Pháp Luật Về Phạt Vi Phạm Trong Hợp Đồng Lĩnh Vực Thương Mại

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Mục lục

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHÁP LUẬT VỀ PHẠT VI PHẠM TRONG HỢP ĐỒNG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ở nước ta hiện nay, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và thế giới thì có nhiều vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội. Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng như hiện nay thì nền kinh tế – xã hội ở nước ta phải được xây dựng trên một nền tảng cơ sở vật chất nhất định. Việc tham gia vào các quan hệ Thương mại đã và đang đưa các chủ thể trong các quan hệ được ràng buộc bằng các quy định pháp lý được thể hiện bằng các quy định rõ ràng, cụ thể. Có thể nói rằng hoạt động thương mại đã đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế đáp ứng với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Ở nước ta hiện nay cùng với việc ban hành một hành lang pháp lý vững chắc nhằm tăng cường công tác quản lý trong hoạt động thương mại đã trở nên cần thiết và cấp bách. Các quy định của pháp luật lương mại điều chỉnh mọi vấn đề thương mại đã tương đối hoàn thiện. trong đó đặc biệt là chế tài nói chung và phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại được luật lương mại 2005 và các văn bản pháp lý có liên quan điều chỉnh một cách chi tiết nhằm áp dụng trong thực tiễn một cách có hiệu quả.

Trong một vài năm trở lại đây thì đối với hoạt động thương mại nói chung ở nước ta luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện pháp luật trên mọi phương diện. Việc hoàn thiện các quy định pháp lý về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại của các bên đã mang lại nhiều kết quả quan trọng cả ở góc độ lý luận và hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, trong mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, hoạt động thương mại đã có sự thay đổi để hòa chung vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung thì yêu cầu hoàn thiện những quy định rõ ràng là điều vô cùng quan trọng. Với những tính chất ưu việt và tầm quan trọng nêu trên, phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại của các bên trở thành những quy định quan trọng không thể thiếu được trong đời sống xã hội – nhất là trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay. Thế nhưng, thực tiễn của quá trình áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại của hoạt động thương mại còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn có những khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, giữa văn bản và thực tế. Vì vậy, nghiên cứu về đề tài Pháp luật về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại” là một việc làm cần thiết zvà cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về vấn đề này và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Chế tài thương mại nói riêng và hệ thống pháp luật lương mại nói chung đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về Chế tài thương mại trong thực tiễn nước ta.

 1. Phạm vi và mục đích nghiên cứu.

Pháp luật về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại được xem là một lĩnh vực tương đối rộng và phức tạp. Trong khuôn khổ luận khóa luận tốt nghiệp, người viết không có tham vọng giải quyết toàn bộ và trọn vẹn những vấn đề pháp lý về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại đi sâu vào nội dung này ở một số khía cạnh sau: Nội dung về chế tài này được pháp luật lương mại quy định tại khoản 2 Điều 292 luật lương mại 2005.

Thông qua việc nghiên cứu trong phạm vi được đề ra ở trên, người viết mong muốn cung cấp cho người đọc một cách tổng thể các quy định về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại của Điều 292 luật lương mại 2005 tại khoản 2 và cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng áp dụng các quy định này để có thể đánh giá được mức độ bảo vệ của các quy định pháp luật trong thực tế. Đồng thời dựa vào thực trạng đó để nghiên cứu về nguyên nhân của thực trạng ztrên từ đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại.

 1. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài.

Để có thể đạt được mục đích đặt ra khi nghiên cứu đề tài, đòi hỏi khóa luận tốt nghiệp phải giải quyết các vấn đề sau:

 • Thứ nhất, đề cập khái quát về nội dung phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại của các bên, trong đó nêu lên khái niệm, giải thích vì sao mà luật pháp quy định vấn đề đó, cũng như vai trò, ý nghĩa của việc ban hành và áp dụng các quy định trên trong thực tiễn.
 • Thứ hai, phân tích, đánh giá các quy định về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại.
 • Thứ ba, nêu và phân tích thực trạng áp dụng các quy định trên trong thực tiễn, trong đó khóa luận tốt nghiệp chú trọng về những vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thực tiễn. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân của thực trạng trên và đưa ra các giải pháp, đề xuất các giải pháp để đảm bảo tốt hơn việc thực hiện các quy định này ở nước ta trong thời gian trở lại đây.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp sử dụng cho toàn khoá luận là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác – Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:

 1. – Kết hợp giữa phân tích với tổng hợp, diễn dịch với quy nạp làm rõ nội dung cần nghiên cứu.
 2. – So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết quả tổng kết và các quan điểm khác nhau để rút ra kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và các giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của khóa luận

Đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà ban hành pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật, phát hiện của khóa luận về những tồn tại của pháp luật, những vướng mắc trong quá trình thực thi cũng như các kiến nghị nêu ra có thể được xem là sự đánh giá, là ý kiến đóng zgóp được cân nhắc kĩ lưỡng, góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho họ trong công tác chuyên môn.

Đối với sinh viên nghiên cứu, kết quả của khoá luận tốt nghiệp là một nguồn tài liệu có giá trị tham khảo khi học tập, nghiên cứu, nhất là khi hoàn thành các báo cáo khoa học cấp khoa, cấp trường…

Ngoài ra, khoá luận còn có ý nghĩa thiết thực đối với một số đối tượng khác quan tâm đến lĩnh vực thương mại nói chung và việc áp dụng chế tài này trong thực tiễn của hoạt động của pháp luật lương mại.

6. Cơ cấu đề tài

Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo  thì nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và zquy định pháp luật về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • Chương 2: : Thực trạng áp dụng pháp luật về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại ở Việt Nam
 •  Chương 3:  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHẠT  VI PHẠM TRONG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Lý luận chung về phạt vi phạm trong thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phạt vi phạm hợp đồng trong thương mại
 • 1.1.2. Đặc điểm của phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • 1.1.3. Mục đích, ý nghĩa của quy định về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • 1.2. Quy định của pháp luật về phạt vi phạm trong thương mại
 • 1.2.1 Căn cứ áp dụng chế tài phạt vi phạm
 • 1.2.2. Mức phạt vi phạm
 • 1.2.3 Các trường hợp miễn, giảm
 • 1.3. Các yếu tố đảm bảo cho thực thi pháp luật về phạt vi phạm trong thương mại

Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI PHẠT  VI PHẠM TRONG HỢP ĐỒNG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

 • 2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • 2.2. Những kết quả đạt được trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • 2.3. Những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện quy định của pháp luật về áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM TRONG HỢP ĐỒNG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

 • 3.1. Hoàn thiện pháp luật về áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Pháp Luật Về Phạt Vi Phạm Trong Hợp Đồng Lĩnh Vực Thương Mại

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Pháp luật về phạt vi phạm trong hợp đồng lĩnh vực thương mại, các bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo