Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 1. Lý do chọn đề tài

Một lý do mà mọi người dễ dàng thống nhất là, để tiến hành sản xuất kinh doanh thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Trong nhiều diễn đàn và trong công luận ở nước ta, người ta bàn rất nhiều về vấn đề vốn của doanh nghiệp, chủ yếu là vốn vay Ngân hàng. Tình trạng khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận thấp, hàng hoá tiêu thụ chậm, không đổi mới dây chuyền sản xuất… Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thế giới toàn cầu hoá thì việc một quốc gia có hội nhập vào nền kinh tế thế giới hay không và hội nhập ở mức độ nào sẽ cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sở tại. Khả năng cạnh tranh là nguồn năng lực thiết yếu để doanh nghiệp tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập kinh tế. Mặt khác, những chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn tự có… trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, kỹ năng cạnh tranh, bộ máy tổ chức sản xuất, lợi nhuận. Để đạt được yêu cầu đó thì vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn của mình?

Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé kiến thức của mình vào những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Sau một quá trình thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán MB cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo, các cô, chú và các anh, chị trong công ty nên em đã chọn đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán MB”.

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của để tài

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn

Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng và quản lý vốn tại Công ty cổ phần chứng khoán MB giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, nhằm đưa ra một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Công ty.

3.Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong khóa luận là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát dựa trên cơ sở các số liệu được cung cấp và tình hình thực tế tại Công ty. Ngoài ra con so sánh với các số liệu trung bình của ngành được cung cấp ở một số website.

4.Kết cấu của khóa luận

Báo cáo thực tập gồm có 3 chương:

 1. Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn
 2. Chương 2: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần chứng khoán MB
 3. Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng câo hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB

Lời nói đầu.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

 • 1.1. Khái quát chung về vốn của doang nghiệp
 • 1.1.1. Vốn là gì
 • 1.1.2 Phân loại vốn
 • 1.1.2.1 Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định
 • 1.1.2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành
 • 1.1.2.3 Phân loại theo thời gian huy động
 • 1.1.2.4 Phân loại vốn theo phạm vi huy động
 • 1.1.3 Vai trò của vốn đối với hoạt động sản kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2 . Hiệu quả sử dụng vốn cùa doanh nghiệp
 • 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • 1.2.1.1 Hiệu quả sử dụng vốn là gì
 • 1.2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
 • 1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt nam hiện nay
 • 1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
 • 1.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận
 • 1.2.3 Một số chỉ tiêu khác phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
 • 1.2.3.1 Tốc độ luân chuyển
 • 1.2.3.2 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
 • 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
 • 1.2.4.1 Cơ cấu vốn
 • 1.2.4.2 Chi phí vốn
 • 1.2.4.3 Thị trường của doanh nghiệp
 • 1.2.4.4 Nguồn vốn
 • 1.2.4.5 Rủi ro kinh doanh
 • 1.2.4.6 Nhân tố con người

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 • 2.1. Giới thiệu công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.1.1. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2. Quá trình phát triển
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại đơn vị
 • 2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • 2.1.2.2. Kết quả kinh doanh
 • 2.1.3. Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của đơn vị thực tập .
 • 2.1.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.1. Khái quát chung về nguồn vốn của công ty
 • 2.2.1.1. Cơ cấu tài sản
 • 2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn
 • 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
 • 2.2.2.1. Tình hình sử dụng vốn cố định của công ty
 • 2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • 2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
 • 2.2.3.1. Cơ cấu vốn lưu động
 • 2.2.3.2. Tình hình thanh toán của công ty trong các năm qua
 • 2.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.4.1. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.4.2. Tỷ suất lợi nhuận.
 • 2.2.4.3. Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động
 • 2.2.4.4. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
 • 2.2.4.5. Mức tiết kiệm vốn lưu động
 • 2.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần chứng khoán MB
 • 2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
 • 2.2.6.1. Những kết quả đạt được
 • 2.2.6.2. Những mặt tồn tại

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 • 3.1 Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới
 • 3.2 Một số giải pháp chủ yếu
 • 3.3 Kiến nghị
 • 3.3.1 Về phía nhà nước
 • 3.3.2 Về phía doanh nghiệp
 • KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách làm đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty chứng khoán, các bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →