Phân Tích Về Hoạt Động Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng INDOVINA

Đề cương mẫu làm báo cáo thực tập: PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.1. Ngân hàng thương mại

 • 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng Thương mại
 • 1.1.2. Chức năng và vai trò của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế
 • 1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thương mại

1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

 • 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
 • 1.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng
 • 1.2.3. Vai trò tín dụng ngân hàng
 • 1.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
 • 1.2.5. Các phương thức cho vay

1.3. Hiệu quả hoạt động tín dụng

 • 1.3.1. Hiệu quả hoạt động tín dụng là gì?
 • 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
 • 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại
 • 1.3.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tín dụng tại các ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH BẾN THÀNH

2.1. Giới thiệu sơ lược ngân hàng Indovina chi nhánh Bến Thành

 • 2.1.1. Khái quát chung về ngân hàng Indovina

2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Indovina

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Indovina

 • 2.1.2. Giới thiệu sơ lược ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.1.2.1 . Khái quát về Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.1.2.2. Chính sách và quy chế cho vay tại ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

 • 2.2.1 Quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành
 • 2.2.2 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.2.2.1 Các nguồn vốn huy động

2.2.2.2 Tình hình sử dụng các nguồn vốn huy động để cấp tín dụng

2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng

 • 2.3.1. Quy mô tín dụng

2.3.1.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay

2.3.1.2 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ

2.3.1.3. Doanh số vốn cho vay/ Vốn huy động.

2.3.1.4. Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động (Hiệu suất sử dụng vốn H1)

 • 2.3.2 Tình hình thu nợ

2.3.2.1. Doanh số thu nợ đến hạn

2.3.2.2. Tổng dư nợ đến hạn

2.3.2.3. Tỷ lệ thu nợ đến hạn

 • 2.3.3. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu

2.3.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn

2.3.3.2. Nợ quá hạn phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2015-2017

2.3.3.3 Tình hình nợ xấu

 • 2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng

2.3.4.1. Doanh số thu nợ

2.3.4.2. Dư nợ bình quân

2.3.4.3. Vòng quay vốn tín dụng

 • 2.3.5. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng

2.3.5.1. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng

2.3.5.2. Dư nợ tín dụng bình quân

2.3.5.3. Tổng lợi nhuận ngân hàng

2.3.5.4. Tỷ suất sinh lời của hoạt động tín dụng

2.4. Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

 • 2.4.1 Quy trình cho vay của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành
 • 2.4.2 Doanh số cho vay và doanh số thu nợ của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.4.2.1 Doanh số cho vay của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.4.2.2 Doanh số thu hồi nợ của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

 • 2.4.3 Đánh giá tình hình dư nợ của Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.4.3.1 Xét về kết cấu dư nợ theo thời hạn cho vay

2.4.3.2 Xét kết cấu dư nợ theo thành phần ngành kinh tế

 • 2.4.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Indovina – Chi nhánh Bến Thành

2.4.4.1 Chỉ tiêu nợ quá hạn

2.4.4.2 Chỉ tiêu về dư nợ trên vốn huy động

2.4.4.3 Chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng

2.5.Nhận xét về hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Indovina –Chi nhánh Bến Thành

 • 2.5.1. Ưu điểm
 • 2.5.2. Nhược điểm
 • 2.5.3. Nguyên nhân gây ra nhược điểm

2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan:

2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan:

Xem thêm:

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG INDOVINA CHI NHÁNH BẾN THÀNH

3.1. Mục tiêu phát triển tín dụng Doanh nghiệp.

 • 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới
 • 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp trong thời gian tới

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Indovina – Chi nhánh Bến Thành

 • 3.2.1. Về phía Ngân hàng
 • 3.2.2 Về phía khách hàng

3.3 Một số kiến nghị

 • 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước và các bộ ngành liên quan
 • 3.2.3. Kiến nghị với Ngân hàng indovina – Chi nhánh Bến Thành

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm báo cáo thực tập: Phân Tích Về Hoạt Động Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng INDOVINA

Trên đây là mẫu đề cương tham khảo làm báo cáo thực tập ngành Ngân Hàng, nếu bạn sinh viên nào muốn triển khai đề cương với đề tài khác hoặc có nhu cầu muốn sử dụng Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập thì liên hệ đến mình qua SĐT ZALO: 0973 287 149

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →