Danh sách 8 Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Danh sách 8 Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Ngoại Thương, Kinh Tế Đối Ngoại, Xuất Nhập Khẩu. Sau bài viết chia sẻ một số đề tài báo cáo thực tập ngành thương mại quốc tế hôm trước, hôm nay admin chia sẻ thêm một số đề cương chi tiết, nếu em nào không có đề tài theo đề cương bên dưới thì có thể nhăn mình qua Zalo tên đề tài , để admin viết và gửi cho các em nha.

Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu – Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu

 •  MỞ ĐẦU (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục đích nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY…
 • 1.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 1.1.1.Khái niệm
 • 1.1.2. Phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 1.1.3.Kết cấu của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế bằng văn bản
 • 1.1.4.  Các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 1.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
 • 1.2.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa
 • 1.2.2. Chuẩn bị bước đầu của khâu thanh toán
 • 1.2.3. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu
 • 1.2.4. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu
 • 1.2.5.Thuê phương tiện vận tải
 • 1.2.6.  Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu
 • 1.2.7.  Thực hiện thủ tục hải quan
 • 1.2.8.  Giao hàng cho người vận tải
 • 1.2.9.  Lập bộ chứng từ thanh toán
 • 1.2.10. Giấy chứng nhận xuất xứ
 • 1.2.11.  Khiếu nại
 • 1.2.12.  Thanh lý hợp đồng
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu
 • 1.3.1. Các nhân tố khách quan
 • 1.3.2. Các nhân tố chủ quan
 •   CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY … (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty (đơn vị)
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
 • 2.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 2.2. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty …
 • 2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu của Công ty từ năm 2019-2021
 • 2.2.2. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty …
 • 2.2.2.1. Các bộ phận tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty
 • 2.2.2.2. Thời gian thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty
 • 2.2.2.3. Các công việc trong thực hiện hợp đồng xuất khẩu
 • 2.2.2.3.1.   Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa
 • 2.2.2.3.2.   Chuẩn bị bước đầu của khâu thanh toán
 • 2.2.2.3.3.   Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu
 • 2.2.2.3.4.   Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu
 • 2.2.2.3.5.   Thuê phương tiện vận tải
 • 2.2.2.3.6.   Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu
 • 2.2.2.3.7.    Thực hiện thủ tục hải quan
 • 2.2.2.3.8.   Giao hàng cho người vận tải
 • 2.2.2.3.9.   Lập bộ chứng từ thanh toán
 • 2.2.2.3.10.  Giấy chứng nhận xuất xứ
 • 2.2.2.3.11.  Khiếu nại
 • 2.2.2.3.12.  Thanh lý hợp đồng
 • 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty …
 •  2.3. Đánh giá chung về công tác tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty …
 • 2.3.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế
 • 2.3.3. Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế
 • 2.4. Những định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công ty …
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu – Hoạt động thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục đích nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế
 • 1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế
 • 1.1.2. Các điều kiện thanh toán quốc tê
 • 1.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế chủ yếu
 • 1.3.Các phương thức thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu
 • 1.4. Các chứng từ chủ yếu trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu
 • 1.4.1.Các nguyên tắc lập và kiểm tra chứng từ
 • 1.4.2. Các loại chứng từ chủ yếu sử dụng trong thanh toán hàng xuất nhập khẩu
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu
 • 1.5.1. Các nhân tố khách quan
 • 1.5.2.Các nhân tố chủ quan
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY…
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty (đơn vị) (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
 • 2.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán trong kinh doanh xuất – nhập khẩu của Công ty…
 • 2.2.1. Các bộ phận tham gia hoạt động thanh toán hàng xuất nhập khẩu tại Công ty
 • 2.2.2. Các phượng tiện thanh toán quốc tế chủ yếu của công ty
 • 2.2.3. Thực trạng hoạt động thanh toán trong nhập khẩu hàng tại Công ty
 • 2.2.3.1.  Phương thức thanh toán chủ yếu đối với hàng nhập khẩu
 • 2.2.3.2. Các công việc thanh toán trước và sau khi nhận hàng
 • 2.2.3.3. Các rủi ro thường gặp trong thanh toán hàng nhập khẩu
 • 2.2.4. Thực trạng hoạt động thanh toán trong xuất khẩu hàng tại Công ty
 • 2.2.4.1. Phương thức thanh toán chủ yếu trong xuất khẩu
 • 2.2.4.2. Các công việc thanh toán trước và sau khi giao hàng
 • 2.2.4.3. Các rủi ro thường gặp trong thanh toán xuất khẩu
 • 2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty
 • 2.3. Đánh giá chung về( Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 2.3.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế
 • 2.3.3. Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế
 • 2.4. Những định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán trong kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty…
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu – xuất khẩu giày dép sang thị trường mỹ

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 1.1. Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu hàng hóa
 • 1.1.1. Khái niệm xuất khẩu
 • 1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu
 • 1.1.3. Các hình thức xuất khẩu
 • 1.1.4. Tổ chức công tác xuất khẩu trong một doanh nghiệp
 • 1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường
 • 1.1.4.2. Tìm kiếm khách hàng        
 • 1.1.4.3. Đánh giá khả năng xuất khẩu
 • 1.1.4.4. Lập phương án kinh doanh
 • 1.1.4.5. Giao dịch đàm phán
 • 1.1.4.6. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
 • 1.2. Cơ sở lý thuyết về thị trường xuất khẩu
 • 1.2.1. Khái niệmvề thị trường xuất khẩu
 • 1.2.2. Các yếu tố của thị trường xuất khẩu
 • 1.2.2.1. Yếu tố cầu
 • 1.2.2.2. Yếu tố cung
 • 1.2.2.3. Yếu tố giá cả
 • 1.2.2.4. Yếu tố cạnh tranh
 • 1.2.3. Phân loại thị trường xuất khẩu
 • 1.2.4. Phân khúc thị trường xuất khẩu
 • 1.3. Các yếu tốảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp
 • 1.3.1. Môi trường kinh doanh quốc tế
 • 1.3.2. Môi trường vĩ mô
 • 1.3.3. Môi trường tác nghiệp
 • 1.3.4. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong của doanh nghiệp
 • 1.4. Đặc điểm thị trường Mỹ và những yêu cầu của Mỹ đối với mặc hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam
 • 1.5. Thực trạng hoạt động xuất khẩu giày dép trong thời gian qua của Việt Nam
 • CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GIÀY DÉP SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY ABC
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty ABC  (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
 • 2.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 2.2. Phân tíchtình hình xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ của công ty ABC
 • 2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép sang Mỹ của công ty …
 • 2.2.2. Thị phần hàng giày dép xuất khẩu tại Mỹ của công ty …
 • 2.3. Đánh giá công tác tổ chức hoạt động xuất khẩu giày dép của công ty…. sang thị trường Mỹ
 • 2.3.1. Nghiên cứu thị trường
 • 2.3.2. Tìm kiếm khách hàng
 • 2.3.3. Đánh giá khả năng xuất khẩu
 • 2.3.4. Lập phương án kinh doanh
 • 2.3.5. Giao dịch đàm phán
 • 2.3.6. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu
 • 2.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ của công ty…
 • 2.4.1. Môi trường kinh doanh quốc tế
 • 2.4.2. Môi trường vĩ mô
 • 2.4.3. Môi trường tác nghiệp
đề cương chi tiết kinh doanh xuất nhập khẩu
đề cương chi tiết kinh doanh xuất nhập khẩu
 • 2.4.4. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong của doanh nghiệp
 • – Chi phí sản xuất và giá hàng giày dép xuất khẩu sang Mỹ của công ty …
 • – Chất lượng và cơ cấu hàng giày dép xuất khẩu sang Mỹ của công ty…
 • – Thương hiệu hàng giày dép xuất khẩu sang Mỹ của công ty…
 • – Phương thức xuất khẩu hàng giày dép của công ty … sang Mỹ
 • – Nguồn cung ứng đầu vào
 • – Nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
 • – Năng lực marketing và chất lượng dịch vụ, phục vụ của doanh nghiệp
 • – Trình độ thiết bị, công nghệ
 • 2.5. Đánh giá chungvề hoạt động kinh doanh xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ của công ty…
 • 2.5.1. Những thành tựu đạt được
 • 2.5.2. Những mặt hạn chế
 • 2.5.3. Nguyên nhân tồn tại
 • 2.6. Những định hướng giải pháp nhằm thúc đẩyhoạt động kinh doanh xuất khẩu giày dép sang thị trường Mỹ của công ty…
 • KẾT LUẬN (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu – năng lực cạnh tranh của sản phẩm giày dép trên thị trường EU

