Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân

Rate this post

Báo cáo thực tập  xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
– KTTN khai thác và tận dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, các nguồn nguyên liệu ở từng ñịa phương. Phát triển KTTN sẽ tạo ra nguồn ñầu tư quan trọng ñóng góp vào quá trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế quốc dân, ñóng góp ngày càng lớn cho ngân sách Nhà nước,…
– KTTN phát triển sẽ tạo việc làm cho một lượng lớn lao ñộng, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế việc di dân vào các ñô thị lớn, bảo ñảm ñời sống và do ñó góp phần vào việc ổn ñịnh kinh tế- xã hội.
– KTTN tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.
– KTTN giữ vai trò hỗ trợ, bổ sung cho khu vực kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, tạo thành mối liên kết cùng hợp tác, cùng cạnh tranh ñể cùng phát triển.
– KTTN góp phần duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, qua ñó sử dụng và phát huy kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm quản lý sản xuất ñã ñược tích luỹ qua nhiều thế hệ, kết hợp tính truyền thống và tính hiện ñại trong sản xuất.
– KTTN tạo lập sự cân ñối về phát triển kinh tế giữa các vùng, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn.
– KTTN góp phần nâng cao chất lượng lao ñộng, nuôi dưỡng tiềm năng trí tuệ kinh doanh. Tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm quản lý, tay nghề lao ñộng và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ñược tích luỹ, lưu truyền trong từng ngành nghề sẽ góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế vốn có ñó thì KTTN vẫn còn những mặt hạn chế của mình:
– KTTN có thể phá vỡ cơ cấu kinh tế hợp lý của nền kinh tế do KTTN thường ñầu tư vào các ngành thương mại, dịch vụ, sản xuất ở những vùng ñông dân cư như thị xã, thành phố,… tức là lượng doanh nghiệp xuất hiện ở ñô thị là rất lớn.
– Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh của khu vực KTTN với các chủ thể kinh tế bên ngoài chưa cao do hầu hết các doanh nghiệp KTTN có quy mô sản xuất nhỏ, hạn chế về khả năng huy ñộng vốn và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ,…
– KTTN có thể tạo ra sự phân hoá giàu nghèo lớn trong xã hội, tạo khả năng xung ñột giữa lợi ích tư nhân và lợi ích xã hội, từ chối những lĩnh vực kinh doanh không ñem lại lợi nhuận cao.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Những vấn đề chung kinh tế tư nhân