Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Rate this post

Download mẫu khóa luận tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Chứng Khoán MB, bài khóa luận hoàn thành năm 2020 và có điểm cao, chia sẻ tới các bạn sinh viên khóa sau tham khảo.  LƯU Ý: Qúa trình làm báo cáo thực tập ngành Luật nếu các bạn cần hỗ trợ viết bài hoàn thiện, chất lượng có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập qua: https://zalo.me/0909232620


Mục lục

Lời mở đầu khóa luận  Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

 1. Lý do chọn đề tài

Một lý do mà mọi người dễ dàng thống nhất là, để tiến hành sản xuất kinh doanh thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Trong nhiều diễn đàn và trong công luận ở nước ta, người ta bàn rất nhiều về vấn đề vốn của doanh nghiệp, chủ yếu là vốn vay Ngân hàng. Tình trạng khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận thấp, hàng hoá tiêu thụ chậm, không đổi mới dây chuyền sản xuất… Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thế giới toàn cầu hoá thì việc một quốc gia có hội nhập vào nền kinh tế thế giới hay không và hội nhập ở mức độ nào sẽ cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sở tại. Khả năng cạnh tranh là nguồn năng lực thiết yếu để doanh nghiệp tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập kinh tế. Mặt khác, những chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn tự có… trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, kỹ năng cạnh tranh, bộ máy tổ chức sản xuất, lợi nhuận. Để đạt được yêu cầu đó thì vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn của mình?

Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé kiến thức của mình vào những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Sau một quá trình thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán MB cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo, các cô, chú và các anh, chị trong công ty nên em đã chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán MB”.

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của để tài

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn

Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán MB giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, nhằm đưa ra một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty.

3.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong khóa luận là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát dựa trên cơ sở các số liệu được cung cấp và tình hình thực tế tại Công ty. Ngoài ra con so sánh với các số liệu trung bình của ngành được cung cấp ở một số website.

4.Kết cấu của khóa luận

Báo cáo thực tập gồm có 3 chương:

 1. Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn
 2. Chương 2: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần chứng khoán MB
 3. Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng câo hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB

Đề cương chi tiết khóa luận Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

Lời nói đầu.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

 • 1.1. Khái quát chung về vốn của doang nghiệp
 • 1.1.1. Vốn là gì
 • 1.1.2 Phân loại vốn
 • 1.1.2.1 Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định
 • 1.1.2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành
 • 1.1.2.3 Phân loại theo thời gian huy động
 • 1.1.2.4 Phân loại vốn theo phạm vi huy động
 • 1.1.3 Vai trò của vốn đối với hoạt động sản kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2 . Hiệu quả sử dụng vốn cùa doanh nghiệp
 • 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • 1.2.1.1 Hiệu quả sử dụng vốn là gì
 • 1.2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt nam hiện nay
 • 1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • 1.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận
 • 1.2.3 Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
 • 1.2.3.1 Tốc độ luân chuyển
 • 1.2.3.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
 • 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
 • 1.2.4.1 Cơ cấu vốn
 • 1.2.4.2 Chi phí vốn
 • 1.2.4.3 Thị trường của doanh nghiệp
 • 1.2.4.4 Nguồn vốn
 • 1.2.4.5 Rủi ro kinh doanh
 • 1.2.4.6 Nhân tố con người

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 • 2.1. Giới thiệu công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.1.1. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2. Quá trình phát triển
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị
 • 2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • 2.1.2.2. Kết quả kinh doanh
 • 2.1.3. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của đơn vị thực tập .
 • 2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.1. Khái quát chung về nguồn vốn của công ty
 • 2.2.1.1. Cơ cấu tài sản
 • 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn
 • 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
 • 2.2.2.1. Tình hình sử dụng vốn cố định của công ty
 • 2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • 2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
 • 2.2.3.1. Cơ cấu vốn lưu động
 • 2.2.3.2. Tình hình thanh toán của công ty trong các năm qua
 • 2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.4.1. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận.
 • 2.2.4.3. Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
 • 2.2.4.4. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
 • 2.2.4.5. Mức tiết kiệm vốn lưu động
 • 2.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
 • 2.2.6.1. Những kết quả đạt được
 • 2.2.6.2. Những mặt tồn tại

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 • 3.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới
 • 3.2 Một số giải pháp chủ yếu
 • 3.3 Kiến nghị
 • 3.3.1 Về phía nhà nước
 • 3.3.2 Về phía doanh nghiệp
 • KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương 1: Tổng quan về công ty chứng khoán MB và MBS chi nhánh Hà Nội

1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán MB

1.1.1. Tổng quan

Công ty cổ phần Chứng khoán MB được thành lập ngày 11/05/2000 với tên gọi ban đầu là Công ty Chứng khoán Thăng Long. Sau 20 năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của MBS. Đó là việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT thành Công ty hợp nhất với tên gọi là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Ngày 09/12/2013, Công ty sau hợp nhất đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động, đánh dấu thành công của thương vụ hợp nhất công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường, nâng cao vị thế của MBS trên thị trường chứng khoán trong nước. Công ty tự hào là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên và trong 2 năm liên tiếp 2009, 2010 đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới tại cả  hai sở giao dịch: Sở GDCK Hà Nội(HNX) và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh(HOSE)  và liên tục đứng Top 5 thị phần cả hai Sở. MBS đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế VN nói chung.

Với thế mạnh là công ty thành viên của Tập đoàn MB, MBS liên tụ vươn lên đạt các mốc phát triển mới cả về quy mô và nghiệp vụ. Hiện nay, MBS tập trung vào hai mảng hoạt động chính là Dịch vụ chứng khoán và Dịch vụ ngân hàng đầu tư được bổ trợ bởi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu.

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều tỉnh thành phố trọng điểm. MBS đã thu hút và phát triển được một đội ngũ nhân sự năng động trong đó có hàng chục chuyên gia phân tích và hàng trăm chuyên gia quan hệ khách hàng cá nhân được đào tạo bài bản và có đạo sức tốt, không ngừng phấn đấu để cung cấp dịch vụ và các giải pháp kinh doanh cho khách hàng với sự cẩn trọng, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất.

Thành lâp

Vốn điều lệ

Trụ sở

Website

Công ty CP chứng khoán MB

MB Securities Joint Stock Company

11/05/2000

1.221.242.800.000 đồng

Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

www.mbs.com.vn

 • Tầm Nhìn

Công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán tốt nhất cho khách hàng

 • Sứ mệnh

Mang đến cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài chính cho từng khách hàng và cổ đông

 • Giá trị cốt lõi

Sáng tạo đi kèm thực tiễn

Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm các sáng tạo của MBS.

Sáng tạo được thể hiện trong từng quy trình thực hiện công việc và nghiên cứu đưa ra giải pháp, từ việc không ngừng tìm hiểu, học tập, lắng nghe và áp dụng tất cả những thay đổi phù hợp nhất để đạt được những giải pháp tối ưu nhất với từng khách hàng riêng biệt. Sáng tạo góp phần quan trọng đảm bảo sự phục vụ tốt nhất đối với từng nhóm đối tượng khách hàng của MBS.

Tôn trọng và học tập

MBS đề cao sự tôn trọng các ý tưởng sáng tạo, các ý kiến đóng góp của từng cá nhân; đồng thời, đánh giá cao tinh thần học tập lẫn nhau giữa các cá nhân và từ yêu cầu của từng khách hàng.

Tôn trọng còn được thể hiện qua việc đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng thông qua việc lắng nghe, hỏi sâu để thấu đáo vấn đề. Đó được coi là Giá trị lớn nhất, là trách nhiệm trọng yếu của từng cá nhân thuộc MBS, tạo nên sự khác biệt về phong cách phục vụ của MBS.

Mẫn cán

XEM KHO 99+ BÀI MẪU ==> KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Để thành công và được khách hàng và đối tác tin cậy và lựa chọn, Người MBS cần phải làm việc mẫn cán tức là chủ động làm việc, luôn nghĩ ra cách thực hiện công việc tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

MBS đồng thời duy trì kỷ luật cao để triển khai nhanh, nhất quán các quy trình công việc, ý tưởng sáng tạo và các cam kết, đặc biệt là các cam kết liên quan đến an toàn tài chính với khách hàng và nhân viên MBS.

Tinh thần đồng đội

Một tổ chức một mục tiêu – không có một cá nhân nào là quá quan trọng tại MBS.

Để thống nhất mục tiêu, hành động, các cán bộ quản lý MBS cần là những người nắm bắt được chiến lược của công ty, biết giao việc theo tiêu chuẩn SMART, định hướng cách giải quyết công việc và giám sát kết quả của các công việc đó.

Trách nhiệm và phát triển cộng đồng

MBS cam kết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và lợi nhuận cho cộng đồng xã hội, giúp tạo ra một thị trường vốn phục vụ hiệu quả nhất phát triển kinh tế đất nước.

Đồng thời, MBS mang đến cho các gia đình và doanh nghiệp các giá trị đầu tư và tài chính tối ưu.

1.1.2. Chặng đường phát triển và thành tựu đạt được

 • Các cột mốc thời gian quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của MBS:
 • Năm 2000, Thành lập bởi Ngân hàng TMCP Quân Đội với vốn điều lệ 9 tỷ đồng.
 • Năm 2003, Tăng vốn điều lệ lên 43 tỷ đồng.
 • Năm 2006, Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.
 • Năm 2007, Chuyển đổi thành công ty cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
 • Năm 2008, Tăng vốn điều lệ lên 420 tỷ đồng.
 • Năm 2009, Tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.
 • Năm 2010, Tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng.
 • Năm 2012, Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS).
 • Năm 2013, Hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT thành Công ty hợp nhất với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Đồng thời Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.221 tỷ đồng.
 • Công ty hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 09/12/2013; Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 31/12/2013; và Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2014.
 • Thành tựu đã đạt được:

Năm 2008: Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu năm 2008 (Do Sở GDCK Hà Nội bình chọn)

Năm 2009:

 • Đứng đầu thị phần môi giới (tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội)
 • Công ty chứng khoán được yêu thích nhất năm 2009 (tại sở GDCK Hà Nội do Báo đầu tư kết hợp với Sở GDCK Hà Nội bình chọn)
 • Danh hiệu tin và dùng Việt Nam (do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn)

Năm 2010:

 • Đứng đầu thị phần môi giới (tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội)
 • Bằng khen của thủ tướng chính phủ (cho doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2000 – 2010)
 • Bằng khen của UBND TP. Hà Nội (về thành tích đạt được trong 10 năm thành lập)
 • Cúp Thăng Long (do UBND TP.Hà Nội trao tặng)
 • Doanh nghiệp tiêu biểu (trong chương trình “ Trí tuệ Thăng Long – Hà Nội”)
 • Thương hiệu chứng khoán uy tín
 • Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2010

Năm 2012:

 • Giải thưởng M&A (Thương vụ Diageo – Halico được bình chọn là Thương vụ M&A tiêu biểu năm 2011 – 2012

Năm 2014:

 • Giải thưởng M&A (Thương vụ hợp nhất và sáp nhập tiêu biểu 2013 – 2014,
  Công ty chứng khoán tư vấn M&A tiêu biểu 2013 – 2014)

Năm 2015:

 • Bằng khen của UBND TP. Hà Nội (15 năm thành lập và phát triển)
 • Bằng khen của Chủ Tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (15 năm thành lập và phát triển)
 • Bằng khen của Hiệp Hội Chứng Khoán Việt Nam (đóng góp cho sự phát triển của TTCK Việt Nam trong 15 năm hoạt động)
 • Giải thưởng M&A (Công ty Chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A 2014 – 2015)
 • Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoan 2005 – 2015 (do Sở GDCK Hà Nội bình chọn)
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Năm 2016:

 • Bằng khen của UBND TP. Hà Nội
 • Giải thưởng thương hiệu mạnh năm 2016
 • Giải thưởng M&A (Công ty Chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A)

Năm 2017:

 • Bằng khen của UBND TP. Hà Nội
 • Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu năm 2017 (do Sở GDCK Hà Nội bình chọn)

Năm 2018:

 • Bằng khen của bộ tài chính
 • Giấy khen của Hiệp Hội Kinh Doanh Chứng Khoán Việt Nam
 • Bằng khen của bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Giải thưởng do WORD FINANCE trao tặng: ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2018
 • Giải thưởng do WORD FINANCE trao tặng: công ty quản lý đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2018
 • Top 10 công ty chứng khoán tiêu biểu do Sở GDCK Hà Nội trao tặng

Năm 2019:

 • Công ty phát hành chứng quyền tốt nhất Việt Nam 2019 do tạp chí INTERNATIONAL FINANCE trao tặng

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

Trên đây là một số nội dụng mẫu khóa luận tốt nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Chứng Khoán mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty chứng khoán, các bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo