Báo cáo thực tập về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Tải miễn phí bài báo cáo thực tập Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được mình chia sẻ với các bạn sinh viên đang tìm kiếm đề tài

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Vì thế mà Baocaothuctap.net chọn đề tài làm báo cáo thực tập Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là một Đề tài báo cáo tốt nghiệp Luật đất đai mà các bạn sinh viên ngành Luật không nên bỏ qua. Ngoài ra, thì các bạn có thể tham khảo nhiều hơn tại website của mình nhé.

Mục lục

Đề cương báo cáo thực tập Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

LỜI MỞ ĐẦU 
1.Lý do chọn đề tài 
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
5. Cơ cấu của báo cáo 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
1.1 Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
Các loại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1.2. Quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1.3 .Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Pháp Luật Việt Nam hiện hành 
1.3.1. Phương thức thương lượng 
1.3.2. Phương thức hòa giải 
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
2.1. Tình hình tranh chấp đất đai tại xã Hưng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. 
2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 
2.2.1. Tình hình tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại xã Hưng Phúc thông qua phương thức hòa giải tại cơ sở 
2.2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hình thức hòa giải do UBND cấp xã tổ chức thực hiện 
2.3. Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai tại địa cấp xã tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 
2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 
2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
3.1. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến 
3.2. Hoàn thiện pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
KẾT LUẬN 


Hướng dẫn viết phần mở đầu báo cáo thực tập Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1: Lý do chọn đề tài

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Vấn đề nghiên cứu tìm hiểu cũng như phân tích đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vướng mắc qua thực tiễn xét xử là nội dung quan trọng để góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp hiện nay tại Tòa án. Đồng thời, tìm ra phương hướng giải quyết nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cần thiết, có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, hạn chế sai sót thường gặp trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tối đa của các bên khi tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chính vì thế, em chọn đề tài “Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành” để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình.

2: Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp hợp đồng CNQSDĐ tại Tòa án, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Việt Nam bên cạnh phân tích những hạn chế, bất cập thường

gặp. Từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

3: Các phương pháp tiến hành nghiên cứu

Lấy phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử Mác – Lênin làm phương pháp luận để nghiên cứu đề tài. Đồng thời sử dụng các phương pháp khảo sát, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích logic, phương pháp đánh giá.

Ngoài ra, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội và khoa học pháp lý như: phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch và thống kê thực tiễn xét xử các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


KẾT LUẬN báo cáo thực tập Pháp luật tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá những cơ sở lý luận về pháp luật giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn về công tác giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tác giả đã làm rõ các quy định pháp luật về tranh chấp và giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất theo từng giai đoạn phát triển của lịch sử, phân tích, làm rõ những quy định pháp luật không phù hợp với thực tiễn, những quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật đất đai 2013 tiến bộ hơn so với những quy định trước đây, chỉ ra một số quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền sử dụng đất quá chung chung chưa đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh của pháp luật với thực tiễn.

Hiện nay, các tranh chấp về đất đai nói chung và tranh chấp về quyền sử dụng đất nói riêng đã diễn ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Mặc dù tính chất, mức độ và phạm vi của các tranh chấp là khác nhau nhưng nhìn chung các tranh chấp về quyền sử dụng đất nếu không được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý sẽ ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm cho tình cảm của các bên sứt mẽ, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước do các bên không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, để ổn định tình hình chính trị, giữ gìn tình cảm của các bên, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan giải quyết tranh chấp và nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Thì việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất là điều hết sức cần thiết, nhằm ngày càng hoàn thiện các quy định của pháp luật và chất lượng giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần ổn định trật tự, an toàn, xã hội và giữ gìn sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng xã hội và lợi ích của Nhà nước.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là bài báo cáo thục tập tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được baocaothuctap.net chia sẻ với các bạn sinh viên, để làm được 1 bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh, các bạn sinh viên phải đầu tư thời gian thực tập trực tiếp, công sức, tâm huyết và qua chỉnh sửa nhiều lần của giáo viên hướng dẫn mới hoàn thành được 1 bài báo cáo thực tập hoàn thiện.

Hiện nay, mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói dành cho những bạn bận học, không có thời gian làm bài….hãy liên hệ với mình ngay nhé sđt / zalo : 0909232620

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo