Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần Phân Bón

Bài viết sau giới thiệu các bạn sinh viên đang thực tập tại công ty phân bón mẫu Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần phân bón, ngoài ra còn có thêm  Chức năng, nhiệm vụ của công ty lĩnh vực phân bón, các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới bài nhé

1 Chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần phân bón

1.1 Chức năng:

Công Ty Cổ phần phân bón Long Hiệp có đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng và tài khoản riêng để giao dịch sản xuất kinh doanh. Công Ty thực hiện chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

1.2 Nhiệm vụ:

 • – Công Ty Cổ phần phân bón Long Hiệp là một tổ chức sản xuất, gia công pha chế các loại thuốc thực vật. Công Ty phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Tổng Công Ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty, chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm do Công Ty sản xuất.
 • – Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình để tạo sự uy tín với khách hàng.
 • – Áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất phù hợp với chiến lượt và kế hoạch chung của Tổng Công Ty và nhu cầu thị trường.
 • – Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Công Ty theo sự phê duyệt của Tổng Công Ty.
 • – Làm tròn nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, chấp hành tốt nghiêm túc các chế độ chính sách về quản lý kinh tế tài chính của Công Ty, chế độ hạch toán kinh kế.
 • – Sử dụng hợp lý lao động, nguyên liệu – vật tư, tiền vốn, trang thiết bị của Công Ty trong sản xuất để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
 • – Thực hiện tốt chính sách, chế độ quản lý tài sản, tài chính, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề CBCNV của Công Ty.
 • – Giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo điều kiện đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể CBCNV trong đơn vị.

1.4 Lĩnh vực hoạt động

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp cho Công Ty Cổ phần phân bón Long Hiệp kinh doanh các ngành nghề sau:

 • – Sản xuất, gia công pha chế các loại thuốc thực vật, phân bón lá;
 • – Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư bảo vệ thực vật, phân lá và các loại vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp;
 • – Sản xuất, gia công hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
 • – Cho thuê kho bãi, văn phòng.

Xem thêm

1.5 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần phân bón

1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần phân bón
Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần phân bón

Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức Công Ty

1.5.2 Chức năng nhiệm vụ các bộ phận:

 •  Đại hội đồng cổ đông:
 • – Thông qua định hướng phát triển của Công Ty.
 • – Quyết định những loại cổ phần và tổng số từng loại cổ phần được quyền chào bán.
 • – Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
 • – Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.
 • – Xem xét, xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công Ty và cổ đông của Công Ty.
 • – Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.
 •  Ban kiểm soát:

– Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của Công Ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của Công Ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

 •  Hội đồng quản trị:
 • – Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty.
 • – Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư hàng năm của Công Ty.
 • – Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công Ty.
 • – Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
 • – Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty.
 • – Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
 •  Giám đốc:
 • – Quyết định các vấn đề kinh doanh hàng ngày của Công Ty mà không cần quyết định của HĐQT.
 • – Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.
 • – Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty.
 • – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý của Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 •  Phó Giám đốc:
 • – Giúp Giám đốc điều hành Công Ty theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được Giám đốc phân công và ủy quyền, thay thế Giám đốc khi vắng mặt.
 •  Phòng QC & TL: Kiểm tra chất lượng và thử nghiệm
 • – Kiểm tra chất lượng, đảm bảo việc thực hiện chính sách chất lượng của các loại sản phẩm mới.
 • – Nghiên cứu, thử nghiệm các loại sản phẩm.
 • – Định hướng phát triển các loại sản phẩm mới.
 •  Phòng kế hoạch tổng hợp:
 • – Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ cấu công thức phối chế sử dụng nguyên vật liệu phù hợp, qui trình công nghệ ổn định và cải tiến chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu sửa đổi các tiêu chuẩn kỹ thuật đã lạc hậu không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh được Ban Giám đốc duyệt. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, hợp lý hóa sản xuất.
 • – Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công Ty trong việc quản lý, điều hành công việc thuộc các lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh.
 • – Lập kế hoạch cung ứng nguyện liệu, phụ liệu, vật tư, dự thảo các hợp đồng mua bán, tổ chức mua sắm nguyên liệu kịp thời cung ứng cho sản xuất. Tìm nguồn vật tư nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, thực hiện báo cáo thống kê theo chế độ nhà nước quy định.
 • Trưởng phòng kế hoạch có trách nhiệm quản lý các bộ phận sau:
 • – Bộ phận cung cấp hàng hóa:
 •  Kiểm soát, cân đong đo đếm đủ và đúng về số lượng qui cách tất cả các loại hàng hóa khi xuất nhập kho.
 •  Thực hiện việc đặt hàng theo kế hoạch và theo chỉ số tồn kho, theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • – Bộ phận sản xuất:
 •  Kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm sang chai đúng theo tiêu chuẩn của phòng QC & TL.
 •  Nhận các hàng hóa, vật tư sang chai trong ngày, chịu trách nhiệm với các vật tư, hàng hóa đó.
 • – Bộ phận cơ điện:
 •  Quản lý toàn bộ các trang thiết bị máy móc, viết hướng dẫn sử dụng máy, các trang thiết bị về điện trong Công Ty.
 •  Đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho sản xuất luôn ở trạng thái hoạt động tốt.
 •  Phòng kế toán:
 • – Là nơi thực hiện công tác hạch toán nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ dữ liệu về chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình hiện có và sự biến động các tài sản.
 • – Định kỳ ( Tháng, Quý, Năm) lập các báo cáo theo đúng chế độ, gửi lên các cơ quan quản lý, ban kiểm soát.
 • – Xác định nhu cầu về vốn và xây dựng các kế hoạch tài chính của Công Ty.
 • – Theo dõi sổ sách và hạch toán các công trình cho từng đội sản xuất.
 • – Theo dõi quá trình vay vốn cung ứng vốn cho các đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc điều hành để có những quyết định chính xác kịp thời.
Báo cáo thực tập tại công ty phân bón, Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →