Nhận Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

Nhận Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng là một trong những khóa luận khó trong các ngành học, Từ khâu chọn lựa đề tài, soạn đề cương khóa luận cần phải cẩn thận để có được bài khóa luận hay, các bạn đang gặp khó khăn nếu cần sự hỗ trợ hãy sử dụng ngay Dịch vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng của bên mình. https://zalo.me/0909232620

Một số đề tài Viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

1/ Đề tài viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp tại ngân hàng

 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá hoạt động cho vay/ cho vay ngắn hạn/ cho vay trung dài hạn/cho vay dự án đầu tư/ cho vay tiêu dùng…tại ngân hàng…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá tình hình tài sản đảm bảo tại ngân hàng…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá hoạt động quản trị rủi ro/ nguồn vốn/ thanh khoản/ lãi suất/ tài sản tại ngân hàng…

2/ Đề tài Viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp tại công ty chứng khoán

 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh/ hoạt động lưu ký chứng khoán/ hoạt động môi giới chứng khoán… tại công ty chứng khoán…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá hoạt động tư vấn tài chính/ tự doanh/… tại công ty chứng khoán…- Thực trạng và giải pháp
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá về quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán …

3/ Đề tài Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp tại công ty/ doanh nghiệp, quản trị hoạt động doanh nghiệp

 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá tình hình tài chính công ty …
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động/ vốn cố định tại công ty…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá hoạt động đầu tư tài chính tại công ty…
 • Phân tích/ đánh giá tài chính các dự án đầu tư tại công ty…
 • Phân tích/ đánh giá tình hình thuê tài chính tại công ty …
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty …
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá về cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá đòn bẩy tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận của công ty…
 • Hoàn thiện/phân tích/ đánh giá tình hình áp dụng thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty…

Đề cương chi tiết gợi ý – sườn bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đề cương mẫu  Viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu:
 3. Phạm vi nghiên cứu:
 4. Phương pháp nghiên cứu:
 5. Điểm mới đề tài
 6. Cấu trúc luận văn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

1.1.1. Thông tin sơ lược về Công ty

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Lĩnh vực hoạt động

1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý

1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty

1.3.2. Nguồn nhân lực

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán

1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán

1.4.2. Nhiệm vụ và vai trò kế toán:

1.4.3. Chính sách, chế độ và hình thức áp dụng kế toán

1.4.4. Hệ thống báo cáo tài chính

1.5. Chiến lược, phương hướng phát triển

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2.1. Mô tả tình hình tài chính

2.1.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính

2.1.2.Mục đích của việc phân tích tình hình tài chính

2.1.3. Vai trò của việc phân tích tình hình tài chính

2.2. Cơ sở dữ liệu dùng để phân tích tài chính

2.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp

2.2.1.1. Thông tin chung của nền kinh tế

2.2.1.2. Các thông tin theo ngành kinh tế

2.2.2. Thông tin bên trong của doanh nghiệp

2.2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

2.2.2.2. Bảng cân đối kế toán

2.2.2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2.2.2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.2.2.5 Thuyết minh báo cáo tài chính

2.3. Phương pháp phân tích tài chính

2.3.1. Phân tích theo chiều ngang- phân tích chỉ số

2.3.2. Phân tích theo chiều dọc-phân tích khối

2.3.3. Phân tích tỷ số

2.3.3.1. Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán

2.3.3.2. Nhóm tỷ số về hiệu quả hoạt động

2.3.3.3. Nhóm tỷ số quản lý nợ:

2.3.3.4. Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời:

2.3.4. Phương pháp cân đối liên hệ:

2.3.5. Phương pháp Dupont:

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT AN

3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực tế của công ty qua 3 năm (2018-2020)

3.1.1 Phân tích tài chính qua Bảng cân đối tài khoản

3.1.1.1. Phân tích biến động tài sản

3.1.1.2. Phân tích biến động nguồn vốn

3.1.2. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh

3.1.2.1.Phân tích doanh thu

3.1.2.2. Phân tích chi phí

3.1.2.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1.2.4. Đánh giá tổng quan về mối quan hệ tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận sau thuế

3.1.3.Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3.1.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính

3.1.4.1 Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán

3.1.4.2. Nhóm tỷ số về hiệu quả hoạt động

3.1.4.3. Nhóm tỷ số quản lý nợ

3.1.4.4. Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời

3.2.  Nhận xét và đánh giá chung tình hình thực tế của công ty

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Ưu, nhược điểm

4.1.1. Ưu điểm:

4.1.2. Nhược điểm:

4.2. Giải pháp và kiến nghị

4.2.1. Giải pháp

4.2.2. Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
VIẾT THUÊ KHÓA LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đề cương mẫu Viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngân Hàng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU v

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.1.2 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.1.2.1 Đối với nền kinh tế

1.1.2.2 Đối với ngân hàng

1.1.2.3 Đối với khách hàng

1.1.3 Các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.1.3.1 Sản phẩm huy động vốn

1.1.3.2 Sản phẩm tín dụng bán lẻ

1.1.3.3 Sản phẩm thẻ

1.1.3.4 Dịch vụ thanh toán

1.1.3.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử

1.1.3.6 Các dịch vụ bán lẻ khác

1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng

1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu định tính

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

1.2.3.1 Nhân tố khách quan

1.2.3.2 Nhân tố chủ quan

1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

1.3.1 Đối với ngân hàng

1.3.2 Đối với khách hàng

1.3.3 Đối với nền kinh tế

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn

2.1.2.2 Hoạt động cho vay

2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC 32

2.2.1 Thực trạng huy động vốn từ các khách hàng thuộc khối bán lẻ

2.2.2 Thực trạng triển khai các sản phẩm tín dụng bán lẻ

2.2.3 Thực trạng triển khai các sản phẩm thẻ

2.2.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử

2.2.5 Dịch vụ thanh toán

2.2.6 Các dịch vụ khác

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

2.3.1 Những kết quả đạt được

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1.1 Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc

3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 54

3.2.1. Đa dạng hóa kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả

3.2.2 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử

3.2.3 Tăng cường công tác marketing, chăm sóc khách hàng

3.2.3.1 Tăng cường công tác marketing

3.2.3.2 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng

3.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực

3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng

3.2.6 Tăng cường hợp tác, liên kết với các NHTM và các đối tác khác trong lĩnh vực bán lẻ 59

3.2.7. Giải pháp hỗ trợ của hội sở chính NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC 60

3.3.1 Kiến nghị với NHNN và các cơ quan ban ngành 60

3.3.2 Kiến nghị với hội sở chính ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 62

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm 

Báo Giá Dịch Vụ ==> Viết thuê Khóa luận tốt nghiệp

Qúa trình viết bài  Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Ngân Hàng nếu có gặp khó khăn nào đó cần hỗ trợ viết bài các bạn liện hệ dịch vụ  Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp bên mình nhé, các bạn nhắn qua ZALO: https://zalo.me/0909232620

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →