this post

Chào các bạn sinh viên đang học ngành Ngân Hàng!

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Các hệ thống của những doanh nghiệp không ngừng đổi mới và cải tiến hơn theo đa dạng hóa. Nâng cao năng lực tài chính mang ý nghĩ vô cùng quan trọng, cũng vì vậy chúng ta rất cần nắm rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp để có thể đầu tư và có kế hoạch đúng đắn đưa doanh nghiệp phát triển mạnh. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này, nên Baocaothuctap.net đã soạn một đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp với đề tài: 

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 • TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  • Khái niệm ngân hàng thương mại
  • Đặc điểm của ngân hàng thương mại
  • Chức năng của ngân hàng thương mại
   • Chức năng trung gian tín dụng
   • Chức năng trung gián thanh toán
   • Chức năng tạo tiền
  • Các hoạt động của ngân hàng thương mại
   • Hoạt động huy động vốn
   • Hoạt động sử dụng vốn
   • Hoạt động dịch vụ ngân hàng
  • KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
   • Khái niệm phân tích tài chính
   • Ý nghĩa phân tích tài chính
  • PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
   • Phương pháp so sánh
   • Phương pháp tỷ lệ
   • Phương pháp cân đối
   • Phương pháp phân tổ
   • Phương pháp thay thế liên hoàn
   • Phương pháp phân tích DUPONT
  • QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  • NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
   • Phân tích tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
   • Phân tích tài chính thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh
   • Phân tích tài chính thông qua các chỉ số tài chính

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 • Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
  • Giới thiệu tổng quan về ngân hàng Vietinbank
  • Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Vietinbank
 • Chức năng và lĩnh vực hoạt động
  • Chức năng
  • Lĩnh vực hoạt động
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng Vietinbank
 • Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank từ 2016-2018
 • Định hướng hoạt động 2019 của ngân hàng Vietinbank

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 • QUY TRÌNH THỰC HIỆN PTTC
 • PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VIETINBAK TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2018
  • Phân tích cơ cấu tài sản- nguồn vốn của ngân hàng Vietinbank trong giai đoạn 2016-2018
   • Phân tích về sử dụng vốn tài sản

*Phân tích khái quát

*Phân tích hoạt động tín dụng

 • Phân tích nguồn vốn

*Phân tích hoạt động huy động vốn

-Huy động vốn

– Vốn chủ sở hữu

 • Phân tích khả năng thanh toán
 • Phân hiệu quả hoạt động của ngân hàng Vietinbank trong giai đoạn 2016-2018
  • Phân tích tình hình thu nhập, chi phí
  • Phân tích khả năng sinh lời
 1. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)
 2. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 3. Phân tích tỷ lệ thu nhập lãi cận biên-NIM
 4. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi ròng cận biên –NNIM
 • ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  • Kết quả đạt được
  • Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 • Nhân xét
  • Nhận xét chung ngân hàng Vietinbank
  • Nhân xét về tình hình tài chính của ngân hàng VIetinbank
 • Kiến nghị
  • Kiến nghị chung về ngân hàng Vietinbank
  • Kiến nghị riêng về vấn đề tài chính để nâng cao hoạt động của ngân hàng

Xem thêm:

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trên đây là mẫu đề cương về đề tài: “Phân Tích Tình Hình Tài Chính Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam” chia sẻ đến các bạn sinh viên đang học ngành Tài Chính Ngân Hàng, nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác với đề tài này hoặc gặp khó khăn trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp thì liên hệ Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp qua SĐT ZALO; 0909 232 620