TẢI MIỄN PHÍ 3 BÀI MẪU VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Rate this post

Dưới đây là những Bài Mẫu Về Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh đạt điểm cao từ các sinh viên khóa trước chia sẻ . Mời các bạn sinh viên tải về để sử dụng khi viết bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài ra, còn nhiều bài mẫu báo cáo thực tập của những đề tài khác, và các bài mẫu đầy đủ đạt điểm cao, các bạn có thể theo dõi, tải các bài viết khác

Trong quá trình viết bài tốt nghiệp, những tài liệu trên đây có thể chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của các bạn sinh viên, bên mình có dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạn có nhu cầu hãy trao đổi với mình qua sđt/ zalo : 0909232620


TẢI BÀI MẪU 1 : KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH YC-TEC VN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH YC – TEC VIỆT NAM

1.1.   Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH YC – TEC Việt Nam

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh

1.1.2.1 Chức năng

1.1.2.2 Nhiệm vụ

1.1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

1.2.   Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh

1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ

1.3.   Tổ chức công tác kế toán của công ty

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ

1.3.3 Các chính sách kế toán

1.3.3.1 Các quy định chung

1.3.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

1.3.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

1.3.3.4 Hệ thống báo cáo kế toán

1.3.3.5 Hình thức sổ kế toán

Xem Thêm ==> 4 Bài Kết Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.1.   Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Doanh thu hợp đồng thương mại

2.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

2.1.4 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.1.5 Sổ sách sử dụng

2.1.6 Trình tự kế toán doanh thu

2.2.   Kế toán chi phí

2.2.1 Kế toán giá vốn hang bán

2.2.1.1 Kế toán giá vốn hàng bán và các phương pháp tính giá thành

2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng

2.2.2.1 Khái niệm

2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.2.2.3 Trình tự kế toán chi phí bán hàng

2.2.3 Kế toán quản lý doanh nghiệp

2.2.3.1 Khái niệm

2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.2.3.3 Trình tự kế toán quản lý doanh nghiệp

2.2.4 Doanh thu hoạt động tài chính

2.2.4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.2.4.2 Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính

2.2.5 Chi phí hoạt động tài chính

2.2.5.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.2.5.2 Sơ đồ 2.6 – Trình tự kế toán chi phí tài chính

2.2.6 Kế toán thu nhập và chi phí khác

2.2.6.1 Thu nhập khác

2.2.6.2 Chi phí khác

2.3.   Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.3.3 Sơ đồ kế toán

CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1.   Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ

3.1.1 Đặc điểm

3.1.2 Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ

3.1.2.1 Tài khoản sử dụng

3.1.2.2 Trình tự kế toán

3.2.   Kế toán chi phí

3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán

3.2.1.1 Chứng từ sử dụng

3.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng

3.2.1.3 Qui trình tính giá vốn hàng bán

3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1.   Nhận xét

4.1.1 Ưu điểm

4.1.2 Nhận xét chung về đội ngũ nhân viên

4.1.3 Nhận xét về tổ chức kế toán của công ty

4.1.4 Nhận xét về kế toán xác định kết quả kinh doanh

4.2.   Kiến nghị

4.3.   Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TẢI MIỄN PHÍ BÀI MẪU 1


TẢI MIỄN PHÍ BẢI MẪU 2 : KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP CHẾ BIẾN DV THỦY SẢN CÁT HẢI

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2

1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1. Vai trò, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.3. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
1.4. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp
2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem thêm ==> 4 Bài Cơ Sở Lý Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THUỶ SẢN CÁT HẢI

1. Khái quát chung về công ty CP chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.3. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
1.4. Tổ chức công tác kế toán
2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải
2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải.
2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.5. Kế toán chi phí tài chính
2.6. Kế toán thu nhập khác
2.7. Kế toán chi phí khác
2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI

1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải.
1.1. Ưu điểm
1.2. Hạn chế
2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải.
2.1. Tính cấp thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
2.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải.

KẾT LUẬN

TẢI MIỄN PHÍ BÀI 2


TẢI MIỄN PHÍ BÀI MẪU SỐ 3 : KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTTNHH TÂN PHƯỚC LONG

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Phương pháp nghiên cứu
  4. Phạm vi nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh 

     1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.4 Phân loại kết quả hoạt động kinh doanh

       1.1.4.1 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1.4.2 Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động khác

1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập

     1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.2.1.1 Khái niệm

1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu

1.2.1.3 Nguyên tắc xác định doanh thu

1.2.1.4 Chứng từ kế toán

1.2.1.5 Tài khoản sử dụng

.  1.2.1.6 Phương pháp hạch toán

   1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

1.2.2.1 Khái niệm

1.2.2.2 Chứng từ kế toán

1.2.2.3 Tài khoản sử dụng

1.2.2.4 Phương pháp hạch toán

     1.2.3 Kế toán thu nhập từ hoạt động khác

1.2.3.1 Khái niệm

1.2.3.2 Chứng từ kế toán

1.2.3.3 Tài khoản sử dụng

1.2.3.4 Phương pháp hạch toán

1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

      1.3.1 Chiết khấu thương mại:.

1.3.1.1 Khái niệm

1.3.1.2 Quy định hạch toán

1.3.1.3 Tài khoản sử dụng

1.3.1.4 Phương pháp hạch toán

   1.3.2 Giảm giá hàng bán.

1.3.2.1 Khái niệm

1.3.2.2 Quy định hạch toán

1.3.2.3 Tài khoản sử dụng

1.3.2.4 Phương pháp hạch toán

1.3.3 Hàng bán bị trả lại

1.3.3.1 Khái niệm.

1.3.3.2 Quy định hạch toán

1.3.3.3 Tài khoản sử dụng

1.3.3.4 Phương pháp hạch toán

1.4. Kế toán chi phí , giá vốn 

     1.4.1 Kế toán chi phí giá vốn hàng bán

1.4.1.1 Khái niệm

1.4.1.2 Chứng từ kế toán

1.4.1.3 Tài khoản sử dụng

1.4.1.4 Phương pháp hạch toán

     1.4.2 Kế toán chi phí tài chính

1.4.2.1 Khái niệm

1.4.2.2 Chứng từ kế toán

1.4.2.3 Tài khoản sử dụng

1.4.2.4 Phương pháp hạch toán

1.4.3 Kế toán chi phí bán hàng

1.4.3.1 Khái niệm

1.4.3.2 Chứng từ kế toán

1.4.3.3 Tài khoản sử dụng

1.4.3.4 Phương pháp hạch toán

1.4.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.4.4.1 Khái niệm

1 .4.4.2 Chứng từ kế toán

1.4.4.3 Tài khoản sử dụng

1.4.4.4 Phương pháp hạch toán

   1.4.5 Kế toán chi phí khác

1.4.5.1 Khái niệm

1 .4.5.2 Chứng từ kế toán

1.4.5.3 Tài khoản sử dụng

1.4.5.4 Phương pháp hạch toán

      1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.4.6.1 Khái niệm

1.4.6.2 Phương pháp tính thuế

1 .4.6.3 Chứng từ kế toán

1.4.6.4 Tài khoản sử dụng

1.4.6.5 Phương pháp hạch toán

Xem thêm ==> 6 Đề cương về Kế Toán Doanh Thu Chi Phí và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh 

1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.5.1 Khái niệm 43

1.5.2 Chứng từ kế toán

1.5.3 Tài khoản sử dụng

1.5.4 Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC LONG

   2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân Phước Long

2.1.1 Khái quát công ty

2.1.2  Nghành nghề kinh doanh của đơn vị

2.1.3  Tổ chức cơ cấu của đơn vị

2.1.3.1 Cơ cấu quản lý

2.1.3.2 Bộ máy kế toán

  1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
  2. Một số thông tin cơ bản về công tác kế toán tại công ty.
  3. Hình thức ghi sổ kế toán

2.2 Tình hình thực tế tại công ty 

      2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2.2.1.1 Chứng từ kế toán

2.2.1.2 Tài khoản sử dụng.

2.2.1.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.1.4 Sổ sách minh hoạ

   2.2.2 Doanh thu tài chính

2.2.4.1 Chứng từ kế toán

2.2.4.2 Tài khoản sử dụng.

2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ

   2.2.3 Thu nhập khác

2.2.3.1 Chứng từ kế toán

2.2.3.2 Tài khoản sử dụng

2.2.3.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.3.4  Sổ sách minh hoạ

   2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 

2.2.4.1 Chứng từ kế toán

2.2.4.2 Tài khoản sử dụng

2.2.4.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh.

2.2.4.4 Sổ sách minh hoạ

   2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 

2.2.5.1 Chứng từ kế toán

2.2.5.2 Tài khoản sử dụng

2.2.5.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.5.4 Sổ sách minh hoạ

2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.6.1 Chứng từ kế toán

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng

2.2.6.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.6.4 Sổ sách minh hoạ

2.2.7 Kế toán chi phí khác 

2.2.7.1 Chứng từ kế toán

2.2.7.2 Tài khoản sử dụng

2.2.7.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.7.4 Sổ sách minh hoạ

2.2.8 Kế toán chi phí thuế TNDN

2.2.8.1 Chứng từ kế toán

2.2.8.2 Tài khoản sử dụng

2.2.8.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.8.4 Sổ sách minh hoạ

2.2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.9.1 Chứng từ kế toán

2.2.9.2 Tài khoản sử dụng

2.2.9.3 Một số nghiệp vụ thực tế phát sinh

2.2.9.4 Sổ sách minh hoạ

CHƯƠNG III :  MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  TẠI CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC LONG 

3.1  Nhận xét chung

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Tồn tại

3.2  Giải pháp

3.3  Một số ý kiến khác để tăng lợi nhuận

KẾT LUẬN 

PHỤ LỤC

TẢI MIỄN PHÍ BÀI 3


Để hoàn thành 1 bài báo cáo thực tập về Kế Toán Doanh Thu Chi Phí đạt điểm cao, các bạn sinh viên cần phải đầu tư nhiều thời gian xin công ty thực tập và tìm kiếm số liệu, phân tích nội dung rất tốn nhiều thời gian . Tuy nhiên, các bạn cũng có thể tham khảo, dịch vụ làm báo cáo thực tập bên mình, để dành nhiều thời gian cho việc khác. Tải bài viết này, mình chia sẻ những bài mẫu trong báo cáo kế toán doanh thu chi phí  chúc các bạn có được tài liệu bổ ích, và hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp

liên hệ hỗ trợ viết bài mọi người kết bạn qua zalo : 0909232620

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →