Quá Trình Giao Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Tại Cty TNHH

Rate this post

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: QUÁ TRÌNH GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

1.1. Khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa

 • 1.1.1.Khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hóa
 • 1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

1.2. Khái quát về giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa

 • 1.2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng
 • 1.2.2. Chủ thể giao kết hợp đồng

1.3. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

 • 1.3.1. Trình tự giao kết
 • 1.3.2. Thời điểm giao kết hợp đồng
 • 1.3.3. Hợp đồng vô hiệu và việc xử lý hợp đồng vô hiệu

1.4. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa

 • 1.4.1. Một số nguyên tắc thực hiện hợp đồng
 • 1.4.2. Thực hiện các nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa
 • 1.4.3. Một số biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng
 • 1.4.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu

1.5. Giải quyết tranh chấp phát sinh

 • 1.5.1. Các phương thức giải quyết tranh chấp
 • 1.5.2. Chế tài áp dụng giải quyết tranh chấp

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY  TNHH SX TM DV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Chiếu Sáng Việt Nam

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty TNHH SX TMDV Chiếu Sáng Việt Nam.
 • 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Chiếu Sáng Việt Nam

 • 2.2.1. Quá trình giao kết hợp đồng
 • 2.2.2. Quá trình thực hiện hợp đồng
 • 2.2.3. Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng và biện pháp giải quyết tranh chấp

2.3. Nhận xét về quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam

 • 2.3.1. Những kết quả đã đạt được
 • 2.3.2. Những khó khăn, tồn tại trong quá trình soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TSXTMDV CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

3.1.Kiến nghị đối với Công ty

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem them:

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: QUÁ TRÌNH GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH

Trên đây là bài viết chia sẻ một đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên học ngành Luật,nếu bạn nào muốn triển khai đề cương khác hoặc ặp phải khó khăn trong quá trình làm bài báo cáo tốt nghiệp cần người hỗ trợ thì có thể liên hệ đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Tốt Nghiệp của mình bằng cách kết nối với SĐT ZALO: 0973 287 149