 • MỞ ĐẦU
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG GIÀY DÉP XUẤT KHẨU SANG EU
 • 1.1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của hàng hóa
 •  1.1.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của hàng hóa
 • 1.1.1.1. Các quan niệm về cạnh tranh
 • 1.1.1.2. Các quan niệm về năng lực cạnh tranh của hàng hóa
 • 1.1.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng hóa
 • 1.1.2.1. Doanh thu hay kim ngạch xuất khẩu
 • 1.1.2.2. Thị phần hàng giày dép xuất khẩu         
 • 1.1.2.3. Chi phí sản xuất và giá hàng giày dép xuất khẩu
 • 1.1.2.4. Chất lượng hàng giày dép xuất khẩu
 • 1.1.2.5. Thương hiệu và uy tín hàng giày dép xuất khẩu
 • 1.1.2.6. Phương thức xuất khẩu hàng giày dép
 •      1.1.3. Các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của hàng hóa
 • 1.1.3.1. Nguồn cung ứng đầu vào
 • 1.1.3.2. Nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
 • 1.1.3.3. Năng lực marketing và chất lượng dịch vụ, phục vụ của doanh nghiệp
 • 1.1.3.4. Trình độ thiết bị, công nghệ
 • 1.1.3.5. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước
 • 1.1.3.6. Môi trường quốc tế (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 1.2. Đặc điểm thị trường EU và những yêu cầu của EU đối với mặc hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam
 • 1.3. Kinh nghiệm của một số công ty ở các nước Châu Á trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu sang EU
 • 1.2.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp ở Trung Quốc
 • 1.2.2. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp ở Ấn Độ
 • 1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG GIÀY DÉP XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY ABC
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty ABC (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
 • 2.1.4. Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU của công ty ABC
 • 2.2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép sang EU của công ty …
 • 2.2.2. Thị phần hàng giày dép xuất khẩu tại EU của công ty …
 • 2.2.3. Chi phí sản xuất và giá hàng giày dép xuất khẩu sang EU của công ty …
 • 2.2.4. Chất lượng và cơ cấu hàng giày dép xuất khẩu sang EU của công ty…
 • 2.2.5. Thương hiệu hàng giày dép xuất khẩu sang EU của công ty…
 • 2.2.6. Phương thức xuất khẩu hàng giày dép của công ty … sang EU
 • 2.3. Phân tích các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU của công ty ABC
 • 2.3.1. Nguồn cung ứng đầu vào
 • 2.3.2. Nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)
 • 2.3.3. Năng lực marketing và chất lượng dịch vụ, phục vụ của doanh nghiệp
 • 2.3.4. Trình độ thiết bị, công nghệ
 • 2.3.5. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước
 • 2.3.6. Môi trường quốc tế
 • 2.4. Đánh giá chung về thực trạng năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU của công ty ABC
 • 2.3.1. Những điểm mạnh trong năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu của công ty… sang thị trường EU
 • 2.3.2. Những vấn đề đặt ra trong năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu của công ty… sang thị trường EU
 • 2.5. Những định hướng giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU của công ty ABC
 • KẾT LUẬN (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

Đề Cương Chi Tiết Đề tài: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU
 • 1.1. Khái niệm, vai trò của hoạt động nhập khẩu
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Vai trò
 • 1.2. Các hình thức nhập khẩu
 • 1.2.1. Nhập khẩu ủy thác
 • 1.2.2.  Nhập khẩu trực tiếp
 • 1.2.3. Nhập khẩu liên doanh
 • 1.2.4.  Nhập khẩu đối lưu
 • 1.2.5.  Nhập khẩu tái xuất
 • 1.3.      Nội dung hoạt động nhập khẩu
 • 1.3.1. Nghiên cứu thị trường
 • 1.3.1.1. Nghiên cứu thị trường trong nước
 • 1.3.1.2. Nghiên cứu thị trường quốc tế
 • 1.3.2. Lập phương án nhập khẩu
 • 1.3.3. Tổ chức tiến hành nhập khẩu
 • 1.3.3.1. Giao dịch, đàm phán
 • 1.3.3.2  Ký kết hợp đồng nhập khẩu
 • 1.3.3.3  Tổ chức thực hiện hợp đồng
 • 1.3.4.  Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu
 • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV SANG TRẦN   (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành
 • 3.1.2. Thông tin công ty
 • 3.1.3.  Chức năng, nhiệm vụ
 • 3.1.4.  Tình hình tổ chức của công ty
 • 3.1.4.1. Cơ cấu chung
 • 3.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 3.1.5.  Tình hình nhân sự
 • 3.1.6.  Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm
 • 3.1.7.  Phương hướng phát triển
 • 3.1.7.1. Phương hướng phát triển chung của công ty
 • 3.1.7.2 Phương hướng phát triển về hoạt động nhập khẩu
 • 3.1.7.3. Định hướng phát triển nguồn hàng – bán hàng
 • 3.1.7.4. Định hướng phát triển thị trường, khách hàng.
 • 3.2. Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.2.1.  Nghiên cứu thị trường nhập khẩu của công ty
 • 3.2.1.1. Thị trường trong nước
 • 3.2.1.2. Thị trường nước ngoài
 • 3.2.1.3. Đặc điểm khách hàng của công ty
 • 3.3.1.4. Đối thủ cạnh tranh
 • 3.2.2. Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của công ty qua các năm (2013-2015): dựa theo Báo cáo tài chính và Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán…
 • 3.2.2.1. Phân tích doanh thu
 • 3.2.2.2. Phân tích chi phí
 • 3.2.2.3. Phân tích lợi nhuận
 • 3.2.2.4. Phân tích tình hình tài chính
 • 3.2.2.4.1. Tài sản – Nguồn vốn
 • 3.2.2.4.2. Khả năng thanh toán (Nợ ngắn hạn – Thanh toán nhanh – Thanh toán tức thời)
 • 3.2.2.4.3. Hiệu quả sử dụng tài sản (TSCĐ – Khoản phải thu – Hàng tồn kho)
 • 3.2.2.4.4. Khả năng sinh lời (của Vốn chủ sở hữu – Tài sản)
 • 3.2.3. Quy trình lập phương án nhập khẩu tại công ty
 • 3.2.4.  Quy trình nhập khẩu của công ty
 • 3.2.4.1. Giao dịch, đàm phán
 • 3.2.4.2 Tổ chức thực hiện hợp đồng
 • 3.2.5.  Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty
 • CHƯƠNG 3  GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV SANG TRẦN (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )
 • 4.1. Phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức
 • 4.1.1. Cơ hội
 • 4.1.2. Thách thức
 • 4.1.3. Những tồn tại và hạn chế
 • 4.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa
 • 4.2.1. Giải pháp 1
 • 4.2.2. Giải pháp 2
 • 4.2.3. Giải pháp 3
 • 4.2.4. Một số giải pháp khác
 • KẾT LUẬN

Mẫu Lời mở đầu báo cáo thực tập Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

1.1 Lý do chọn đề tài (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )

Mỗi quốc gia phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động thương mại quốc tế. Giữa các quốc gia có sự trao đổi của thương mại quốc tế thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia.
Thương mại quốc tế mang tính chất sống còn cho mỗi quốc gia vì nó mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phát huy được lợi thế so sánh của một quốc gia so với các nước khác. Thương mại quốc tế thúc đẩy quá trình phân công lao động xã hội một cách hợp lý và tạo nên sự chuyên môn hoá trong nền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của nhiều ngành.

Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất xã hội, nó làm thay đổi cơ cấu vật chất sản phẩm và làm thay đổi hàng hóa lưu thông giữa các quốc gia. Bởi vậy, quan hệ mua bán quốc tế đã xuất hiện và trở nên quan trọng ở Việt Nam. Từ một nước nhập siêu mà chủ yếu qua con đường viện trợ thì nay đã vươn lên thành nước xuất khẩu và tiến tới cân bằng các cân thanh toán xuất nhập khẩu.

Trong sự lớn mạnh của lĩnh vực xuất nhập khẩu của đất nước, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng vì đó là các doanh nghiệp cấu thành nên hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh đó Công ty TNHH MTV SANG TRẦN đã và sẽ góp phần không nhỏ trong quá trình mở rộng và tăng cường hiệu quả kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy cô và các cán bộ phòng kế toán, phòng vật tư em đã chọn đề tài: “Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH MTV SANG TRẦN” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

1.2 . Mục tiêu nghiên cứu

– Phân tích tình hình nhập khẩu hàng hoá (dây curoa, băng tải, băng chuyền,…) tại Công ty TNHH MTV SANG TRẦN.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hoá tại công ty.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

– Sử dụng ph¬ương pháp nghiên cứu tài liệu, ph¬ương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích số liệu dựa trên các số liệu thu thập từ công ty.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

– Nghiên cứu tình hình nhập khẩu hàng hoá tại công ty SANG TRẦN.

– Số liệu sử dụng trong 3 năm 2019-2021

1.5. Cấu trúc đề tài

Ngoài phần kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm các chương sau:

Chương 1: Tổng quan đề tài (Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu )

Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh nhập khẩu

Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN

Chương 4: Giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hoạt động nhập khẩu tại Công ty TNHH MTV SANG TRẦN

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề Cương Chi Tiết Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

 

Về

Tham khảo về dịch vụ viết báo cáo, chuyên đề, khóa luận trọn gói tại baocaothuctap.net .
Xem tất cả các bài viết của →