5/5 - (5 bình chọn)

Tải miễn phí bài tiểu luận thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, được mình chia sẻ với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài cho bài tiểu luận của mình.

Ngành Kinh Tế Chính Trị là một ngành đang được phát triển vì vậy những bạn sinh viên mỗi khi chuẩn bị viết tiểu luận sẽ dành rất nhiều thời gian cho việc chọn đề tài . Tuy nhiên, do chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên sẽ rất dễ phân vân, băn khoăn giữa các đề tài.

Vì vậy, Baocaothuctap.net chia sẻ đến các bạn sinh viên Đề tài Tiểu luận về thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một đề tài viết tiểu luận mà các bạn không nên bỏ qua. 

Dưới đây, Baocaothuctap.net chia sẻ bài mẫu tiểu luận Kinh tế chính trị . Bài mẫu được tác giả hoàn thành chỉnh chu và chỉnh sửa nhiều lần, được giáo viên hướng dẫn chấm điểm cao. Các bạn tham khảo và bám sát yêu cầu giáo viên để điều chỉnh lại cho phù hợp hơn nhé

ĐỀ CƯƠNG Tiểu luận thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN 
1.1. Lý luận chung về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lê chủ nghĩa xã hội 
1.1.1. Khái niệm thành phần kinh tế 
1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
1.1.2.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế nhiều thành phần 
1.1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 
1.1.3. Sự cần thiết phát triển nền kinh tế nhiều thành trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
1.2. Lý luận chung về thành phần kinh tế tư nhân 
1.2.1. Khái niệm 
1.2.2. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam 
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
2.1. Điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh 
2.2.1. Kết quả đạt được 
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
3.1. Quan điểm về phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh 
3.2. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh 
KẾT LUẬN 
TÀI LIỆU THAM KHẢO


MỞ ĐẦU Tiểu luận thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đề tài

Qua gần 35 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, từ “có vị trí quan trọng lâu dài” (Đại hội IX) đến “có vai trò quan trọng là một trong những động lực của nền kinh tế” (Đại hội X) và “là một động lực quan trọng của nền kinh tế” (Đại hội XII và Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII). Theo đó, hàng loạt những quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành và triển khai thực hiện. Đặc biệt lực lượng doanh nghiệp tư nhân đã góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm thay đổi “diện mạo” đất nước, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; hình thành nhiều thương hiệu có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 7% dân số của cả nước, là trung tâm kinh tế năng động nhất của cả nước, đi đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng GDP của thành phố luôn ở mức bình quân 1/3 GDP của cả nước. Theo thống kê, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300.000 doanh nghiệp tư nhân. Giai đoạn 2015-2020, số doanh nghiệp tư nhân thành lập mới tăng bình quân 2.000 doanh nghiệp/tháng.  Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỷ trọng kinh tế tư nhân trong tổng cơ cấu kinh tế thành phố giai đoạn 2006 – 2010 trung bình đạt 50,6%; đến năm 2016 đạt 58,83%; tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của KTTN trong tổng thu các khu vực kinh tế tăng từ 30% trong năm 2006 lên 34% trong năm 2016. Số liệu từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015, vốn đầu tư từ thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm khoảng 61% tổng vốn đầu tư cả giai đoạn, thành phần kinh tế nhà nước chiếm 21% và thành phần kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 18%4. Thông qua số liệu thống kê, có thể khẳng định khu vực KTTN đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, động lực trong phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách, tạo sức mạnh tăng trưởng đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế ở nhiều mặt; chưa thực sự là một đồng lực quan trọng của nền kinh tế. Năng suất và tốc độ tăng năng suất của khu vực kinh tế tư nhân còn thấp và có nhiều hạn chế. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

2.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân.

Làm rõ vai trò, tầm quan trọng phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, rút ra nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm.

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2010 đến năm 2020 tại TPHCM

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Bố cục

Ngoài mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận về thành phần kinh tế tư nhân

Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3. Quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh


KẾT LUẬN Tiểu luận thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Sự phát triển của khu vực KTTN ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng khi xác định KTTN là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 – Khóa XII về phát triển KTTN, thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết này và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tế địa phương để đề ra các cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm kích thích, tạo động lực thúc đẩy khu vực KTTN của thành phố phát triển, xứng đáng với vai trò “đầu tàu” kinh tế của cả nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là tiểu luận thành phần kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh được mình chia sẻ với các bạn, ngoài ra muốn hoàn thành được 1 bài tiểu luận các bạn phải đầu tư công sức, tâm huyết, thời gian mới hoàn thành bài tiểu luận của mình hoàn chỉnh.

Hiện tại. Baocaothuctap.net có nhận Viết thuê báo cáo tốt nghiệp trọn gói. Bạn sinh viên nào gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ thì liên hệ ngay Zalo: 0909 232 620 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất! 

Contact Me on Zalo